Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / palvelurakenneuudistus

palvelurakenneuudistus

11.12.2013

Katai­nen esit­teli viiden kohdan ohjel­man julki­sen talou­den kestä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen esit­teli edus­kun­nalle halli­tuk­sen päätök­siä kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi. Julki­sen talou­den kestä­vyyttä vahvis­te­taan viiden kohdan ohjel­malla: Kuntien raken­teel­li­nen kahden miljar­din

5.6.2012

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kehuu halli­tusta siitä, että se on saanut sovit­tua jälleen tärkeitä askel­merk­kejä kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­selle. ?Uudis­tus etenee jämä­killä, maltil­li­silla aske­lilla eteen­päin. Kuntien toinen kuule­mis­kier­ros vielä vahvis­taa enti­ses­tään kuntien omaa osuutta uudis­tuk­sen toteu­tuk­sessa.?

2.6.2012

Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, että halli­tus pääsi yksi­mie­li­syy­teen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sesta. Toiva­kan mukaan on hyvä, että vahvoi­hin perus­kun­tiin ja tarvit­taessa sote-aluei­siin perus­tuva malli siir­tää rahoi­tusta turhasta byro­kra­tiasta tärke­ään perus­ter­vey­den­huol­toon.

2.4.2011

Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa

Ikäih­mi­sillä on usein monien eri palve­lu­jen tarvetta. Ongel­mana usein kuiten­kin on, ettei kukaan koor­di­noi ja vastaa heidän tarvit­se­mas­taan palve­lu­ko­ko­nai­suu­desta.

Skip to content