Sarkomaa: Ympäris­tö­suo­jelun määrä­rahat kootusti – kokoomus.fi
MENU
Sarkomaa: Ympäris­tö­suo­jelun määrä­rahat kootusti

Sarkomaa: Ympäris­tö­suo­jelun määrä­rahat kootusti

Julkaistu: 10.06.2009 Uncategorized

Sarkomaan mukaan näin saataisiin selkeä kuva ja kattavat tiedot siitä, minkä verran euroja suunnataan ympäristön parhaaksi. Tämä antaisi eduskun­nalle paremmat mahdol­li­suudet arvioida ympäris­tö­po­li­tiikan toteu­tu­mista ja voima­va­rojen riittä­vyyttä. Se antaa myös nykyistä paremman mahdol­li­suuden tehostaa ympäris­tö­oh­jausta niin, että valitut toimet ovat kustan­nus­te­hok­kaampia ja ympäristön kannalta parhaimpia. Erityi­sesti maailman saastu­neimpiin meria­lueisiin kuuluvan Itämeren kannalta kustan­nus­te­hok­kaiden keinojen löytä­minen on sen elinehto. Sarkomaa teki esityk­sensä tänään Itämeri-selonteon lähete­kes­kus­te­lussa käyttä­mässään Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­vuo­rossa.

“Valtion­ta­lous­ar­viossa on esimer­kiksi vesien­suo­jeluun liittyvien toimen­pi­teiden voima­varoja useiden minis­te­riöiden hallin­no­na­loilla ja niiden eri momen­teilla. Pitää ollakin niin, että jokaisen hallin­no­nalan on tehtävä oma osuutensa ympäris­tö­tal­koissa. Eduskunnan työn kannalta ympäris­tö­voi­ma­va­rojen kokonais­koonti valtion­ta­lous­ar­vioissa on terve­tullut väline vauhdit­tamaan ympäris­tö­tekoja ja voima­va­rojen oikeaa kohden­ta­mista. Se antaisi kokonais­kuvan esimer­kiksi Itämeren suojeluun ja ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­miseen suunna­tuista resurs­seista sekä niiden muutok­sista “, Sarkomaa esittää.
Lisätietoja: Sari Sarkomaa, gsm 050 511 3033, sari.sarkomaa@eduskunta.fi


Kokoomus.fi