• FI
 • SV
 • MENU
  Euroo­pan Parla­men­tin jäsen Eva-Riitta Siito­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi.

  Euroo­pan Parla­men­tin jäsen Eva-Riitta Siito­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi.

  Julkaistu: 19.03.2009 Uncategorized

  Eva-Riitta Siito­nen on aiem­min toimi­nut mm. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jana (1983-89), Uuden­maan läänin maaher­rana (1990-96) sekä Helsin­gin kaupun­gin­joh­ta­jana (1996-05). Siito­sella on myös ollut lukui­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä liike-elämässä ja kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä. Hän on mm. toimi­nut kahdek­san vuotta EU:n Aluei­den komi­teassa. Eva-Riitta Siito­sella on ylipor­mes­ta­rin arvo­nimi ja hän on Helsin­gin Kaup­pa­kor­kea­kou­lun ja Eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen korkea­kou­lun kunnia­toh­tori.

  Eva-Riitta Siito­nen aloitti euro­par­la­men­taa­ri­kon työt kulu­van vuoden alusta Piia-Noora Kaupin siir­ryt­tyä Finans­sia­lan keskus­lii­ton toimi­tus­joh­ta­jaksi. Siito­nen nostaa talous­krii­sistä nouse­mi­sen keskei­seksi vaali­tee­mak­seen. Hän selvitti viime lamaa toimies­saan maaher­rana ja kaupun­gin­joh­ta­jana.

  Talou­den lisäksi Siito­nen haluaa keskit­tyä ikään­ty­vän Euroo­pan haas­tei­siin ja koros­taa, että niistä selvi­tään vain, jos eläkeiässä on jous­toa molem­piin suun­tiin. Hän myös haluaa olla esimerk­kinä siitä, että meppiys ei ole iästä kiinni vaan koke­muk­sella on käyt­töä Brys­se­lis­sä­kin. Lisäksi ilmasto, Itämeri ja ener­gian turvaa­mi­nen ovat Siito­sen kampan­jassa esillä.

  Lisä­tie­toja:

  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm +358 50 3579 418
  MEP Eva-Riitta Siito­nen, gsm +3585 05 5292 136, www.eva-riitta.fi


  Kuvat