Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Taustakuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Puolue­ko­kous­kan­toja yksi­lön­va­pau­den ja mark­ki­na­ta­lou­den puolesta

Puolue­ko­kous­kan­toja yksi­lön­va­pau­den ja mark­ki­na­ta­lou­den puolesta

Julkaistu:

Tiedote 13.6.2018 julkai­su­va­paa heti

Kokoo­mus vahvisti kanto­jaan yksi­lön­va­pau­den ja mark­kin­ta­lou­den puolesta

Kokoo­mus hyväk­syi puolue­ko­kouk­ses­saan useita puolu­een linjaa vahvis­ta­neita aloit­teita.

Kokoo­mus edis­tää vahvaa ja toimi­vaa mark­ki­na­ta­loutta:

Apteek­kia­lan sään­te­lyn purka­mi­nen tavoit­teeksi

Kokoo­mus kannat­taa puolu­eena vahvasti apteek­ki­sään­te­lyn vapaut­ta­mista.

Sään­te­lyn purka­mi­nen voi olla esillä jo seuraa­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa.

Puolue­ko­kouk­sessa hyväk­sy­tyn kannan mukaan puolue kannat­taa apteek­ki­lu­pien tarve­har­kin­nasta luopu­mista. Lisäksi se ryhtyy ajamaan resep­ti­va­pai­den lääk­kei­den myyn­nin hallit­tua vapaut­ta­mista päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan.

Alko­ho­li­po­li­tiik­kaa höllen­ne­tään ja Alkon mono­po­lia­sema pure­taan

Kokoo­mus otti linjak­seen alko­ho­li­po­li­tii­kan höllen­tä­mi­sen ja mm. Alkon mono­po­lia­se­man purka­mi­sen. Lisäksi on otet­tava selvempi linja alko­ho­lin etämyyn­tiin. Sään­te­lyn purka­mi­nen voi olla esillä jo seuraa­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa.

Yhteis­kun­nassa on laaja konsen­sus normien purka­mi­sen tarpeesta, mutta jostain syystä se ei ulotu alko­ho­li­la­kei­hin.

Valtion vähit­täis­myyn­ti­mo­no­po­lin yllä­pi­dosta voidaan lähi­vuo­sina halli­tusti ja suun­ni­tel­mal­li­sesti luopua ja vapaut­taa luvan­va­rai­seen vähit­täis­myyn­tiin vaiheit­tain kaikki juoma­ryh­mät. Vaiheit­tai­sella vapaut­ta­mi­sella varmis­te­taan, että kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­viä shok­keja ei aiheudu.

Kokoo­mus ajaa yksi­lön­va­pauk­sia ja tasa-arvoa sekä kantaa huolta eläin­ten kohte­lusta:

Trans­laki on uudis­tet­tava

Trans­la­kia on uudis­tet­tava siten, että henki­lön juri­di­nen suku­puoli on jatkossa mahdol­lista vahvis­taa oman ilmoi­tuk­sen perus­teella ilman lääke­tie­teel­listä proses­sia tai steri­li­saa­tiota.

Voimassa oleva trans­laki edel­lyt­tää suku­puo­len juri­di­sen vahvis­ta­mi­sen ehtona lisään­ty­mis­ky­vyt­tö­myyttä sekä alis­taa juri­di­sen vahvis­ta­mi­sen psykiat­rien lausun­noille. Tämän­het­ki­nen laki sotii rajusti itse­mää­rää­mi­soi­keutta vastaan. Myös puolu­een uudessa peri­aa­teoh­jel­massa itse­mää­rää­mi­soi­keus yhdis­te­tään jokai­selle kuulu­vaan ihmi­se­lä­män arvok­kuu­teen.

Eläin­suo­je­lu­lain uudis­tuk­sen on oltava riit­tä­vän kunnian­hi­moi­nen

Eläin­suo­je­lu­lain uudis­ta­mi­nen kunnian­hi­moi­sem­maksi nousi myös puolue­ko­kouk­sen tavoit­teeksi. Käyn­nissä olevan uudis­tuk­sen tavoit­teena on eläin­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­nen ja eläin­suo­je­lu­val­von­nan tehos­ta­mi­nen. Eläin­ten hyvä kohtelu on nostettu mainin­tana myös peri­aa­teoh­jel­maan osaksi sivis­tystä.

Kokoo­mus lähtee siitä, että lakia on ajan­mu­kais­tet­tava ja uuden lain on vastat­tava nyky­päi­vän vaati­muk­siin. Vaikka laki­luon­nok­sen lausun­to­kier­ros on jo päät­ty­nyt, on työ vielä kesken.

Perhe­va­paa­uu­dis­tus halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teeksi ja toteu­tet­ta­vaksi ensi vaali­kau­della

Perhe­va­paa­uu­dis­tusta edel­ly­te­tään halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teeksi ja toteu­tet­ta­vaksi ensi vaali­kau­della.

Kokoo­mus lähtee siitä, että vanhem­muus ei ole kiinni suku­puo­lesta. Vastuu lasten hoita­mi­sesta ja perhe-elämän pyörit­tä­mi­sestä ei saa kasaan­tua koros­te­tusti sen enem­pää äideille kuin iseil­le­kään. Perheillä pitää olla aidot mahdol­li­suu­det päät­tää siitä, miten lasten hoito ja perhe­va­pai­den pitä­mi­nen järjes­te­tään. Nykyi­nen järjes­telmä ei tätä mahdol­lista, vaan vastuu lasten koti­hoi­dosta nähdään edel­leen suku­puo­lit­tu­neesti enem­män äitien tehtä­vänä. Tällai­nen ei istu kokoo­mus­lai­siin ajatuk­siin yksi­lön­va­pauk­sien toteu­tu­mi­sesta tai mahdol­li­suuk­sien tasa-arvosta.

Kokoo­mus vahvis­taa turval­li­suutta:

Puolue­ko­kous hyväk­syi aloit­teet, jotka edel­lyt­tä­vät turval­li­suu­den vahvis­ta­mista Suomessa.

Aloit­tei­den mukaan kokoo­mus ryhtyy pikai­siin toimen­pi­tei­siin polii­sin resurs­si­tar­pei­den korjaa­mi­seksi ja maamme pitä­mi­seksi maail­man turval­li­sim­pana maana, ja edis­tä­mään turval­li­suus­vi­ran­omais­ten, eten­kin polii­sin, riit­tä­vää resur­soin­tia ja läsnä­oloa koko Suomessa. Turval­li­suu­den tunne kuuluu kaikille.

Viimei­sim­mässä kehys­rii­hessä tehtiin myös Kokoo­muk­sen vahvalla myötä­vai­ku­tuk­sella lisäyk­siä polii­sin ja Raja­var­tio­lai­tok­sen voima­va­roi­hin. Polii­sille osoi­te­tut noin 18 miljoo­nan euron määrä­ra­ha­li­säyk­set vuodelle 2019 ja noin 16 miljoo­nan euron lisäyk­set seuraa­ville vuosille mahdol­lis­ta­vat polii­sien määrän säilyt­tä­mi­sen nyky­ta­solla 7 200 polii­sissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

20.8.2020

Vuoden 2020 puolue­ko­kous­aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set on julkaistu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 17.8.2020 hyväk­sy­nyt viimei­set vastauk­set vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle jätet­tyi­hin aloit­tei­siin. Aloit­teita jätet­tiin määrä­ai­kaan mennessä kaik­ki­aan 179 kappa­letta.

Skip to content