• FI
 • SV
 • MENU
  Grahn-Laaso­nen Lahden kehä­tien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuk­sen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämee­seen”
  Twiittaa

  Grahn-Laaso­nen Lahden kehä­tien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuk­sen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämee­seen”

  Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

  Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen liiken­ne­asioista vastaava neuvot­te­lija Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä rahoit­taa Lahden eteläi­sen kehä­tien raken­ta­mista yhteensä 198 miljoo­nalla eurolla.

  Grahn-Laaso­sen mukaan päätöstä on toivottu ja odotettu Päijät-Hämeessä jo pitkään.

  “Kyseessä on histo­rial­li­nen päätös Lahdelle ja koko Päijät-Hämeelle. Halli­tus käyn­nis­tää kuusi uutta hanketta, ja suurin yksit­täi­nen valtion liiken­nein­ves­tointi tulee Lahteen.  Kehä­tie tuo Lahteen kasvua, uusia inves­toin­teja ja työtä. Lahti vahvis­tuu merkit­tä­vänä etelän kasvu­kes­kuk­sena”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

  Grahn-Laaso­sen mukaan kehä­tien raken­ta­mi­nen palve­lee ennen kaik­kea Hämeen elin­kei­noe­lä­mää ja teol­li­suutta, kun poikit­tais­kul­je­tuk­set VT12 kautta helpot­tu­vat ja liiken­teen suju­vuus para­nee.

  “Lahden asema yritys­myön­tei­senä kaupun­ki­seu­tuna vain vahvis­tuu, ja uskon Lahden houkut­te­le­van entistä parem­min yrityk­siä inves­toi­maan alueelle. Noin 275 miljoo­nan euron kehä­tie­hank­keella, uusilla raken­nus- ja asun­to­hank­keilla on merkit­tä­vät työl­li­syys­vai­ku­tuk­set”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

  Grahn-Laaso­sen mukaan kehä­tien saami­nen halli­tuk­sen liiken­ne­hank­kei­den jouk­koon oli erit­täin tärkeää liiken­ne­tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Viimeksi maalis­kuussa Lahden keskus­tassa sattui rikki­hap­po­re­kan onnet­to­muus. Grahn-Laaso­sen mukaan kehä­tien raken­ta­mi­selle on kaikki perus­te­lut, sillä Lahti on harvoja suuria kaupun­keja, joiden läpi kulke­vat raskaan liiken­teen kulje­tuk­set.

  “Hienoa, että liiken­ne­tur­val­li­suus para­nee, kun raskaan liiken­teen kulje­tuk­set eivät enää kulje jatkossa kaupun­gin halki. Vaaral­lis­ten ainei­den kulje­tus­ten siir­ty­mi­nen pois kaupun­gista on tärkeää myös ympä­ris­tön ja arvok­kai­den pohja­ve­sia­luei­den suoje­le­mi­seksi”, sanoo Grahn-Laaso­nen.