Grahn-Laasonen Lahden kehätien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuksen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämeeseen” – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen Lahden kehätien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuksen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämeeseen”

Grahn-Laasonen Lahden kehätien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuksen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämeeseen”

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri ja Kokoo­muksen liiken­ne­asioista vastaava neuvot­telija Sanni Grahn-Laasonen iloitsee halli­tuksen päätök­sestä rahoittaa Lahden eteläisen kehätien raken­ta­mista yhteensä 198 miljoo­nalla eurolla.

Grahn-Laasosen mukaan päätöstä on toivottu ja odotettu Päijät-Hämeessä jo pitkään.

“Kyseessä on histo­rial­linen päätös Lahdelle ja koko Päijät-Hämeelle. Hallitus käynnistää kuusi uutta hanketta, ja suurin yksit­täinen valtion liiken­nein­ves­tointi tulee Lahteen.  Kehätie tuo Lahteen kasvua, uusia inves­tointeja ja työtä. Lahti vahvistuu merkit­tävänä etelän kasvu­kes­kuksena”, toteaa Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasosen mukaan kehätien raken­ta­minen palvelee ennen kaikkea Hämeen elinkei­noe­lämää ja teolli­suutta, kun poikit­tais­kul­je­tukset VT12 kautta helpot­tuvat ja liikenteen sujuvuus paranee.

“Lahden asema yritys­myön­teisenä kaupun­ki­seutuna vain vahvistuu, ja uskon Lahden houkut­te­levan entistä paremmin yrityksiä inves­toimaan alueelle. Noin 275 miljoonan euron kehätie­hank­keella, uusilla rakennus- ja asunto­hank­keilla on merkit­tävät työlli­syys­vai­ku­tukset”, toteaa Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasosen mukaan kehätien saaminen halli­tuksen liiken­ne­hank­keiden joukkoon oli erittäin tärkeää liiken­ne­tur­val­li­suuden paran­ta­mi­seksi. Viimeksi maalis­kuussa Lahden keskus­tassa sattui rikki­hap­po­rekan onnet­tomuus. Grahn-Laasosen mukaan kehätien raken­ta­mi­selle on kaikki perus­telut, sillä Lahti on harvoja suuria kaupunkeja, joiden läpi kulkevat raskaan liikenteen kulje­tukset.

“Hienoa, että liiken­ne­tur­val­lisuus paranee, kun raskaan liikenteen kulje­tukset eivät enää kulje jatkossa kaupungin halki. Vaaral­listen aineiden kulje­tusten siirty­minen pois kaupun­gista on tärkeää myös ympäristön ja arvok­kaiden pohja­ve­sia­lueiden suoje­le­mi­seksi”, sanoo Grahn-Laasonen.


Kokoomus.fi