Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarko­maa: Ympä­ris­tö­suo­je­lun määrä­ra­hat kootusti

Sarko­maa: Ympä­ris­tö­suo­je­lun määrä­ra­hat kootusti

Julkaistu:

Sarko­maan mukaan näin saatai­siin selkeä kuva ja katta­vat tiedot siitä, minkä verran euroja suun­na­taan ympä­ris­tön parhaaksi. Tämä antaisi edus­kun­nalle parem­mat mahdol­li­suu­det arvioida ympä­ris­tö­po­li­tii­kan toteu­tu­mista ja voima­va­ro­jen riit­tä­vyyttä. Se antaa myös nykyistä parem­man mahdol­li­suu­den tehos­taa ympä­ris­tö­oh­jausta niin, että vali­tut toimet ovat kustan­nus­te­hok­kaam­pia ja ympä­ris­tön kannalta parhaim­pia. Erityi­sesti maail­man saas­tu­neim­piin meria­luei­siin kuulu­van Itäme­ren kannalta kustan­nus­te­hok­kai­den keino­jen löytä­mi­nen on sen elinehto. Sarko­maa teki esityk­sensä tänään Itämeri-selon­teon lähe­te­kes­kus­te­lussa käyt­tä­mäs­sään Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­vuo­rossa.

“Valtion­ta­lous­ar­viossa on esimer­kiksi vesien­suo­je­luun liit­ty­vien toimen­pi­tei­den voima­va­roja usei­den minis­te­riöi­den hallin­no­na­loilla ja niiden eri momen­teilla. Pitää olla­kin niin, että jokai­sen hallin­no­na­lan on tehtävä oma osuu­tensa ympä­ris­tö­tal­koissa. Edus­kun­nan työn kannalta ympä­ris­tö­voi­ma­va­ro­jen koko­nais­koonti valtion­ta­lous­ar­vioissa on terve­tul­lut väline vauh­dit­ta­maan ympä­ris­tö­te­koja ja voima­va­ro­jen oikeaa kohden­ta­mista. Se antaisi koko­nais­ku­van esimer­kiksi Itäme­ren suoje­luun ja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seen suun­na­tuista resurs­seista sekä niiden muutok­sista “, Sarko­maa esit­tää.
Lisä­tie­toja: Sari Sarko­maa, gsm 050 511 3033, sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content