Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / palvelut

palvelut

29.6.2016

Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­nen etenee. Tänään lähti­vät laki­luon­nok­set julki­suu­teen ja syksyllä lausun­noille. Kyseessä on yksi maamme tärkeim­piä uudis­tuk­sia. Uudis­tuk­sen pääta­voite

14.4.2015

Minis­teri Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yksi­löl­li­syyttä

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit käyt­töön. Vanhus­työ 2015 -semi­naa­rissa Seinä­joella puhu­neen Risi­kon mielestä palve­luse­te­liä hyödyn­ne­tään nyt

12.4.2015

Risikko: Keskusta on kuolet­ta­massa kuntia ja kiris­tä­mässä vero­tusta

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko kannat­taa perus­kun­tien säilyt­tä­mistä Suomen hallin­nossa. Risi­kon mukaan Keskus­tan esit­tämä maakun­ta­malli merkit­see kuoli­nis­kua monille suoma­lai­sille kunnille.

4.11.2013

Katai­nen Googlen data­kes­kuk­sen lisäin­ves­toin­nin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen mukaan Googlen data­kes­kuk­sen kolman­nen vaiheen kaltai­set inves­toin­nit ovat Suomelle erit­täin posi­tii­vi­sia signaa­leja. Ensin­nä­kin Suomi tarvit­see lisää ulko­mai­sia

Skip to content