Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarko­maa: Ympä­ris­tö­suo­je­lun määrä­ra­hat kootusti

Sarko­maa: Ympä­ris­tö­suo­je­lun määrä­ra­hat kootusti

Julkaistu:

Sarko­maan mukaan näin saatai­siin selkeä kuva ja katta­vat tiedot siitä, minkä verran euroja suun­na­taan ympä­ris­tön parhaaksi. Tämä antaisi edus­kun­nalle parem­mat mahdol­li­suu­det arvioida ympä­ris­tö­po­li­tii­kan toteu­tu­mista ja voima­va­ro­jen riit­tä­vyyttä. Se antaa myös nykyistä parem­man mahdol­li­suu­den tehos­taa ympä­ris­tö­oh­jausta niin, että vali­tut toimet ovat kustan­nus­te­hok­kaam­pia ja ympä­ris­tön kannalta parhaim­pia. Erityi­sesti maail­man saas­tu­neim­piin meria­luei­siin kuulu­van Itäme­ren kannalta kustan­nus­te­hok­kai­den keino­jen löytä­mi­nen on sen elinehto. Sarko­maa teki esityk­sensä tänään Itämeri-selon­teon lähe­te­kes­kus­te­lussa käyt­tä­mäs­sään Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­vuo­rossa.

“Valtion­ta­lous­ar­viossa on esimer­kiksi vesien­suo­je­luun liit­ty­vien toimen­pi­tei­den voima­va­roja usei­den minis­te­riöi­den hallin­no­na­loilla ja niiden eri momen­teilla. Pitää olla­kin niin, että jokai­sen hallin­no­na­lan on tehtävä oma osuu­tensa ympä­ris­tö­tal­koissa. Edus­kun­nan työn kannalta ympä­ris­tö­voi­ma­va­ro­jen koko­nais­koonti valtion­ta­lous­ar­vioissa on terve­tul­lut väline vauh­dit­ta­maan ympä­ris­tö­te­koja ja voima­va­ro­jen oikeaa kohden­ta­mista. Se antaisi koko­nais­ku­van esimer­kiksi Itäme­ren suoje­luun ja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seen suun­na­tuista resurs­seista sekä niiden muutok­sista “, Sarko­maa esit­tää.
Lisä­tie­toja: Sari Sarko­maa, gsm 050 511 3033, sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content