Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Elina Valto­nen: Nyt on aika ryhtyä raken­ta­maan polkua kohti Nato-jäse­nyyttä

Elina Valto­nen: Nyt on aika ryhtyä raken­ta­maan polkua kohti Nato-jäse­nyyttä

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Venä­jän päätös tunnus­taa Ukrai­nan sepa­ra­tis­tia­luei­den itse­näi­syys ja lähet­tää sinne jouk­koja rikkoo räikeästi kansain­vä­listä oikeutta vastaan. Toimil­laan Venäjä on hylän­nyt vuoro­pu­he­lun tien. 

Laiton maahan­tun­keu­tu­mi­nen ja Ukrai­nan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den rajoit­ta­mi­nen ovat sota­toi­mia, joihin lännen on vastat­tava päät­tä­väi­sesti. On aika lait­taa kova kovaa vastaan.

Ukrai­nalle kuuluu täysi tukemme. Talou­del­li­sen ja poliit­ti­sen avun lisäksi halli­tuk­sen on selvi­tet­tävä mahdol­li­suuk­sia puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin nykyistä laajem­masta toimit­ta­mi­sesta Ukrai­nalle. Euroo­pan unio­nin on reagoi­tava viipy­mättä katta­valla pako­teoh­jel­malla. Nord Stream 2 -kaasu­put­ken keskeyt­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön toimi.

Riit­tä­villä vasta­toi­milla estämme, että tilan­teesta muodos­tuisi ennak­ko­ta­paus siitä, kuinka asei­den tuke­mana voi sanella Euroo­pan turval­li­suus­jär­jes­tyk­sen ja rajoit­taa valtioi­den itse­mää­rää­mi­soi­keutta. 

Arvoisa puhe­mies,

Suomeen ei kohdistu soti­laal­lista uhkaa ja turval­li­suu­temme on vakaalla pohjalla. Silti jännit­teet heijas­tu­vat myös meihin. 

Vuoden 1939 loppu­ke­sällä Väinö Tanner kirjoitti Paasi­ki­velle sodan tuskin sytty­vän, sillä ”niin järjet­tö­mäksi maailma ei voi tulla”. Nytkään emme halua niin uskoa, mutta varau­tu­mi­nen myös ikäviin vaih­toeh­toi­hin on aina jälki­vii­sautta edul­li­sem­paa.

Kokoo­mus on jo pitkään kannat­ta­nut Suomen jäse­nyyttä puolus­tus­liitto Natossa. Se vahvis­taisi Suomen puolus­tusta, voimis­taisi Euroo­pan yhteistä turval­li­suutta ja toisi enna­koi­ta­vuutta lähia­lueil­lemme. 

Arvoisa puhe­mies,

Nyt on aika ryhtyä raken­ta­maan polkua kohti Suomen Nato-jäse­nyyttä.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content