• FI
 • SV
 • MENU
  Arvo­val­ta­ky­sy­myk­siä?

  Arvo­val­ta­ky­sy­myk­siä?

  Julkaistu: 04.11.2008 Uncategorized

  Päivän lehdet koneessa kerto­vat vielä­kin suurta uutista siitä, että puhe­mies Niinistö on ollut veron­ke­ven­nyk­sistä eri mieltä kuin minä. Monessa kommen­tissa sano­taan, että häntä pitäisi kuun­nella, eikä asia saisi olla arvo­val­ta­ky­sy­mys.

  Olen ollut onnek­seni aika pitkään poissa maasta, ensin Unka­rissa työmat­kalla ja lomalla vaimoni kanssa ja sitten Brys­se­lissä. Olen näin ollen vält­ty­nyt tältä hieman ylikier­rok­silla käyneeltä ja ylitul­ki­tulta keskus­te­lulta.

  Ensiksi: Sauli käytti hyvän puheen­vuo­ron. Anta­kaa miehen puhua. Hänellä on koke­musta ja näke­mystä. Ei hänen­kään mieli­pi­teensä kuiten­kaan ainoita totuuk­sia ole. Siksi on normaa­lia, että asioista voidaan olla eri mieltä. Itse asiassa en edes ole täysin tietoi­nen esit­tikö Sauli veron­ke­ven­nys­ten peru­mista vai mitä? Se ei ole täsmäl­li­sesti uuti­soin­nista käynyt selville.

  Toiseksi: On kuulos­ta­nut hieman hassulta, että jonkun toimit­ta­jan keksimä näke­mys, että en saisi tehdä arvo­val­ta­ky­sy­mystä Saulin mieli­pi­teestä, on levin­nyt kulo­val­kean tavoin monen kirjoit­ta­jan ajatuk­seksi. Näyt­tää siltä, että arvo­val­ta­ky­sy­myk­sestä tulee julki­nen totuus, vaikka kukaan ei ole vaivau­tu­nut minulta kysy­mään onko asia minulle arvo­val­ta­ky­sy­mys. Tieten­kään ei ole. Mieles­täni veron­ke­ven­nyk­set vain ovat nyt juuri oikeaa poli­tiik­kaa. Pidem­mät perus­te­lut asialle voi lukea kolum­nis­tani Turun Sano­mista.

  Se, että minulla on erilai­nen mieli­pide talous­po­li­tii­kasta, ei tarkoita sitä, että olisin erimieltä arvo­val­ta­syistä. Näyt­tää nimit­täin siltä, että valtaosa talous­asian­tun­ti­joista on kans­sani samaa mieltä. Tuskin heil­le­kään kyseessä on arvo­val­ta­ky­sy­mys.

  Eli: anne­taan keskus­te­lun käydä. Niinistö on yksi niistä harvoista suoma­lai­sista polii­ti­koista, jotka halua­vat käydä talous­po­liit­tista keskus­te­lua. Hänellä on siihen vielä poik­keuk­sel­li­sen laaja-alai­nen koke­mus. Ei aina kannata hyppiä seinille, jos hän esit­tää mieli­pi­tei­tään. Uniluk­ka­rilla riit­tää työsar­kaa Suomessa.