Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kunnat

kunnat

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

12.4.2015

Risikko: Keskusta on kuolet­ta­massa kuntia ja kiris­tä­mässä vero­tusta

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko kannat­taa perus­kun­tien säilyt­tä­mistä Suomen hallin­nossa. Risi­kon mukaan Keskus­tan esit­tämä maakun­ta­malli merkit­see kuoli­nis­kua monille suoma­lai­sille kunnille.

11.9.2014

Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää erin­omai­sena halli­tuk­sen esitystä käyn­nis­tää määrä­ai­kai­sia kunta­ko­kei­luja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi kevyem­millä velvoit­teilla ja uusilla toimin­ta­mal­leilla.

Skip to content