Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Grahn-Laaso­nen liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edis­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä”

Grahn-Laaso­nen liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edis­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä”

Julkaistu:

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen (kok.) haluaa edis­tää normien purkua ja kilpai­lua myös liiken­teessä.

Liiken­ne­kaari on halli­tuk­sen suurim­pia lain­sää­dän­tö­hank­keita, jolla pure­taan sään­te­lyä, edis­te­tään kilpai­lua ja luodaan uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia yrityk­sille. Taksia­lan sään­tely on yksi osa tätä isoa koko­nai­suutta.

“Halli­tuk­sen keskei­siä tavoit­teita ovat normien purka­mi­nen ja kilpai­lun avaa­mi­nen, jotta Suomeen syntyy uusia mahdol­li­suuk­sia työn­teolle ja yrit­tä­jyy­delle. Tämä on suuri, koko halli­tusta yhdis­tävä tavoite. Liiken­teen uudis­tuk­selle on tarvetta, sillä tiukat normit eivät kannusta yrit­tä­jäksi ryhty­mistä tai uusien palve­lui­den luomista. Digi­taa­li­set palve­lut ovat jo arki­päi­vää monilla aloilla, mutta liiken­nea­lalla uudis­tu­mista estävä sään­tely on edel­leen raskasta”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

Grahn-Laaso­sen mukaan normien keven­tä­mi­nen toisi aivan uusia mahdol­li­suuk­sia yrit­tä­jyy­delle erityi­sesti harvaan asutuilla seuduilla ja turvaisi osal­taan palve­lui­den säily­mistä myös suur­ten kaupun­kien ulko­puo­lella.

“Tiukan sään­te­lyn vuoksi sama yrit­täjä ei voi kuljet­taa samalla kertaa esimer­kiksi ihmi­siä, postia, paina­vaa tava­raa ja ruoka­kul­je­tuk­sia. Erityi­sesti kaupun­kien ulko­puo­lella normin­purku turvaisi palve­lui­den saata­vuutta ja toisi uutta työtä yrit­tä­jille. Lain­sää­dän­nöl­lis­ten estei­den pois­ta­mi­nen palve­lu­va­li­koi­man laajen­ta­mi­selta mahdol­lis­taisi yhä useam­malle sen, että kulje­tus­pal­ve­lui­den tarjoa­mi­sesta pystyy teke­mään itsel­leen elan­non”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

Liiken­ne­kaa­ren uudis­tuk­set koske­vat koko henkilö- ja tava­ra­kul­je­tusta linja-autoista taksei­hin. Grahn-Laaso­sen mukaan Kokoo­mus haluaa etsiä ratkai­sun, joka turvaa taksi­pal­ve­lui­den saata­vuu­den myös suur­ten kaupun­kien ulko­puo­lella, mutta avaa myös mahdol­li­suuk­sia uusille, digi­taa­li­sille palve­luille ja helpot­taa yrit­tä­jäksi ryhty­mistä.

“Liiken­ne­kaari tuo uusia mahdol­li­suuk­sia liiken­teen palve­lui­den kehit­tä­mi­seen, mutta uudis­tuk­seen liit­tyy myös huolia. Liiken­teen uudis­tuk­sen on turvat­tava kyytien saanti myös pienillä paik­ka­kun­nilla. Palve­lua on saatava myös ruuh­kien ulko­puo­lella. Näihin huoliin on etsit­tävä ratkai­sut. Liiken­ne­mi­nis­teri Berne­rin johdolla, hyvällä yhteis­työllä ne varmasti myös löyde­tään. Voisiko yksi vaih­toehto olla mark­ki­noille pääsyn ja hinnoit­te­lun vapaut­ta­mi­nen ensin alueel­li­sena kokei­luna?”, Grahn-Laaso­nen pohtii.

Grahn-Laaso­nen vaatii työrau­haa liiken­ne­mi­nis­teri Anne Berne­rille liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lussa. Grahn-Laaso­nen muis­tut­taa, että lain­val­mis­telu tapah­tuu minis­te­riössä minis­te­rin johdolla, ja halli­tus kyllä pääsee aika­naan käsit­te­le­mään Berne­rin esitystä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content