Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arvo­val­ta­ky­sy­myk­siä?

Arvo­val­ta­ky­sy­myk­siä?

Julkaistu:

Päivän lehdet koneessa kerto­vat vielä­kin suurta uutista siitä, että puhe­mies Niinistö on ollut veron­ke­ven­nyk­sistä eri mieltä kuin minä. Monessa kommen­tissa sano­taan, että häntä pitäisi kuun­nella, eikä asia saisi olla arvo­val­ta­ky­sy­mys.

Olen ollut onnek­seni aika pitkään poissa maasta, ensin Unka­rissa työmat­kalla ja lomalla vaimoni kanssa ja sitten Brys­se­lissä. Olen näin ollen vält­ty­nyt tältä hieman ylikier­rok­silla käyneeltä ja ylitul­ki­tulta keskus­te­lulta.

Ensiksi: Sauli käytti hyvän puheen­vuo­ron. Anta­kaa miehen puhua. Hänellä on koke­musta ja näke­mystä. Ei hänen­kään mieli­pi­teensä kuiten­kaan ainoita totuuk­sia ole. Siksi on normaa­lia, että asioista voidaan olla eri mieltä. Itse asiassa en edes ole täysin tietoi­nen esit­tikö Sauli veron­ke­ven­nys­ten peru­mista vai mitä? Se ei ole täsmäl­li­sesti uuti­soin­nista käynyt selville.

Toiseksi: On kuulos­ta­nut hieman hassulta, että jonkun toimit­ta­jan keksimä näke­mys, että en saisi tehdä arvo­val­ta­ky­sy­mystä Saulin mieli­pi­teestä, on levin­nyt kulo­val­kean tavoin monen kirjoit­ta­jan ajatuk­seksi. Näyt­tää siltä, että arvo­val­ta­ky­sy­myk­sestä tulee julki­nen totuus, vaikka kukaan ei ole vaivau­tu­nut minulta kysy­mään onko asia minulle arvo­val­ta­ky­sy­mys. Tieten­kään ei ole. Mieles­täni veron­ke­ven­nyk­set vain ovat nyt juuri oikeaa poli­tiik­kaa. Pidem­mät perus­te­lut asialle voi lukea kolum­nis­tani Turun Sano­mista.

Se, että minulla on erilai­nen mieli­pide talous­po­li­tii­kasta, ei tarkoita sitä, että olisin erimieltä arvo­val­ta­syistä. Näyt­tää nimit­täin siltä, että valtaosa talous­asian­tun­ti­joista on kans­sani samaa mieltä. Tuskin heil­le­kään kyseessä on arvo­val­ta­ky­sy­mys.

Eli: anne­taan keskus­te­lun käydä. Niinistö on yksi niistä harvoista suoma­lai­sista polii­ti­koista, jotka halua­vat käydä talous­po­liit­tista keskus­te­lua. Hänellä on siihen vielä poik­keuk­sel­li­sen laaja-alai­nen koke­mus. Ei aina kannata hyppiä seinille, jos hän esit­tää mieli­pi­tei­tään. Uniluk­ka­rilla riit­tää työsar­kaa Suomessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content