Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Euroo­pan Parla­men­tin jäsen Eva-Riitta Siito­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi.

Euroo­pan Parla­men­tin jäsen Eva-Riitta Siito­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi.

Julkaistu:

Eva-Riitta Siito­nen on aiem­min toimi­nut mm. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jana (1983-89), Uuden­maan läänin maaher­rana (1990-96) sekä Helsin­gin kaupun­gin­joh­ta­jana (1996-05). Siito­sella on myös ollut lukui­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä liike-elämässä ja kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä. Hän on mm. toimi­nut kahdek­san vuotta EU:n Aluei­den komi­teassa. Eva-Riitta Siito­sella on ylipor­mes­ta­rin arvo­nimi ja hän on Helsin­gin Kaup­pa­kor­kea­kou­lun ja Eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen korkea­kou­lun kunnia­toh­tori.

Eva-Riitta Siito­nen aloitti euro­par­la­men­taa­ri­kon työt kulu­van vuoden alusta Piia-Noora Kaupin siir­ryt­tyä Finans­sia­lan keskus­lii­ton toimi­tus­joh­ta­jaksi. Siito­nen nostaa talous­krii­sistä nouse­mi­sen keskei­seksi vaali­tee­mak­seen. Hän selvitti viime lamaa toimies­saan maaher­rana ja kaupun­gin­joh­ta­jana.

Talou­den lisäksi Siito­nen haluaa keskit­tyä ikään­ty­vän Euroo­pan haas­tei­siin ja koros­taa, että niistä selvi­tään vain, jos eläkeiässä on jous­toa molem­piin suun­tiin. Hän myös haluaa olla esimerk­kinä siitä, että meppiys ei ole iästä kiinni vaan koke­muk­sella on käyt­töä Brys­se­lis­sä­kin. Lisäksi ilmasto, Itämeri ja ener­gian turvaa­mi­nen ovat Siito­sen kampan­jassa esillä.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm +358 50 3579 418
MEP Eva-Riitta Siito­nen, gsm +3585 05 5292 136, www.eva-riitta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content