Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarko­maa: Ympä­ris­tö­suo­je­lun määrä­ra­hat kootusti

Sarko­maa: Ympä­ris­tö­suo­je­lun määrä­ra­hat kootusti

Julkaistu:

Sarko­maan mukaan näin saatai­siin selkeä kuva ja katta­vat tiedot siitä, minkä verran euroja suun­na­taan ympä­ris­tön parhaaksi. Tämä antaisi edus­kun­nalle parem­mat mahdol­li­suu­det arvioida ympä­ris­tö­po­li­tii­kan toteu­tu­mista ja voima­va­ro­jen riit­tä­vyyttä. Se antaa myös nykyistä parem­man mahdol­li­suu­den tehos­taa ympä­ris­tö­oh­jausta niin, että vali­tut toimet ovat kustan­nus­te­hok­kaam­pia ja ympä­ris­tön kannalta parhaim­pia. Erityi­sesti maail­man saas­tu­neim­piin meria­luei­siin kuulu­van Itäme­ren kannalta kustan­nus­te­hok­kai­den keino­jen löytä­mi­nen on sen elinehto. Sarko­maa teki esityk­sensä tänään Itämeri-selon­teon lähe­te­kes­kus­te­lussa käyt­tä­mäs­sään Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­vuo­rossa.

“Valtion­ta­lous­ar­viossa on esimer­kiksi vesien­suo­je­luun liit­ty­vien toimen­pi­tei­den voima­va­roja usei­den minis­te­riöi­den hallin­no­na­loilla ja niiden eri momen­teilla. Pitää olla­kin niin, että jokai­sen hallin­no­na­lan on tehtävä oma osuu­tensa ympä­ris­tö­tal­koissa. Edus­kun­nan työn kannalta ympä­ris­tö­voi­ma­va­ro­jen koko­nais­koonti valtion­ta­lous­ar­vioissa on terve­tul­lut väline vauh­dit­ta­maan ympä­ris­tö­te­koja ja voima­va­ro­jen oikeaa kohden­ta­mista. Se antaisi koko­nais­ku­van esimer­kiksi Itäme­ren suoje­luun ja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seen suun­na­tuista resurs­seista sekä niiden muutok­sista “, Sarko­maa esit­tää.
Lisä­tie­toja: Sari Sarko­maa, gsm 050 511 3033, sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content