Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ohjelmatyö

ohjelmatyö

4.2.2020

Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

Kiitos keskus­te­luista Oulu, nähdään taas! Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi keski­viik­kona 29. tammi­kuuta ensim­mäi­senä kier­tue­päi­vänä Kemi­jär­ven, Rova­nie­men ja Kemin jälkeen Ouluun. Kier­tu­een

27.6.2018

Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Minun kirk­koni on meitä jokaista varten Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018 Tästä vaali­si­vulle   Tästä vaali­ma­te­ri­aa­lei­hin Minun kirk­koni toimii yhtei­sön raken­ta­jana Kokoo­mus

15.6.2018

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

Tiedote puolue­hal­li­tuk­sen päätök­sistä Puolue­hal­li­tus on puolue­ko­kous­vii­kon­lop­puna pitä­mäs­sään kokouk­sessa nimen­nyt Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen tehtä­vänä on toimek­sian­toi­hin perus­tuen

27.4.2016

Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

Kokoo­muk­sen sisäi­nen vaikut­ta­mis­työ järjes­täy­tyy uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin loppu­ke­vään aikana. Tavoit­teena on tarjota jokai­selle kokoo­muk­sen jäse­nelle miele­käs paikka ja tehok­kaat

Skip to content