Euroopan Parla­mentin jäsen Eva-Riitta Siitonen asettuu Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi. – kokoomus.fi
MENU
Euroopan Parla­mentin jäsen Eva-Riitta Siitonen asettuu Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi.

Euroopan Parla­mentin jäsen Eva-Riitta Siitonen asettuu Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi.

Julkaistu: 19.03.2009 Uncategorized

Eva-Riitta Siitonen on aiemmin toiminut mm. Kokoo­muksen kansan­edus­tajana (1983-89), Uudenmaan läänin maaherrana (1990-96) sekä Helsingin kaupun­gin­joh­tajana (1996-05). Siito­sella on myös ollut lukuisia luotta­mus­teh­täviä liike-elämässä ja kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä. Hän on mm. toiminut kahdeksan vuotta EU:n Alueiden komiteassa. Eva-Riitta Siito­sella on ylipor­mes­tarin arvonimi ja hän on Helsingin Kauppa­kor­kea­koulun ja Eläin­lää­ke­tie­teel­lisen korkea­koulun kunnia­tohtori.

Eva-Riitta Siitonen aloitti europar­la­men­taa­rikon työt kuluvan vuoden alusta Piia-Noora Kaupin siirryttyä Finans­sialan keskus­liiton toimi­tus­joh­ta­jaksi. Siitonen nostaa talous­krii­sistä nouse­misen keskei­seksi vaali­tee­makseen. Hän selvitti viime lamaa toimiessaan maaherrana ja kaupun­gin­joh­tajana.

Talouden lisäksi Siitonen haluaa keskittyä ikään­tyvän Euroopan haasteisiin ja korostaa, että niistä selvitään vain, jos eläkeiässä on joustoa molempiin suuntiin. Hän myös haluaa olla esimerkkinä siitä, että meppiys ei ole iästä kiinni vaan kokemuk­sella on käyttöä Brysse­lis­säkin. Lisäksi ilmasto, Itämeri ja energian turvaa­minen ovat Siitosen kampan­jassa esillä.

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm +358 50 3579 418
MEP Eva-Riitta Siitonen, gsm +3585 05 5292 136, www.eva-riitta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi