Grahn-Laasonen liiken­ne­kaaren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edistää työtä ja yrittä­jyyttä” – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen
Grahn-Laasonen liiken­ne­kaaren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edistää työtä ja yrittä­jyyttä”

Grahn-Laasonen liiken­ne­kaaren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edistää työtä ja yrittä­jyyttä”

Julkaistu: 16.04.2016 Uncategorized

Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) haluaa edistää normien purkua ja kilpailua myös liiken­teessä.

Liiken­ne­kaari on halli­tuksen suurimpia lainsää­dän­tö­hank­keita, jolla puretaan sääntelyä, edistetään kilpailua ja luodaan uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia yrityk­sille. Taksialan sääntely on yksi osa tätä isoa kokonai­suutta.

“Halli­tuksen keskeisiä tavoit­teita ovat normien purka­minen ja kilpailun avaaminen, jotta Suomeen syntyy uusia mahdol­li­suuksia työnteolle ja yrittä­jyy­delle. Tämä on suuri, koko halli­tusta yhdistävä tavoite. Liikenteen uudis­tuk­selle on tarvetta, sillä tiukat normit eivät kannusta yrittä­jäksi ryhty­mistä tai uusien palve­luiden luomista. Digitaa­liset palvelut ovat jo arkipäivää monilla aloilla, mutta liiken­nea­lalla uudis­tu­mista estävä sääntely on edelleen raskasta”, toteaa Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasosen mukaan normien keven­tä­minen toisi aivan uusia mahdol­li­suuksia yrittä­jyy­delle erityi­sesti harvaan asutuilla seuduilla ja turvaisi osaltaan palve­luiden säily­mistä myös suurten kaupunkien ulkopuo­lella.

“Tiukan sääntelyn vuoksi sama yrittäjä ei voi kuljettaa samalla kertaa esimer­kiksi ihmisiä, postia, painavaa tavaraa ja ruoka­kul­je­tuksia. Erityi­sesti kaupunkien ulkopuo­lella normin­purku turvaisi palve­luiden saata­vuutta ja toisi uutta työtä yrittä­jille. Lainsää­dän­nöl­listen esteiden poista­minen palve­lu­va­li­koiman laajen­ta­mi­selta mahdol­lis­taisi yhä useam­malle sen, että kulje­tus­pal­ve­luiden tarjoa­mi­sesta pystyy tekemään itselleen elannon”, toteaa Grahn-Laasonen.

Liiken­ne­kaaren uudis­tukset koskevat koko henkilö- ja tavara­kul­je­tusta linja-autoista takseihin. Grahn-Laasosen mukaan Kokoomus haluaa etsiä ratkaisun, joka turvaa taksi­pal­ve­luiden saata­vuuden myös suurten kaupunkien ulkopuo­lella, mutta avaa myös mahdol­li­suuksia uusille, digitaa­li­sille palve­luille ja helpottaa yrittä­jäksi ryhty­mistä.

“Liiken­ne­kaari tuo uusia mahdol­li­suuksia liikenteen palve­luiden kehit­tä­miseen, mutta uudis­tukseen liittyy myös huolia. Liikenteen uudis­tuksen on turvattava kyytien saanti myös pienillä paikka­kun­nilla. Palvelua on saatava myös ruuhkien ulkopuo­lella. Näihin huoliin on etsittävä ratkaisut. Liiken­ne­mi­nisteri Bernerin johdolla, hyvällä yhteis­työllä ne varmasti myös löydetään. Voisiko yksi vaihtoehto olla markki­noille pääsyn ja hinnoit­telun vapaut­ta­minen ensin alueel­lisena kokeiluna?”, Grahn-Laasonen pohtii.

Grahn-Laasonen vaatii työrauhaa liiken­ne­mi­nisteri Anne Berne­rille liiken­ne­kaaren valmis­te­lussa. Grahn-Laasonen muistuttaa, että lainval­mistelu tapahtuu minis­te­riössä minis­terin johdolla, ja hallitus kyllä pääsee aikanaan käsit­te­lemään Bernerin esitystä.


Kokoomus.fi