Avoin työpaikka Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kansliassa – kokoomus.fi
MENU
Avoin työpaikka Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kansliassa

Avoin työpaikka Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kansliassa

Julkaistu: 02.05.2012 Uncategorized

Tiedo­tus­sih­teeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa poliit­tisena sihteerinä. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa eduskun­ta­ryhmän ulkoi­sesta ja sisäi­sestä tiedot­ta­mi­sesta, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erikseen sovit­ta­vista politiikan sekto­reista.

Edelly­tämme valit­ta­valta tiedo­tus­sih­tee­riltä vankkaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan kokemusta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa sekä tiedo­tus­vä­li­neiden ja niiden toiminnan tunte­musta.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa 6.5. klo 23.59 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi.

Lisätietoja tehtä­västä antaa tiedo­tus­sih­teeri Pete Pokkinen p. 040 756 7180.


Kokoomus.fi