Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / osaamisen ja sivistyksen verkosto

osaamisen ja sivistyksen verkosto

10.5.2012

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

Valta­kun­nal­li­sen kunta­uu­dis­tuk­sen valmis­telu on käyn­nissä. Uudis­tuk­sella on merkit­tä­viä ja kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia, joiden arviointi on julki­sessa keskus­te­lussa tois­tai­seksi jäänyt kunnan­ta­lo­jen luku­mää­rän

2.5.2012

Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

Terveh­dys! Koulu­tus­po­li­tii­kan saralla on tapah­tu­nut tänä keväänä: helmi­kuussa minis­teri Gustafs­so­nille luovu­tet­tiin esitys perus­o­pe­tuk­sen tunti­jaon uudis­ta­mi­sesta. Esitys on huomat­ta­vasti kevyempi kuin

2.4.2012

Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

Hyvät verkos­ton jäse­net, Kokoo­mus­lai­nen tapa hoitaa yhtei­siä asioita nojaa kahteen tärke­ään seik­kaan: tosi­asioi­den tunnis­ta­mi­seen ja arvoi­hin. Kokoo­mus­lai­set arvot ? sivis­tys,

29.3.2012

Lausunto: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen yleis­ten valta­kun­nal­lis­ten tavoit­tei­den sekä perus­o­pe­tuk­sen tunti­jaon uudis­ta­mista valmis­tel­leen työryh­män (OKM 2012:6) ehdo­tuk­sista.

Skip to content