Kokoomus.fi / Politiikka / Café Niinistö avataan Helsin­gissä tiis­taina 15.11.2011

Café Niinistö avataan Helsin­gissä tiis­taina 15.11.2011

Julkaistu:

Aika­taulu, helsinki 15.11.
                                                                  
11.00-12.00 Sauli Niinistö tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Helsin­gin Café Niinis­tössä

Café Niinistö on auki arki­sin klo 11.00-18.00,  lauan­tai­sin klo 11-15 ja sunnun­tai­sin klo 12-15. Terve­tu­loa!
www.facebook.com/cafeniinisto
www.facebook.com/niinisto

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.6.2021

Mia Laiho /​ kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­luun 1.6. 

Suomeen on tehty sote­uu­dis­tusta kahdesta syystä. Siksi, että rahat riit­täi­si­vät harmaan­tu­van Suomen palve­lui­hin, ja siksi, että hoitoon pääsisi kohtuul­li­sessa ajassa.

1.6.2021

Anna-Kaisa Ikosen vastaus­pu­heen­vuoro /​ Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen sote-uudis­­tus ei vastaa sille asetet­tui­hin tavoit­tei­siin. Se ei nopeuta ihmis­ten hoitoon pääsyä eikä se hillitse sote-kustan­­nus­­ten

19.5.2021

Janne Sankelo: “Vastuun kanta­mi­sen vaikeus ei ole syy jättää teke­mättä”

Kokoo­mus on huolis­saan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lui­den tule­vai­suu­desta. Ilman kestä­vää julkista taloutta meillä ei ole maail­man parasta perus­o­pe­tusta, vanhus­pal­ve­luita, varhais­kas­va­tusta, suju­vaa jouk­ko­lii­ken­nettä