Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kunnallisvaalit

kunnallisvaalit

29.10.2012

Kokoo­mus kiit­tää

Suomen suurin kunta­puo­lue kiit­tää kaik­kia teitä, jotka äänes­titte ehdok­kai­tamme! Kiitos myös upeille ehdok­kail­lemme sekä teille, jotka teitte väsy­mät­tö­mästi vaali­työtä. Tehdään

26.10.2012

Kokoo­muk­sella satoja tapah­tu­mia ympäri Suomen

Kokoo­mus näkyy, kuuluu ja kuun­te­lee lauan­taina 27.10. sadoissa eri puolilla Suomea järjes­tet­tä­vissä ylei­sö­ta­pah­tu­missa. Kansa­lais­ten tavat­ta­vissa ovat niin Kokoo­muk­sen minis­te­rit kuin

29.9.2012

Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen avasi Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan lauan­taina Helsin­gissä järjes­te­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa. - Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on lupaus huolen­pi­dosta, lupaus palve­luista.

27.10.2008

Kokoo­mus kiit­tää lämpi­mästi äänes­tä­ji­ään

Kokoo­mus nousi 26.10.2008 järjes­te­tyissä kunnal­lis­vaa­leissa ensim­mäistä kertaa Suomen suurim­maksi kunta­puo­lu­eeksi 23,5 prosen­tin kanna­tuso­suu­della. Kokoo­mus kasvatti kanna­tus­taan maan kaikissa vaali­pii­reissä ja lähes kaikissa suurim­missa kaupun­geissa sekä maakun­ta­kes­kuk­sissa.

24.10.2008

Kokoo­muk­sen vaali­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puna - minis­te­rit ja puolue­johto jalkau­tui­vat vaali­ken­tille

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puna, jolloin ympäri Suomen järjes­te­tään yli 200 erilaista kampan­ja­ta­pah­tu­maa. Kahvila Korvia on perus­tettu lähes sata eri puolille maata. Keväällä käyn­nis­ty­neitä Toivo­tal­koo­ta­pah­tu­mia, jotka jatku­vat myös vaalien jälkeen, on järjes­tetty yli 400 ympäri maan.

19.10.2008

Kahvila Korvat leviä­vät jälleen koko Suomeen!

Kymme­nit­täin Kahvila Korvia on perus­tettu ympäri maan ja puolue­johto sekä minis­te­rit jatka­vat kuun­te­le­vaa Korva-kier­tuet­taan.

6.10.2008

Kokoo­mus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen avasi Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan toivo­tal­koissa Hyvin­kään torilla lauan­taina 4.10. Hyvin­kään talkoi­den lisäksi samaan aikaan järjes­tet­tiin yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­maa ympäri maata.

6.10.2008

Kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan avaus

Olin puhu­massa Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan avajai­sissa, jotka järjes­tet­tiin Hyvin­käällä 4.10. paikal­lis­ten Toivo­tal­koi­den yhtey­dessä.

Skip to content