Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sari Sarkomaa

Sari Sarkomaa

15.3.2016

Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risikko kehu­vat tänään julkais­tua profes­sori Brom­mel­sin johta­man valin­nan­va­paus­työ­ryh­män väli­ra­port­tia. “Väli­ra­portti on profes­sori

3.10.2013

Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen kiit­tä­vät Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitosta (THL) aloit­teesta perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen ja vaati­vat,

7.3.2011

Sarko­maa: Lapset ansait­se­vat laadu­kasta varhais­kas­va­tusta

Varhais­kas­va­tuk­sen hallin­toa on yritetty siir­tää sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riöstä opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön alai­suu­teen jo useam­man vaali­kau­den ajan. Suomi on EU:n ainoa maa, jossa varhais­kas­va­tuk­sen kehit­tä­mi­nen liite­tään vielä sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin. Vuonna 1973 hyväk­sytty päivä­hoi­to­laki kaipaa kipeästi koko­nai­suu­dis­tusta varhais­kas­va­tus­laiksi.

10.6.2009

Sarko­maa: Ympä­ris­tö­suo­je­lun määrä­ra­hat kootusti

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ehdot­taa ympä­ris­tö­suo­je­lun ja muiden ympä­ris­tön tilan kohen­ta­mi­seen tarkoi­tet­tu­jen määrä­ra­ho­jen koon­tia valtion­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sessä yhdeksi koko­nai­suu­deksi.

11.12.2008

Opetus­mi­nis­teri Sari Sarko­maa jättää tehtä­vänsä, muutok­sia myös valtio­sih­teeri- ja avus­ta­ja­kun­nassa

Opetus­mi­nis­teri Sari Sarko­maa luopuu minis­te­rin­teh­tä­vis­tään oma-aloit­tei­sesti perhe­syistä. Myös Kokoo­muk­sen valtio­sih­teeri- ja avus­ta­ja­kun­nassa tapah­tuu muutok­sia.

Skip to content