Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / vanhemmuus

vanhemmuus

13.6.2018

Puolue­ko­kous­kan­toja yksi­lön­va­pau­den ja mark­ki­na­ta­lou­den puolesta

Tiedote 13.6.2018 julkai­su­va­paa heti Kokoo­mus vahvisti kanto­jaan yksi­lön­va­pau­den ja mark­kin­ta­lou­den puolesta Kokoo­mus hyväk­syi puolue­ko­kouk­ses­saan useita puolu­een linjaa vahvis­ta­neita aloit­teita. Kokoo­mus edis­tää

3.3.2013

Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä teke­mään päätök­seen valmis­tella toimen­pi­de­ko­ko­nai­suus, jonka ansiosta vanhem­mat voivat parem­min yhdis­tää työs­sä­käyn­nin

8.10.2010

Jyrki Katai­nen: Hyvä työelämä ja vanhem­muus

Tarvit­semme lisää jous­toja erityi­sesti pien­ten lasten vanhem­pien työhön.

8.12.2009

Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja puhui työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton tasa-arvo­se­mi­naa­rissa työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sesta sekä vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen tärkey­destä. Kata­jan mukaan nykyi­nen äitiys- isyys- ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä on sekava, eikä se riit­tä­västi kannusta molem­pia vanhem­pia käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata. Äideillä ja isillä tulisi olla nykyistä tasa­ver­tai­sem­mat mahdol­li­suu­det osal­lis­tua paitsi työelä­mään ja uran luomi­seen, mutta myös lasten hoita­mi­seen kotona.

Skip to content