Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Grahn-Laaso­nen liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edis­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä”

Grahn-Laaso­nen liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edis­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä”

Julkaistu:

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen (kok.) haluaa edis­tää normien purkua ja kilpai­lua myös liiken­teessä.

Liiken­ne­kaari on halli­tuk­sen suurim­pia lain­sää­dän­tö­hank­keita, jolla pure­taan sään­te­lyä, edis­te­tään kilpai­lua ja luodaan uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia yrityk­sille. Taksia­lan sään­tely on yksi osa tätä isoa koko­nai­suutta.

“Halli­tuk­sen keskei­siä tavoit­teita ovat normien purka­mi­nen ja kilpai­lun avaa­mi­nen, jotta Suomeen syntyy uusia mahdol­li­suuk­sia työn­teolle ja yrit­tä­jyy­delle. Tämä on suuri, koko halli­tusta yhdis­tävä tavoite. Liiken­teen uudis­tuk­selle on tarvetta, sillä tiukat normit eivät kannusta yrit­tä­jäksi ryhty­mistä tai uusien palve­lui­den luomista. Digi­taa­li­set palve­lut ovat jo arki­päi­vää monilla aloilla, mutta liiken­nea­lalla uudis­tu­mista estävä sään­tely on edel­leen raskasta”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

Grahn-Laaso­sen mukaan normien keven­tä­mi­nen toisi aivan uusia mahdol­li­suuk­sia yrit­tä­jyy­delle erityi­sesti harvaan asutuilla seuduilla ja turvaisi osal­taan palve­lui­den säily­mistä myös suur­ten kaupun­kien ulko­puo­lella.

“Tiukan sään­te­lyn vuoksi sama yrit­täjä ei voi kuljet­taa samalla kertaa esimer­kiksi ihmi­siä, postia, paina­vaa tava­raa ja ruoka­kul­je­tuk­sia. Erityi­sesti kaupun­kien ulko­puo­lella normin­purku turvaisi palve­lui­den saata­vuutta ja toisi uutta työtä yrit­tä­jille. Lain­sää­dän­nöl­lis­ten estei­den pois­ta­mi­nen palve­lu­va­li­koi­man laajen­ta­mi­selta mahdol­lis­taisi yhä useam­malle sen, että kulje­tus­pal­ve­lui­den tarjoa­mi­sesta pystyy teke­mään itsel­leen elan­non”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

Liiken­ne­kaa­ren uudis­tuk­set koske­vat koko henkilö- ja tava­ra­kul­je­tusta linja-autoista taksei­hin. Grahn-Laaso­sen mukaan Kokoo­mus haluaa etsiä ratkai­sun, joka turvaa taksi­pal­ve­lui­den saata­vuu­den myös suur­ten kaupun­kien ulko­puo­lella, mutta avaa myös mahdol­li­suuk­sia uusille, digi­taa­li­sille palve­luille ja helpot­taa yrit­tä­jäksi ryhty­mistä.

“Liiken­ne­kaari tuo uusia mahdol­li­suuk­sia liiken­teen palve­lui­den kehit­tä­mi­seen, mutta uudis­tuk­seen liit­tyy myös huolia. Liiken­teen uudis­tuk­sen on turvat­tava kyytien saanti myös pienillä paik­ka­kun­nilla. Palve­lua on saatava myös ruuh­kien ulko­puo­lella. Näihin huoliin on etsit­tävä ratkai­sut. Liiken­ne­mi­nis­teri Berne­rin johdolla, hyvällä yhteis­työllä ne varmasti myös löyde­tään. Voisiko yksi vaih­toehto olla mark­ki­noille pääsyn ja hinnoit­te­lun vapaut­ta­mi­nen ensin alueel­li­sena kokei­luna?”, Grahn-Laaso­nen pohtii.

Grahn-Laaso­nen vaatii työrau­haa liiken­ne­mi­nis­teri Anne Berne­rille liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lussa. Grahn-Laaso­nen muis­tut­taa, että lain­val­mis­telu tapah­tuu minis­te­riössä minis­te­rin johdolla, ja halli­tus kyllä pääsee aika­naan käsit­te­le­mään Berne­rin esitystä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

18.9.2020

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen