Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava kokea luon­non­suo­jelu omak­seen

Grahn-Laaso­nen: Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava kokea luon­non­suo­jelu omak­seen

Julkaistu:

Ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­nen on meidän kaik­kien asia. Kyse on tule­vien suku­pol­vien asiasta: millai­sen elinym­pä­ris­tön haluamme jättää lapsil­lemme.

Uskon, että kaikki suoma­lai­set ovat enem­män tai vähem­män kiin­nos­tu­neita luon­non­suo­je­lusta. Tuskin kenel­lä­kään on aina­kaan mitään puhtaita vesis­töjä ja rantoja, hyvää ilman­laa­tua ja moni­muo­toista luon­toa vastaan. Päin­vas­toin! Valtaosa meistä haluaa tehdä ympä­ris­tön kannalta kestä­viä valin­toja ja potee syyl­li­syyttä, jos ei arjen paineissa niihin aina pysty.

Luon­non­suo­je­luun liit­tyy paljon syyl­li­syy­den­tun­netta ja syyl­lis­tä­mis­tä­kin. Paljon mieluum­min kannat­taisi keskit­tyä miet­ti­mään, miten voisimme helpot­taa ympä­ris­tön ja luon­non kannalta hyvien teko­jen teke­mistä arjessa. Toisaalta, miten voisimme polii­tik­koina tehdä sellaista poli­tiik­kaa, joka kannus­taa osal­lis­tu­maan luon­non moni­muo­toi­suu­den vaali­mi­seen ja joka tukee arjen ympä­ris­tö­te­koja?

Ympä­ris­tön­suo­je­luun liit­tyy monen­laista vastak­kai­na­set­te­lua. Joko olet ympä­ris­töih­mi­nen tai et ole. Joko ajat luon­non etua ja jonkun ihan muun asian etua. Minä en usko, että asia on näin musta­val­koi­nen. Ympä­ris­tön­suo­jelu kuuluu kaikille. Ympä­ris­tö­po­li­tiikka ja luon­non­suo­jelu on saatava pois pienen poru­kan margi­naa­lista meidän kaik­kien yhtei­seksi asiaksi.

Jotta tähän pääs­tään, meidän täytyy lisätä vuoro­pu­he­lua eri ympä­ris­tö­toi­mi­joi­den ja kansa­lais­ten välillä. Viimei­sen kahden­kym­me­nen vuoden ajalta on saatu hyviä tulok­sia vahvis­ta­malla vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­via luon­non­suo­je­lu­kei­noja. Metsien suoje­luun tähtäävä METSO-ohjelma on kerän­nyt kiitosta kaikilta. Vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­villa keinoilla on pystytty hälven­tä­mään ympä­ris­tö­asioi­hin liit­ty­vää vastak­kai­na­set­te­lua ja lisät­tyä luon­non­suo­je­lu­ta­voit­tei­den hyväk­syt­tä­vyyttä. Vapaa­eh­toi­suus ei tarkoita, ettei olisi sään­töjä tai velvol­li­suuk­sia. Vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­vissa malleissa maano­mis­ta­jat ovat voineet myydä maataan luon­non­suo­je­luoh­jel­maan, vaih­taa maata valtion maahan tai saada korvausta yksi­tyi­sen luon­non­suo­je­lua­lu­een perus­ta­mi­sesta. Reilu peli kaikille.

Viime päivinä on puhu­tut­ta­nut soiden­suo­je­lun täyden­nys­oh­jelma ja haluni selvit­tää, miten voisimme hyödyn­tää soiden suoje­lussa metsien­suo­je­lun hyviä koke­muk­sia. Suomen arvok­kaita soita pitää suojella, sillä yli puolet suoluon­to­tyy­peis­tämme on uhana­lai­sia ja tilanne on erityi­sen huoles­tut­tava eteläi­sessä Suomessa. Soiden­suo­je­lun täyden­nys­oh­jelma siis tulee, mutta selvi­tämme, voitai­siinko maaliin päästä enem­män vapaa­eh­toi­suu­teen ja yhteis­työ­hön perus­tu­villa keinoilla pakko­lu­nas­tus­kor­tin heilut­ta­mi­sen sijaan.

Pakko ei lisää ihmis­ten sitou­tu­mista luon­non ja ympä­ris­tön suoje­luun. Vuosien varrella on nähty, mihin vastak­kai­na­set­telu maano­mis­ta­jien ja ympä­ris­tö­liik­keen välillä voi johtaa.  Sen sijaan tarvit­semme lisää vuoro­pu­he­lua. Tarvi­taan uusi tapa toimia. Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava kokea luon­non­suo­jelu omak­seen.

Kirjoi­tus on julkaistu Itä-Hämeessä 24.10.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content