Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / metsätalous

metsätalous

1.12.2017

Risikko: Puuhun perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja globaa­lei­hin muutok­siin

Metsä­bio­ta­lou­den edis­ty­mi­nen on ollut viime vuosina huimaa. - Suomi elää metsästä, ja toivon, että sadan vuoden päästä voidaan sanoa “koko

16.1.2015

Orpo: Metsä­po­liit­ti­set päätök­set tuke­vat alan kasvua

Talou­del­li­nen kasvu, uudet työpai­kat ja inves­toin­nit synty­vät alan yrit­tä­jien ja yritys­ten toimen­pi­tein, mutta hallin­non ja poliit­tis­ten päät­tä­jien pitää luoda tälle

17.6.2013

Katai­nen: Metsissä on merkit­tä­viä mahdol­li­suuk­sia

Suomella on nyt tuhan­nen taalan paikka. Maail­malla on hurjasti kasva­vaa kysyn­tää ratkai­suille, joilla voidaan vastata ihmis­kun­nan suuriin haas­tei­siin, kuten ilmas­ton­muu­tok­seen

9.10.2012

Koski­nen: Metsä­hak­keen käyt­töä lisää­mällä Suomen energia­oma­varaisuus kasvaa ja luodaan uusia työpaik­koja

Metsä­va­ro­jemme hyvä kasvu ja uusiu­tu­van ener­gian lisää­mis­ta­voit­teet luovat erin­omai­set edel­ly­tyk­set metsäe­ner­gian käytön lisää­mi­selle. Biovoi­ma­lai­tok­set ovat tässä avai­na­se­massa, sanoi maa- ja

Skip to content