Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Autto: “Kokoo­musta tarvi­taan enem­män kuin koskaan”

Autto: “Kokoo­musta tarvi­taan enem­män kuin koskaan”

Julkaistu:

Heikki Autto: “Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla“

Arvoi­sat puolue­val­tuus­ton jäse­net, hyvä kokous­väki

Ensin­nä­kin onnit­te­lut kaikilla puolue­val­tuus­ton jäse­nille ja vara­jä­se­nille valin­nasta puolu­eemme ylim­pään päätök­sen­te­koe­li­meen puolue­ko­kous­ten väli­selle ajalle! Olemme valta­van tärkeän tehtä­vän äärellä. Tehdään tästä yhdessä vaikut­tava puolue­val­tuus­to­kausi!

On suuri kunnia saada palvella teitä ja koko puoluet­tamme puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana. Haluan vielä lähet­tää kiitok­set Paka­ri­sen Pialle tuki­jouk­koi­neen hienosta loppu­ke­sän kier­rok­sesta kaik­kien piiri­jär­jes­tö­jen tilai­suuk­sissa. Näistä keskus­te­luista on reppu täynnä hyviä eväitä, joista voimme ammen­taa puolue­val­tuus­ton työn kehit­tä­mi­seen.

Arvoisa puolue­val­tuusto,

Minulle jäi tunne, että kolme viik­koa sitten Porin puolue­ko­kouk­sesta - ja etäpis­teistä ympäri maan - lähti liik­keelle voiton­tah­toi­nen Kokoo­mus-jouk­kue. Aistit­ta­vissa oli tervettä nälkää lähteä kaata­maan halli­tusta ja varmis­ta­maan Kokoo­muk­selle jatko Suomen suurim­pana kunta­puo­lu­eena!

Ja tervettä menes­ty­mi­sen nälkää meillä on tärkeää olla, sillä Suomen päätök­sen­teossa tarvi­taan vahvaa Kokoo­musta ehkäpä enem­män kuin koskaan.

Ajat­te­lin puhua laajasti useam­masta teemasta (kerran­kin kun saa puhua niin, ettei ole puhe­mies heti nuijan kanssa koput­ta­massa), mutta eilen Talous­e­lämä-lehdessä julkais­tun päämi­nis­te­rin haas­tat­te­lun jälkeen keski­tyn vain yhteen teemaan: puhun lyhyesti yrit­tä­jyy­destä, yrityk­sistä ja työn­te­ki­jöistä.

Yrit­tä­jyy­destä siksi, että yrit­tä­jyys kantaa Suomea. Ja yrit­tä­jyy­destä siksi, että yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­sistä ja hyvästä työl­li­syys­po­li­tii­kasta huoleh­ti­mi­nen on lopulta sekä parasta hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa että parasta alue­po­li­tiik­kaa. Nyt jos koskaan tarvi­taan vaikut­ta­via tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta, jotta meillä on työpaik­koja, joiden kautta me suoma­lai­set voimme nostaa maamme pande­mian aiheut­ta­masta lamasta.

Suomi on nimit­täin pitkä ja hieno maa! Meillä on valta­vasti mahdol­li­suuk­sia ja pienenä kansa­kun­tana maail­man­mark­ki­noilta löytyy aina riit­tä­västi kysyn­tää tuot­teil­lemme ja palve­luil­lemme. Mutta kukaan ei kanna niitä mahdol­li­suuk­sia eteemme hopea­lau­ta­sella, vaan itse meidän on oltava tarpeeksi kette­riä, osaa­via ja kilpai­lu­ky­kyi­siä, jotta voimme noihin mahdol­li­suuk­siin tart­tua. Yrit­tä­jät sen teke­vät. Ja tuota samaa henkeä on myös suur­ten yhtiöi­demme johdossa.

Siksi onkin todella ikävää, kuinka päämi­nis­teri on otta­nut asiak­seen alkaa sään­nöl­li­sesti tölviä suoma­lai­sia yrityk­siä. Sanna Mari­nin vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­sen halli­tuk­sen asenne yrityk­siä kohtaan vaikut­taa niin nuivalta, että sitä taus­taa vasten ei ihme­tytä, miksi tehtai­den sulke­mi­suu­ti­sia kuul­laan nyt lähes viikoit­tain. Hyvin­voin­timme rahoi­tuk­sen teol­li­nen pohja on mure­ne­massa ja päämi­nis­te­rillä riit­tää pokkaa kulkea jake­le­massa yrityk­sille neuvoja, miten näiden tulisi liike­toi­min­taansa hoitaa.

Päämi­nis­te­rin puheista voi rivien välistä lukea vies­tin, että yrityk­set ikään kuin tahal­laan irti­sa­no­vat työn­te­ki­jöi­tään. Näin ei taatusti ole! Voin mennä takuuseen, että suoma­lai­set yrit­tä­jät ja suur­ten yritys­ten johto ovat isän­maal­lista väkeä, joka pyrkii vallit­se­vien vaikeuk­sien keskellä teke­mään parhaansa pitääk­seen leivän syrjässä kiinni niin omat työn­te­ki­jänsä kuin kaikki alihank­ki­jat­kin.

Tämä voidaan toden­taa Finn­ve­ran ja Suomen Yrit­tä­jien tuoreim­masta pk-yritys­ba­ro­met­rista.

Päämi­nis­te­rin ulos­tu­lot synnyt­tä­vät tarpee­tonta vastak­kai­na­set­te­lua, jollai­sen aika olisi pitä­nyt olla ohi jo kauan sitten. Päämi­nis­te­rin tulisi ymmär­tää asemansa koko Suomen päämi­nis­te­rinä, ei vain sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­sen puolu­een puheen­joh­ta­jana ja omien aktii­vi­sim­pien kannat­ta­jiensa edus­ta­jana.

Suomessa on maail­man korkeim­piin kuuluva vero­tus raskaine työn sivu­ku­lui­neen. Vero­kiila lienee meillä aivan maail­man kärkeä, ellei peräti maail­man suurin. Työl­lis­tä­mi­sestä on tullut tässä maassa ennä­tys­kal­lista.

Jotta yrityk­sen työn­te­ki­jälle jää veroista vapaata palkan­osaa kaksi ja puoli tuhatta euroa (2500 euroa) kuukau­dessa, voidaan karkealla lasku­toi­mi­tuk­sella laskea, että yrityk­sen on tehtävä myyn­tiä noin kahdek­salla tuhan­nella eurolla (8000 eurolla). Tässä yhtä­lössä yhteis­kunta saa välit­tö­mien vero­jen ja välil­lis­ten vero­jen – niin työn anta­jan tilit­tä­mien kuin työn­te­ki­jän maksa­mien ALV:ien – sekä palkan sivu­ku­lu­jen kautta peräti viisi ja puoli tuhatta euroa (5500 euroa). Tällaista yhteis­kun­ta­vas­tuuta yrit­tä­jät ja yrityk­set kanta­vat joka päivä työl­lis­täes­sään ihmi­siä.

On härs­kiä siir­tää syyl­li­syyttä työt­tö­myy­den kasvusta elin­kei­noe­lä­män ja yritys­ten harteille, kun tosia­siassa kyse on halli­tuk­sen omasta asen­teesta, näkö­alat­to­muu­desta ja kyvyt­tö­myy­destä tehdä tarpeel­li­sia uudis­tuk­sia: uudis­tuk­sia, jotka olisi­vat olleet vält­tä­mät­tö­miä joka tapauk­sessa, mutta jotka ovat aivan ehdot­to­man tärkeitä nyt, jotta voimme nousta pande­mian aiheut­ta­masta lamasta.

Myös päämi­nis­te­rin epäi­lys suoma­lais­ten yritys­ten ympä­ris­tö­vas­tuusta on vailla pohjaa. Suoma­lai­set yrityk­set ovat oma-aloit­tei­sesti jo paljon ennen kansain­vä­li­siä ilmas­to­so­pi­muk­sia leikan­neet pääs­tö­jään. Globaa­listi vaikut­tava esimerkki kaik­kien erilais­ten pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sestä on esimer­kiksi suoma­lai­nen metsä­teol­li­suus. Siksi onkin paitsi meidän suoma­lais­ten, myös ilmas­ton kannalta hirvit­tä­vää, kuinka puhdasta suoma­laista teol­li­suutta ollaan sulke­massa ja sama tuotanto tapah­tuu tule­vai­suu­dessa maissa, joissa pääs­tö­ker­toi­met ovat monin­ker­tai­set Suomeen verrat­tuna.

Puhu­mat­ta­kaan metsän­hoi­dol­li­sista näkö­kul­mista, joista jyrähti myös maail­man ilma­tie­teen järjes­tön WMO:n pääsih­teeri Petteri Taalas­kin kolum­nis­saan tode­ten, että suoma­lai­sessa ilmas­to­kes­kus­te­lussa on menty metsään, kun iloi­taan siitä, että tehtai­den sulke­mi­nen kasvat­taisi niin sanot­tua hiili­nie­lua. Taalas kirjoit­taa, että jos metsä­tuot­tei­den kysyntä ja tuotanto jatku­vat nykyi­sel­lään, tuotan­non alas­ajo Suomessa tarkoit­taa, että hakkuut tehdään muissa maissa. Tässä tilan­teessa maail­man hiili­nielu ei muut­tuisi, ja voisi jopa pienen­tyä, jos metsiä ei uudis­tet­taisi Suomen hyvän metsän­hoi­to­käy­tän­nön mukai­sesti.

Minun tulkin­tani on, että jos puna­vih­reä halli­tus on yhtään tosis­saan ilmas­ton ja ympä­ris­tön suoje­lun kanssa, sen tulee ripeästi laatia vaikut­tava ohjelma suoma­lai­sen teol­li­suu­den vahvis­ta­mi­seksi, koska niin kuin maail­man parhaat asian­tun­ti­jat todis­ta­vat, suoma­lai­nen työ on globaa­lissa tarkas­te­lussa aina ekoteko.

Arvoisa puolue­val­tuusto

Sen sijaan, että lisä­tään työt­tö­myy­se­tuuk­sia ja muita tulon­siir­toja, aitoa välit­tä­mistä ja yhteis­kun­ta­vas­tuuta olisi luoda edel­ly­tyk­siä talous­kas­vulle, jotta yhä useampi, joka puolella Suomea, voisi työl­lis­tyä ja näin itse kantaa vastuuta omasta ja läheis­tensä elämäs­tään. Jostain syystä tämä ajatus ei halli­tuk­selle kelpaa, vaikka Kokoo­mus on halli­tuk­sen käyt­töön esitel­lyt lukui­sia konkreet­ti­sia toimia, joilla työl­li­syys kohe­nisi myös tällai­sessa vaikeassa talous­ti­lan­teessa.

Keinoja kyllä on, mutta pelkää­vät­kö­hän vasem­mis­to­puo­lu­eet, että jos ihmi­set koke­vat, että omil­laan­kin voi pärjätä - jopa menes­tyä – vasem­mis­to­puo­lueita ei enää tarvita. Siksi heidän poli­tiikka tähtää siihen, että valtion on toimit­tava hyvin­voin­nin takaa­jana. Yritys­ten kohta­lolla ei näytä heille olevan väliä. Se nähdään niin kilpai­lu­ky­ky­kes­kus­te­lussa kuin sote-uudis­tuk­ses­sa­kin.

Nyky­hal­li­tus yrit­tää keksiä ikiliik­ku­jaa, jossa kiris­tyvä vero­tus ja laaje­ne­vat tulon­siir­rot ja erilai­set tukiai­set muodos­ta­vat kehän, jossa valtio­val­lan kourat ovat syvällä yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den taskuissa ja kaikki raha kier­tää lopulta valtion kirs­tun kautta. Siinä todel­li­suu­dessa myös velkaa voidaan ottaa loput­to­masti. Ikiliik­ku­jaa ei kuiten­kaan voi keksiä. Velat tule­vat joskus maksuun. Ihme­tyt­tää, ettei­vät nyky­hal­li­tuk­sen minis­te­rit kanna huolta tule­vista suku­pol­vista, jotka heidän laskunsa lopulta maksa­vat.

Arvoisa puolue­val­tuusto

Kokoo­muk­sen velvol­li­suus on vapaut­taa Suomi vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­sen halli­tuk­sen vallasta. Meillä puolue­val­tuus­tona on tässä tärkeä rooli määrit­täes­sämme Kokoo­muk­selle linjaa, joka johtaa Suomea kohti valoi­saa tule­vai­suutta. Meillä on tärkeä työ edes­sämme, joten kääri­tään hihat ja ryhdy­tään hommiin.

Puolue­val­tuus­ton kokous on näillä sanoilla avattu!

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Auton puhe 26.9.2020
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

Skip to content