Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Elina Valto­nen: Nyt on aika ryhtyä raken­ta­maan polkua kohti Nato-jäse­nyyttä

Elina Valto­nen: Nyt on aika ryhtyä raken­ta­maan polkua kohti Nato-jäse­nyyttä

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Venä­jän päätös tunnus­taa Ukrai­nan sepa­ra­tis­tia­luei­den itse­näi­syys ja lähet­tää sinne jouk­koja rikkoo räikeästi kansain­vä­listä oikeutta vastaan. Toimil­laan Venäjä on hylän­nyt vuoro­pu­he­lun tien. 

Laiton maahan­tun­keu­tu­mi­nen ja Ukrai­nan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den rajoit­ta­mi­nen ovat sota­toi­mia, joihin lännen on vastat­tava päät­tä­väi­sesti. On aika lait­taa kova kovaa vastaan.

Ukrai­nalle kuuluu täysi tukemme. Talou­del­li­sen ja poliit­ti­sen avun lisäksi halli­tuk­sen on selvi­tet­tävä mahdol­li­suuk­sia puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin nykyistä laajem­masta toimit­ta­mi­sesta Ukrai­nalle. Euroo­pan unio­nin on reagoi­tava viipy­mättä katta­valla pako­teoh­jel­malla. Nord Stream 2 -kaasu­put­ken keskeyt­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön toimi.

Riit­tä­villä vasta­toi­milla estämme, että tilan­teesta muodos­tuisi ennak­ko­ta­paus siitä, kuinka asei­den tuke­mana voi sanella Euroo­pan turval­li­suus­jär­jes­tyk­sen ja rajoit­taa valtioi­den itse­mää­rää­mi­soi­keutta. 

Arvoisa puhe­mies,

Suomeen ei kohdistu soti­laal­lista uhkaa ja turval­li­suu­temme on vakaalla pohjalla. Silti jännit­teet heijas­tu­vat myös meihin. 

Vuoden 1939 loppu­ke­sällä Väinö Tanner kirjoitti Paasi­ki­velle sodan tuskin sytty­vän, sillä ”niin järjet­tö­mäksi maailma ei voi tulla”. Nytkään emme halua niin uskoa, mutta varau­tu­mi­nen myös ikäviin vaih­toeh­toi­hin on aina jälki­vii­sautta edul­li­sem­paa.

Kokoo­mus on jo pitkään kannat­ta­nut Suomen jäse­nyyttä puolus­tus­liitto Natossa. Se vahvis­taisi Suomen puolus­tusta, voimis­taisi Euroo­pan yhteistä turval­li­suutta ja toisi enna­koi­ta­vuutta lähia­lueil­lemme. 

Arvoisa puhe­mies,

Nyt on aika ryhtyä raken­ta­maan polkua kohti Suomen Nato-jäse­nyyttä.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content