Taustakuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Puolue­ko­kous­kan­toja yksi­lön­va­pau­den ja mark­ki­na­ta­lou­den puolesta

Puolue­ko­kous­kan­toja yksi­lön­va­pau­den ja mark­ki­na­ta­lou­den puolesta

Julkaistu:

Tiedote 13.6.2018 julkai­su­va­paa heti

Kokoo­mus vahvisti kanto­jaan yksi­lön­va­pau­den ja mark­kin­ta­lou­den puolesta

Kokoo­mus hyväk­syi puolue­ko­kouk­ses­saan useita puolu­een linjaa vahvis­ta­neita aloit­teita.

Kokoo­mus edis­tää vahvaa ja toimi­vaa mark­ki­na­ta­loutta:

Apteek­kia­lan sään­te­lyn purka­mi­nen tavoit­teeksi

Kokoo­mus kannat­taa puolu­eena vahvasti apteek­ki­sään­te­lyn vapaut­ta­mista.

Sään­te­lyn purka­mi­nen voi olla esillä jo seuraa­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa.

Puolue­ko­kouk­sessa hyväk­sy­tyn kannan mukaan puolue kannat­taa apteek­ki­lu­pien tarve­har­kin­nasta luopu­mista. Lisäksi se ryhtyy ajamaan resep­ti­va­pai­den lääk­kei­den myyn­nin hallit­tua vapaut­ta­mista päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan.

Alko­ho­li­po­li­tiik­kaa höllen­ne­tään ja Alkon mono­po­lia­sema pure­taan

Kokoo­mus otti linjak­seen alko­ho­li­po­li­tii­kan höllen­tä­mi­sen ja mm. Alkon mono­po­lia­se­man purka­mi­sen. Lisäksi on otet­tava selvempi linja alko­ho­lin etämyyn­tiin. Sään­te­lyn purka­mi­nen voi olla esillä jo seuraa­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa.

Yhteis­kun­nassa on laaja konsen­sus normien purka­mi­sen tarpeesta, mutta jostain syystä se ei ulotu alko­ho­li­la­kei­hin.

Valtion vähit­täis­myyn­ti­mo­no­po­lin yllä­pi­dosta voidaan lähi­vuo­sina halli­tusti ja suun­ni­tel­mal­li­sesti luopua ja vapaut­taa luvan­va­rai­seen vähit­täis­myyn­tiin vaiheit­tain kaikki juoma­ryh­mät. Vaiheit­tai­sella vapaut­ta­mi­sella varmis­te­taan, että kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­viä shok­keja ei aiheudu.

Kokoo­mus ajaa yksi­lön­va­pauk­sia ja tasa-arvoa sekä kantaa huolta eläin­ten kohte­lusta:

Trans­laki on uudis­tet­tava

Trans­la­kia on uudis­tet­tava siten, että henki­lön juri­di­nen suku­puoli on jatkossa mahdol­lista vahvis­taa oman ilmoi­tuk­sen perus­teella ilman lääke­tie­teel­listä proses­sia tai steri­li­saa­tiota.

Voimassa oleva trans­laki edel­lyt­tää suku­puo­len juri­di­sen vahvis­ta­mi­sen ehtona lisään­ty­mis­ky­vyt­tö­myyttä sekä alis­taa juri­di­sen vahvis­ta­mi­sen psykiat­rien lausun­noille. Tämän­het­ki­nen laki sotii rajusti itse­mää­rää­mi­soi­keutta vastaan. Myös puolu­een uudessa peri­aa­teoh­jel­massa itse­mää­rää­mi­soi­keus yhdis­te­tään jokai­selle kuulu­vaan ihmi­se­lä­män arvok­kuu­teen.

Eläin­suo­je­lu­lain uudis­tuk­sen on oltava riit­tä­vän kunnian­hi­moi­nen

Eläin­suo­je­lu­lain uudis­ta­mi­nen kunnian­hi­moi­sem­maksi nousi myös puolue­ko­kouk­sen tavoit­teeksi. Käyn­nissä olevan uudis­tuk­sen tavoit­teena on eläin­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­nen ja eläin­suo­je­lu­val­von­nan tehos­ta­mi­nen. Eläin­ten hyvä kohtelu on nostettu mainin­tana myös peri­aa­teoh­jel­maan osaksi sivis­tystä.

Kokoo­mus lähtee siitä, että lakia on ajan­mu­kais­tet­tava ja uuden lain on vastat­tava nyky­päi­vän vaati­muk­siin. Vaikka laki­luon­nok­sen lausun­to­kier­ros on jo päät­ty­nyt, on työ vielä kesken.

Perhe­va­paa­uu­dis­tus halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teeksi ja toteu­tet­ta­vaksi ensi vaali­kau­della

Perhe­va­paa­uu­dis­tusta edel­ly­te­tään halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teeksi ja toteu­tet­ta­vaksi ensi vaali­kau­della.

Kokoo­mus lähtee siitä, että vanhem­muus ei ole kiinni suku­puo­lesta. Vastuu lasten hoita­mi­sesta ja perhe-elämän pyörit­tä­mi­sestä ei saa kasaan­tua koros­te­tusti sen enem­pää äideille kuin iseil­le­kään. Perheillä pitää olla aidot mahdol­li­suu­det päät­tää siitä, miten lasten hoito ja perhe­va­pai­den pitä­mi­nen järjes­te­tään. Nykyi­nen järjes­telmä ei tätä mahdol­lista, vaan vastuu lasten koti­hoi­dosta nähdään edel­leen suku­puo­lit­tu­neesti enem­män äitien tehtä­vänä. Tällai­nen ei istu kokoo­mus­lai­siin ajatuk­siin yksi­lön­va­pauk­sien toteu­tu­mi­sesta tai mahdol­li­suuk­sien tasa-arvosta.

Kokoo­mus vahvis­taa turval­li­suutta:

Puolue­ko­kous hyväk­syi aloit­teet, jotka edel­lyt­tä­vät turval­li­suu­den vahvis­ta­mista Suomessa.

Aloit­tei­den mukaan kokoo­mus ryhtyy pikai­siin toimen­pi­tei­siin polii­sin resurs­si­tar­pei­den korjaa­mi­seksi ja maamme pitä­mi­seksi maail­man turval­li­sim­pana maana, ja edis­tä­mään turval­li­suus­vi­ran­omais­ten, eten­kin polii­sin, riit­tä­vää resur­soin­tia ja läsnä­oloa koko Suomessa. Turval­li­suu­den tunne kuuluu kaikille.

Viimei­sim­mässä kehys­rii­hessä tehtiin myös Kokoo­muk­sen vahvalla myötä­vai­ku­tuk­sella lisäyk­siä polii­sin ja Raja­var­tio­lai­tok­sen voima­va­roi­hin. Polii­sille osoi­te­tut noin 18 miljoo­nan euron määrä­ra­ha­li­säyk­set vuodelle 2019 ja noin 16 miljoo­nan euron lisäyk­set seuraa­ville vuosille mahdol­lis­ta­vat polii­sien määrän säilyt­tä­mi­sen nyky­ta­solla 7 200 polii­sissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

20.8.2020

Vuoden 2020 puolue­ko­kous­aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set on julkaistu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 17.8.2020 hyväk­sy­nyt viimei­set vastauk­set vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle jätet­tyi­hin aloit­tei­siin. Aloit­teita jätet­tiin määrä­ai­kaan mennessä kaik­ki­aan 179 kappa­letta.

2.5.2019

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2019: Uskomme Euroop­paan

Suomi on ollut Euroo­pan unio­nin jäsen 24 vuotta. Suoma­lai­set ovat käyt­tä­neet euroa kätei­senä 17 vuotta.  Yli 55 000 suoma­laista nuorta on

Skip to content