Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Orpo: Metsä­po­liit­ti­set päätök­set tuke­vat alan kasvua

Orpo: Metsä­po­liit­ti­set päätök­set tuke­vat alan kasvua

Julkaistu:

Talou­del­li­nen kasvu, uudet työpai­kat ja inves­toin­nit synty­vät alan yrit­tä­jien ja yritys­ten toimen­pi­tein, mutta hallin­non ja poliit­tis­ten päät­tä­jien pitää luoda tälle kehi­tyk­selle edel­ly­tyk­siä.

Suomessa, jos jossain, metsä­ala ja siihen liit­tyvä osaa­mi­nen ovat kansal­li­sia vahvuuk­sia. Metsä­ala on keskei­nen osa suoma­laista biota­loutta, johon haetaan nyt monella taholla konkre­tiaa. Metsä­teol­li­suu­den inves­toin­ti­suun­ni­tel­mat ovat olleet viime aiko­jen valo­pilk­kuja.

Metsä­alassa yhdis­tyy uusiu­tu­van luon­non­va­ran kestävä käyttö, ener­gia- ja resurs­si­te­hok­kuus sekä kasvava palve­lu­tuo­tanto, jotka ovat talous­kas­vun keskei­siä element­tejä. Jotta pärjäämme globaa­lissa kilpai­lussa, meidän tulee Suomessa hyödyn­tää ja vahvis­taa edel­leen omia vahvuuk­siamme.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riö on viimeis­ten vuosien aikana panos­ta­nut merkit­tä­västi metsä­alan kasvun edel­ly­tys­ten luon­tiin. Tarpee­tonta sään­te­lyä on purettu ja luotu edel­ly­tyk­siä tasa­puo­li­selle kilpai­lulle alan toimi­joi­den kesken. Metsä­la­kien uudis­tus lienee poik­keus kansal­li­sessa lain­sää­dän­nössä juuri tässä mielessä. Yksi­tyis­koh­taista sääte­lyä on purettu ja vastuuta on siir­retty alan toimi­joille: metsä­no­mis­ta­jille, yrit­tä­jille ja teol­li­suu­delle. Tavoit­teena on, että luodaan tilaa uusille inno­vaa­tioille ja sitä kautta uutta kasvua. Tällä hetkellä näyt­tää siltä, että prosessi on toimi­nut. Metsä­ala on hyvässä vedossa, puumark­ki­nat ovat toimi­neet tasa­pai­noi­sesti ja alan kannat­ta­vuus on paran­tu­nut.

Lakeja on uudis­tettu urakalla ja yhteis­työssä alan toimi­joi­den kanssa. Keskeistä on juuri yhteis­työ ja yhteis­ten tavoit­tei­den hake­mi­nen. Hyviä esimerk­kejä tästä ovat metsä­lain ja metsän­hoi­to­yh­dis­tys­lain koko­nai­suu­dis­tuk­set. Ne ovat todella merkit­tä­viä muuto­sa­ju­reita alalla ja jo nyt voidaan sanoa, että molem­pien ansiosta ala uudis­tuu monin tavoin.

Myös juuri yhdessä kasattu kansal­li­nen Metsä­stra­te­gia 2025 on hyvä suun­ni­telma viedä sovit­tuja asioita eteen­päin ja luoda kasvulle edel­ly­tyk­siä.

Kansal­lis­ten toimien lisäksi elin­tär­keää on EU-tason päätök­sen­teko. EU-arkea on, että useat poli­tii­kan osa-alueet vaikut­ta­vat suoraan metsien käyt­töön. Erityi­sesti globaali ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiikka ovat keskei­sessä asemassa EU:ssa. Suomen pitää tuoda esille, että kestä­västi hoide­tut talous­met­sät tuot­ta­vat moni­puo­li­sesti hyötyjä, joista tärkeä on puun­tuo­tanto.

Uusiu­tu­van ener­gian lisää­mi­sen ohella myös biopoh­jai­sia tuot­teita pitäisi konkreet­ti­sesti edis­tää. EU:n biota­lous­stra­te­giassa linja­taan, että uusiu­tu­mat­to­mia tuot­teita olisi pyrit­tävä osit­tain korvaa­maan kestä­väm­millä biopoh­jai­silla tuot­teilla. Meidän yhtei­nen tehtä­vämme on varmis­taa, että tämä ei jää vain julis­tuk­seksi.

 

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon kirjoi­tus on julkaistu 16.1. www.lastuja.fi -sivulla

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

Skip to content