Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kulttuuri

kulttuuri

7.3.2023

Sivis­tys kasvaa kult­tuu­rista

Moni­puo­li­nen ja arvos­tettu taide- ja kult­tuu­rie­lämä on sivis­tys­val­tion tunnus­merkki. Kult­tuu­riala toipuu yhä koro­na­pan­de­mian jäljiltä ja yhtei­nen tehtä­vämme on saada se
jälleen kukois­ta­maan. Kult­tuu­ria­lan kasvu tukee koko yhteis­kun­taa vahvis­taen sen hyvin­voin­tia, luovuutta, turval­li­suutta ja kestä­vyyttä.

1.9.2016

Kult­tuu­ria­loille satsauk­sia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nus­tin ja lainaus­kor­vaus

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hessä kahdesta merkit­tä­västä panos­tuk­sesta kult­tuu­ria­loille. Audio­vi­su­aa­lis­ten alojen tuotan­to­kan­nus­ti­mella paran­ne­taan eloku­vien, doku­ment­tien, sarjo­jen ja animaa­tioi­den teke­mi­sen edel­ly­tyk­siä Suomessa. Kirjai­li­joi­den,

19.5.2010

Vaha­salo: Kult­tuu­ri­se­lon­teko annet­tava kerran vaali­kau­dessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron kult­tuu­rin tule­vai­suutta koske­van selon­teon lähe­te­kes­kus­te­lussa piti sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo.

1.11.2006

Taiteen perus­o­pe­tus

Kokoo­mus tukee luovuu­den edis­tä­mistä yhteis­kun­nassa tieteessä, taiteessa ja tekno­lo­giassa. Taide luo hyvin­voin­tia yksi­lön ja yhteis­kun­nan tasolla ja sillä on globaa­lissa maail­massa posi­tii­vi­set vaiku­tuk­set kansan­ta­lou­teemme. Taiteen perus­o­pe­tus on yksi tuki­pi­lari tässä työssä.

Skip to content