MENU
Avoin työpaikka Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa

Avoin työpaikka Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa

Julkaistu: 02.05.2012 Uncategorized

Tiedo­tus­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä tiedot­ta­mi­sesta, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

Edel­ly­tämme valit­ta­valta tiedo­tus­sih­tee­riltä vank­kaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­tai­toa sekä tiedo­tus­vä­li­nei­den ja niiden toimin­nan tunte­musta.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa 6.5. klo 23.59 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi.

Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa tiedo­tus­sih­teeri Pete Pokki­nen p. 040 756 7180.