Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get

Julkaistu:

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get

I samband med kommu­nal­va­let ordna­des också val till Svenska Finlands Folk­ting. För första gången i Folk­tin­gets histo­ria blev Samlings­par­tiet Folk­tin­gets nästs­törsta parti. SDP har alltid tidi­gare varit andra största partiet efter svenska folk­par­tiet. Folk­tin­get är partier­nas samar­bet­sor­gan vars uppdrag är att främja den svensksprå­kiga befolk­nin­gens rättig­he­ter.

  • Jag är mycket stolt över vårt valre­sul­tat. Det visar att Samlings­par­tiet verkli­gen värde­sät­ter Finlands tvåsprå­kig­het och är redo att arbeta för att främja det, kons­ta­te­rar Samlings­par­tiets parti­se­kre­te­rare Kris­tiina Kokko.

Folk­tin­gets 75 leda­mö­ter utses i samband med kommu­nal­val så att fördel­nin­gen av leda­motsplat­serna bestäms utifrån röste­ta­let för de svensksprå­kiga och tvåsprå­kiga kandi­da­terna i kommu­nal­va­let. Samlings­par­tiet fick 24,9% av rösterna vilket bety­der 15 plat­ser. Öknin­gen är anmärk­nings­värd. I förra Folk­tings­va­let fick Samlings­par­tiet 6,29% av röster, det vill säga fyra plat­ser.

Samlings­par­tiet ersät­ter SDP som största partiet i Helsing­fors valkrets efter att tidi­gare ha varit det fjärde största partiet. Samlings­par­tiets ökade markant mäng­den röster även i Nyland.

  • Från parti­kans­liets sida har vi på ett nytt sätt uppmärk­sam­mat våra tvåsprå­kiga kandi­da­ter. Flera kandi­da­ter har gjort kampanj på båda inhemska. Jag är nöjd att Samlings­par­tiet hade många tvåsprå­kiga och svensksprå­kiga kandi­da­ter och de gjorde ett fint val, kons­ta­te­rar Kokko.

Folk­tin­get ger regel­bun­det utlå­tande gällande ären­den som berör språ­kiga rättig­he­ter bland annat till riks­da­gens utskott. Samlings­par­tiet vill speciellt under­stryka sin oro för rege­rin­gens social- och hälsovårds­re­form.

  • I Samlings­par­tiet är vi mycket oroade över rege­rin­gens social- och hälsovårds­re­for­men. Finan­sie­rings­mo­del­len är inte håll­bar, en ny admi­ni­stra­tiv nivå bidrar inte till refor­mens målsätt­nin­gar och det finns inte klar­het gällande hur refor­men påver­kar rättig­he­ten att få service på sitt modersmål, under­stry­ker Kokko.

Folk­tin­gets presi­dium och styrelse väljs på Folk­tin­gets extra­ses­sion i augusti 2021.

Folk­tin­gets valre­sul­tat finns som bilaga till detta e-post­med­de­lande. Här finner man mera infor­ma­tion om Folk­tin­get: https://folktinget.fi/sv/start/

Tillägg­sin­for­ma­tion:

Matilda af Häll­ström, poli­tisk sakkun­nig, 0400363132

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content