Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Elina Valto­nen: Sote-uudis­tus vaatii mitta­van korjaus­sar­jan

Elina Valto­nen: Sote-uudis­tus vaatii mitta­van korjaus­sar­jan

Julkaistu:

Yhteis­kun­nan tehtävä on tarjota jokai­selle hänen tarvit­se­mansa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Jokai­sen pitää päästä lääkä­riin mahdol­li­sim­man nopeasti, avun pitää saavut­taa oikea-aikai­sesti eikä koulu­lai­sen pidä jäädä mielen­ter­vey­son­gel­mi­neen yksin. Jonoissa kukaan ei parane. Sote-palve­lui­den on oltava tarpeen vaatiessa nopeasti saata­vissa asuin­pai­kasta tai talou­del­li­sesta asemasta riip­pu­matta.

Uudet vaalit, verot tai hallin­to­vi­rat eivät kuiten­kaan paranna palve­luja itses­tään. Halli­tuk­sen ajama mammut­ti­mai­nen sote-uudis­tus uhkaa­kin jäädä vain hallin­non uudel­leen­jär­jes­te­lyksi. Palve­lut eivät kehity eikä kannus­tinta yhteis­ten vero­va­ro­jen sääs­tä­mi­selle ole. Moni Euroo­pan maa liik­kuu­kin nyt päin­vas­tai­seen suun­taan. Esimer­kiksi Tanska on alka­nut lakkaut­ta­maan alue­hal­lin­to­aan. 

Yli 20 maakun­taa on Suomen eli Suur-Berlii­nin kokoi­seen väes­tö­mää­rään nähden paljon. Asian­tun­tija-arvioissa on enna­koitu nyt voimaa­nas­tu­van maakun­ta­mal­lin lisää­vän kustan­nuk­sia nyky­mal­liin nähden pysy­västi. Se on vakava huoli, sillä Suomen julki­nen talous on lähi­tu­le­vai­suu­dessa valmiiksi reilusti alijää­mäi­nen. Pienim­pien hyvin­voin­tia­luei­den talou­del­li­nen kanto­kyky on tule­vai­suu­dessa maan sisäi­sen muut­to­liik­keen ja väes­tö­ke­hi­tyk­sen myötä entistä heikompi.

Halli­tus on valin­nut alue­hal­lin­non tien, ja uusi lain­sää­däntö on astu­nut voimaan. Paras ratkaisu on pyrkiä teke­mään siitä mahdol­li­sim­man järkevä. Siksi seuraa­van halli­tuk­sen on jatket­tava työtä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi. Tähän tarvi­taan kokoo­musta. Kokoo­mus aikoo laatia korjaus­sar­jan sote-uudis­tuk­seen edus­kun­ta­vaa­lei­hin mennessä.

Keskeistä on laajen­taa hyvin­voin­tia­luei­den mahdol­li­suuk­sia valita järjes­tä­mis­vas­tuul­laan olevien sote-palve­lu­jen tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sin toteu­tus­tapa. Tämä toteu­te­taan vähen­tä­mällä rajoit­teita, jotka pakot­ta­vat yllä­pi­tä­mään omaa palve­lu­tuo­tan­toa. Kokoo­mus haluaa laajen­taa palve­lun­tuot­ta­jaan liit­ty­vää valin­ta­mah­dol­li­suutta ihmi­sille itsel­leen.

Palve­lu­jen saata­vuu­den edis­tä­mi­seksi hoitoon pääsyn velvoit­ta­via määrä­ai­koja on lyhen­net­tävä tiukalla hoito­ta­kuulla. Hoito­ta­kuu ei kuiten­kaan toimi, mikäli hyvin­voin­tia­lueille ei anneta oikeita väli­neitä hoitoon pääsyn turvaa­mi­seksi. Mikäli hyvin­voin­tia­lu­een oma tuotanto tai palve­lu­jen ostot ovat riit­tä­mät­tö­miä tämän toteut­ta­mi­seen, hyvin­voin­tia­lu­een on annet­tava asiak­kaalle palve­luse­teli, jonka arvo mahdol­lis­taa palve­lun hankin­nan liki­main samalla asia­kas­mak­sulla verrat­tuna hyvin­voin­tia­lu­een itse tuot­ta­maan palve­luun. Näin pystymme purka­maan hoito­jo­noja ja saamaan ihmi­sille heidän tarvit­se­maansa hoitoa. Myös Kela-korvauk­set on säily­tet­tävä, sillä ilman niitä julki­nen tervey­den­huolto kuor­mit­tuisi enti­ses­tään.

Jotta kustan­nuk­set ovat läpi­nä­ky­viä ja vertai­lu­kel­poi­sia, on hyvin­voin­tia­lueille säädet­tävä velvol­li­suus laskea julki­sesti omis­te­tun tuotan­non kustan­nuk­set. Kustan­nuk­set on myös julkis­tet­tava, ja aluei­den on käytet­tävä vertai­lu­tie­toa muista palve­lun­tuot­ta­jista sekä laatia palve­lustra­te­gia, jossa otetaan kantaa palve­lu­jen hankin­toi­hin.

Halli­tuk­sen tulee antaa edus­kun­nalle lakie­si­tys, jolla niin sanottu poti­las­di­rek­tiivi saate­taan voimaan siten, että Suomesta ja muista EU-maista hankit­tua hoitoa korva­taan yhden­ver­tai­sesti. Tämä toteu­te­taan korot­ta­malla sairaus­va­kuu­tus­laissa säädet­tyjä yksi­tyi­sen hoidon ja tutki­muk­sen korvauk­sia. Etätyös­ken­te­lyn, kesä­mök­ki­kult­tuu­rin ja vapaan liik­ku­vuu­den aikana olisi absur­dia, jos terveys­pal­ve­luita voisi jatkossa saada vain omasta maakun­nas­taan.

Sote-palve­luita tulee digi­ta­li­soida ajan­va­rauk­sesta etäpal­ve­lui­hin ja ennal­taeh­käi­syyn. Silloin lääkä­reille ja hoita­jille jää enem­män aikaa kohdata ihmi­nen. Hyviä esimerk­kejä on lukui­sia aina Päijät-Hämeestä Kola­riin, joissa hoito­jo­noja ei käytän­nössä enää ole. Paljon palve­luita tarvit­se­ville ihmi­sille, kuten vammai­sille henki­löille ja ikäih­mi­sille, on taat­tava henki­lö­koh­tai­nen budjetti ilman raja-aitoja.

Hallin­to­ra­ken­tei­siin tuijot­te­lun sijaan keskeistä on tuot­taa ja tarjota lapsille, nuorille, perheille, yksi­ne­lä­jille, eläke­läi­sille, vammai­sille henki­löille, osatyö­ky­kyi­sille, yrit­tä­jille ja työs­sä­käy­ville tarkoi­tuk­sen­mu­kai­set palve­lut, joita ei tarvitse jonot­taa kohtuut­to­masti. Uudet mene­tel­mät tarjoa­vat myös yhä laajem­mat mahdol­li­suu­det ennal­taeh­käi­syyn ja perhei­den autta­mi­seen ennen kuin vaka­via murheita esiin­tyy. Tässä tarvi­taan niin julkista, yksi­tyistä kuin kolmatta sekto­ria, hyvää johta­mista ja uusia toimin­ta­mal­leja. Halli­tuk­sen mallissa ihmi­sen kohta­lona on ottaa, mitä valtio hänelle määrää, eikä mitä hän haluaa ja tarvit­see. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut voidaan turvata tule­vai­suu­dessa kaikille, on tämä asetelma kään­net­tävä päälael­leen: ihmi­sen tarve edellä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content