Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / energiapolitiikka

energiapolitiikka

22.2.2022

Matias Mart­ti­nen: On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta

Arvoisa puhe­mies, Ener­gian hinnat ovat nous­seet rajusti tänä talvena. Suoma­lai­set ympäri maan ovat huoman­neet tämän sähkö- ja kauko­läm­pö­las­kuis­saan sekä bens­a­pum­puilla.

25.10.2014

Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on tyyty­väi­nen, että EU-maiden johta­jat pääsi­vät neuvot­te­luis­saan sopuun vuoteen 2030 ulot­tu­vista ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan linjoista.

22.10.2014

Stubb: EU tarvit­see järki­vih­reää ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiik­kaa

Ilmas­ton­muu­tosta pitää hillitä teol­li­suutta ja työpaik­koja tarpeet­to­masti vaaran­ta­matta. Ilmas­ton­muu­tos on ihmis­kun­nan suurim­pia haas­teita. Sen torju­mi­sessa on kyse omasta ja lastemme

11.10.2014

Orpo: Halli­tuk­sen satsauk­set bioener­gi­aan lisää­vät ener­giao­ma­va­rai­suutta ja työpaik­koja

Halli­tus on tehnyt viime aikoina tärkeitä ener­gia­po­liit­ti­sia päätök­siä. Fenno­voi­man ydin­voi­ma­lu­van peri­aa­te­pää­tök­sen täyden­tä­mistä seurasi tällä viikolla koti­maista uusiu­tu­vaa ener­giaa tuke­vat päätök­set.

Skip to content