Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Yhdessä saavu­te­tulla sote-ratkai­sulla turva­taan palve­lut

Arto Sato­nen: Yhdessä saavu­te­tulla sote-ratkai­sulla turva­taan palve­lut

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää puoluei­den saavut­ta­maa ratkai­sua sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sessä. Parla­men­taa­ri­nen sote-työryhmä sai tänään ratkai­sun lakie­si­tyk­sestä, joka lähe­te­tään seuraa­vaksi lausun­to­kier­rok­selle. Edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi esitys tulee syysis­tun­to­kau­della.

?Olen tyyty­väi­nen, että puolu­eet yhteis­työssä saavut­ti­vat parla­men­taa­ri­sen ratkai­sun. On tärkeää, että kaikki puolu­eet sitou­tu­vat isoon ja suoma­lai­sille tärke­ään raken­ne­uu­dis­tuk­seen?, painot­taa Sato­nen.

?Esitys on hyvä raami jatko­val­mis­te­lulle, kun yksi­tyis­koh­dista pääte­tään syksyllä.?

?Kokoo­muk­selle on tärkeää, että suoma­lai­sissa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa moni­tuot­ta­ja­malli vahvis­tuu. Yrityk­sillä ja järjes­töillä on osaa­mista, jota tarvi­taan palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä laaduk­kaam­miksi ja tehok­kaam­miksi.?

?Hyvä, että järjes­tä­jän ja tuot­ta­jan erot­ta­mi­seen pystyt­tiin yhdessä ideoi­maan jous­ta­vuutta lisäävä malli. Lisäksi asian­tun­ti­joi­den esitys palve­lu­jen järjes­tä­mi­sestä isom­missa koko­nai­suuk­sissa toteu­tuu nyt puolue­joh­ta­jien sopi­malla tavalla: viisi sote-aluetta määrit­te­le­vät mitä yksi­tyi­set toimi­jat tai kunnat ja kuntayh­ty­mät tuot­ta­vat.?

?On hienoa, että palve­lui­den tuotan­toa voi jatkossa olla jous­ta­vam­min suurilla ja pienillä yksi­köillä, sekä yksi­tyi­sillä että julki­silla toimi­joilla. Palve­lui­den hank­ki­mi­sessa voidaan käyt­tää myös palve­luse­te­leitä.?

?Yhteis­työ kaik­kien puoluei­den välillä on toimi­nut hyvin. Toivon, että hyvä yhteis­työ jatkuu edel­leen asian jatko­val­mis­te­lussa.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content