Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Grahn-Laaso­nen Lahden kehä­tien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuk­sen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämee­seen”

Grahn-Laaso­nen Lahden kehä­tien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuk­sen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämee­seen”

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen liiken­ne­asioista vastaava neuvot­te­lija Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä rahoit­taa Lahden eteläi­sen kehä­tien raken­ta­mista yhteensä 198 miljoo­nalla eurolla.

Grahn-Laaso­sen mukaan päätöstä on toivottu ja odotettu Päijät-Hämeessä jo pitkään.

“Kyseessä on histo­rial­li­nen päätös Lahdelle ja koko Päijät-Hämeelle. Halli­tus käyn­nis­tää kuusi uutta hanketta, ja suurin yksit­täi­nen valtion liiken­nein­ves­tointi tulee Lahteen.  Kehä­tie tuo Lahteen kasvua, uusia inves­toin­teja ja työtä. Lahti vahvis­tuu merkit­tä­vänä etelän kasvu­kes­kuk­sena”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

Grahn-Laaso­sen mukaan kehä­tien raken­ta­mi­nen palve­lee ennen kaik­kea Hämeen elin­kei­noe­lä­mää ja teol­li­suutta, kun poikit­tais­kul­je­tuk­set VT12 kautta helpot­tu­vat ja liiken­teen suju­vuus para­nee.

“Lahden asema yritys­myön­tei­senä kaupun­ki­seu­tuna vain vahvis­tuu, ja uskon Lahden houkut­te­le­van entistä parem­min yrityk­siä inves­toi­maan alueelle. Noin 275 miljoo­nan euron kehä­tie­hank­keella, uusilla raken­nus- ja asun­to­hank­keilla on merkit­tä­vät työl­li­syys­vai­ku­tuk­set”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

Grahn-Laaso­sen mukaan kehä­tien saami­nen halli­tuk­sen liiken­ne­hank­kei­den jouk­koon oli erit­täin tärkeää liiken­ne­tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Viimeksi maalis­kuussa Lahden keskus­tassa sattui rikki­hap­po­re­kan onnet­to­muus. Grahn-Laaso­sen mukaan kehä­tien raken­ta­mi­selle on kaikki perus­te­lut, sillä Lahti on harvoja suuria kaupun­keja, joiden läpi kulke­vat raskaan liiken­teen kulje­tuk­set.

“Hienoa, että liiken­ne­tur­val­li­suus para­nee, kun raskaan liiken­teen kulje­tuk­set eivät enää kulje jatkossa kaupun­gin halki. Vaaral­lis­ten ainei­den kulje­tus­ten siir­ty­mi­nen pois kaupun­gista on tärkeää myös ympä­ris­tön ja arvok­kai­den pohja­ve­sia­luei­den suoje­le­mi­seksi”, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content