Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Euroo­pan Parla­men­tin jäsen Eva-Riitta Siito­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi.

Euroo­pan Parla­men­tin jäsen Eva-Riitta Siito­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi.

Julkaistu:

Eva-Riitta Siito­nen on aiem­min toimi­nut mm. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jana (1983-89), Uuden­maan läänin maaher­rana (1990-96) sekä Helsin­gin kaupun­gin­joh­ta­jana (1996-05). Siito­sella on myös ollut lukui­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä liike-elämässä ja kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä. Hän on mm. toimi­nut kahdek­san vuotta EU:n Aluei­den komi­teassa. Eva-Riitta Siito­sella on ylipor­mes­ta­rin arvo­nimi ja hän on Helsin­gin Kaup­pa­kor­kea­kou­lun ja Eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen korkea­kou­lun kunnia­toh­tori.

Eva-Riitta Siito­nen aloitti euro­par­la­men­taa­ri­kon työt kulu­van vuoden alusta Piia-Noora Kaupin siir­ryt­tyä Finans­sia­lan keskus­lii­ton toimi­tus­joh­ta­jaksi. Siito­nen nostaa talous­krii­sistä nouse­mi­sen keskei­seksi vaali­tee­mak­seen. Hän selvitti viime lamaa toimies­saan maaher­rana ja kaupun­gin­joh­ta­jana.

Talou­den lisäksi Siito­nen haluaa keskit­tyä ikään­ty­vän Euroo­pan haas­tei­siin ja koros­taa, että niistä selvi­tään vain, jos eläkeiässä on jous­toa molem­piin suun­tiin. Hän myös haluaa olla esimerk­kinä siitä, että meppiys ei ole iästä kiinni vaan koke­muk­sella on käyt­töä Brys­se­lis­sä­kin. Lisäksi ilmasto, Itämeri ja ener­gian turvaa­mi­nen ovat Siito­sen kampan­jassa esillä.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm +358 50 3579 418
MEP Eva-Riitta Siito­nen, gsm +3585 05 5292 136, www.eva-riitta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content