Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Efter historisk valframgång är Samlingspartiet näststörsta partiet i Folktinget

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get

Julkaistu:

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get

I samband med kommu­nal­va­let ordna­des också val till Svenska Finlands Folk­ting. För första gången i Folk­tin­gets histo­ria blev Samlings­par­tiet Folk­tin­gets nästs­törsta parti. SDP har alltid tidi­gare varit andra största partiet efter svenska folk­par­tiet. Folk­tin­get är partier­nas samar­bet­sor­gan vars uppdrag är att främja den svensksprå­kiga befolk­nin­gens rättig­he­ter.

  • Jag är mycket stolt över vårt valre­sul­tat. Det visar att Samlings­par­tiet verkli­gen värde­sät­ter Finlands tvåsprå­kig­het och är redo att arbeta för att främja det, kons­ta­te­rar Samlings­par­tiets parti­se­kre­te­rare Kris­tiina Kokko.

Folk­tin­gets 75 leda­mö­ter utses i samband med kommu­nal­val så att fördel­nin­gen av leda­motsplat­serna bestäms utifrån röste­ta­let för de svensksprå­kiga och tvåsprå­kiga kandi­da­terna i kommu­nal­va­let. Samlings­par­tiet fick 24,9% av rösterna vilket bety­der 15 plat­ser. Öknin­gen är anmärk­nings­värd. I förra Folk­tings­va­let fick Samlings­par­tiet 6,29% av röster, det vill säga fyra plat­ser.

Samlings­par­tiet ersät­ter SDP som största partiet i Helsing­fors valkrets efter att tidi­gare ha varit det fjärde största partiet. Samlings­par­tiets ökade markant mäng­den röster även i Nyland.

  • Från parti­kans­liets sida har vi på ett nytt sätt uppmärk­sam­mat våra tvåsprå­kiga kandi­da­ter. Flera kandi­da­ter har gjort kampanj på båda inhemska. Jag är nöjd att Samlings­par­tiet hade många tvåsprå­kiga och svensksprå­kiga kandi­da­ter och de gjorde ett fint val, kons­ta­te­rar Kokko.

Folk­tin­get ger regel­bun­det utlå­tande gällande ären­den som berör språ­kiga rättig­he­ter bland annat till riks­da­gens utskott. Samlings­par­tiet vill speciellt under­stryka sin oro för rege­rin­gens social- och hälsovårds­re­form.

  • I Samlings­par­tiet är vi mycket oroade över rege­rin­gens social- och hälsovårds­re­for­men. Finan­sie­rings­mo­del­len är inte håll­bar, en ny admi­ni­stra­tiv nivå bidrar inte till refor­mens målsätt­nin­gar och det finns inte klar­het gällande hur refor­men påver­kar rättig­he­ten att få service på sitt modersmål, under­stry­ker Kokko.

Folk­tin­gets presi­dium och styrelse väljs på Folk­tin­gets extra­ses­sion i augusti 2021.

Folk­tin­gets valre­sul­tat finns som bilaga till detta e-post­med­de­lande. Här finner man mera infor­ma­tion om Folk­tin­get: https://folktinget.fi/sv/start/

Tillägg­sin­for­ma­tion:

Matilda af Häll­ström, poli­tisk sakkun­nig, 0400363132

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

12.6.2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jina jatka­vat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen. Antti Häkkä­nen, 37, on toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on kotoi­sin

Skip to content