Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arvo­val­ta­ky­sy­myk­siä?

Arvo­val­ta­ky­sy­myk­siä?

Julkaistu:

Päivän lehdet koneessa kerto­vat vielä­kin suurta uutista siitä, että puhe­mies Niinistö on ollut veron­ke­ven­nyk­sistä eri mieltä kuin minä. Monessa kommen­tissa sano­taan, että häntä pitäisi kuun­nella, eikä asia saisi olla arvo­val­ta­ky­sy­mys.

Olen ollut onnek­seni aika pitkään poissa maasta, ensin Unka­rissa työmat­kalla ja lomalla vaimoni kanssa ja sitten Brys­se­lissä. Olen näin ollen vält­ty­nyt tältä hieman ylikier­rok­silla käyneeltä ja ylitul­ki­tulta keskus­te­lulta.

Ensiksi: Sauli käytti hyvän puheen­vuo­ron. Anta­kaa miehen puhua. Hänellä on koke­musta ja näke­mystä. Ei hänen­kään mieli­pi­teensä kuiten­kaan ainoita totuuk­sia ole. Siksi on normaa­lia, että asioista voidaan olla eri mieltä. Itse asiassa en edes ole täysin tietoi­nen esit­tikö Sauli veron­ke­ven­nys­ten peru­mista vai mitä? Se ei ole täsmäl­li­sesti uuti­soin­nista käynyt selville.

Toiseksi: On kuulos­ta­nut hieman hassulta, että jonkun toimit­ta­jan keksimä näke­mys, että en saisi tehdä arvo­val­ta­ky­sy­mystä Saulin mieli­pi­teestä, on levin­nyt kulo­val­kean tavoin monen kirjoit­ta­jan ajatuk­seksi. Näyt­tää siltä, että arvo­val­ta­ky­sy­myk­sestä tulee julki­nen totuus, vaikka kukaan ei ole vaivau­tu­nut minulta kysy­mään onko asia minulle arvo­val­ta­ky­sy­mys. Tieten­kään ei ole. Mieles­täni veron­ke­ven­nyk­set vain ovat nyt juuri oikeaa poli­tiik­kaa. Pidem­mät perus­te­lut asialle voi lukea kolum­nis­tani Turun Sano­mista.

Se, että minulla on erilai­nen mieli­pide talous­po­li­tii­kasta, ei tarkoita sitä, että olisin erimieltä arvo­val­ta­syistä. Näyt­tää nimit­täin siltä, että valtaosa talous­asian­tun­ti­joista on kans­sani samaa mieltä. Tuskin heil­le­kään kyseessä on arvo­val­ta­ky­sy­mys.

Eli: anne­taan keskus­te­lun käydä. Niinistö on yksi niistä harvoista suoma­lai­sista polii­ti­koista, jotka halua­vat käydä talous­po­liit­tista keskus­te­lua. Hänellä on siihen vielä poik­keuk­sel­li­sen laaja-alai­nen koke­mus. Ei aina kannata hyppiä seinille, jos hän esit­tää mieli­pi­tei­tään. Uniluk­ka­rilla riit­tää työsar­kaa Suomessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content