Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Yhdessä saavu­te­tulla sote-ratkai­sulla turva­taan palve­lut

Arto Sato­nen: Yhdessä saavu­te­tulla sote-ratkai­sulla turva­taan palve­lut

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää puoluei­den saavut­ta­maa ratkai­sua sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sessä. Parla­men­taa­ri­nen sote-työryhmä sai tänään ratkai­sun lakie­si­tyk­sestä, joka lähe­te­tään seuraa­vaksi lausun­to­kier­rok­selle. Edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi esitys tulee syysis­tun­to­kau­della.

?Olen tyyty­väi­nen, että puolu­eet yhteis­työssä saavut­ti­vat parla­men­taa­ri­sen ratkai­sun. On tärkeää, että kaikki puolu­eet sitou­tu­vat isoon ja suoma­lai­sille tärke­ään raken­ne­uu­dis­tuk­seen?, painot­taa Sato­nen.

?Esitys on hyvä raami jatko­val­mis­te­lulle, kun yksi­tyis­koh­dista pääte­tään syksyllä.?

?Kokoo­muk­selle on tärkeää, että suoma­lai­sissa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa moni­tuot­ta­ja­malli vahvis­tuu. Yrityk­sillä ja järjes­töillä on osaa­mista, jota tarvi­taan palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä laaduk­kaam­miksi ja tehok­kaam­miksi.?

?Hyvä, että järjes­tä­jän ja tuot­ta­jan erot­ta­mi­seen pystyt­tiin yhdessä ideoi­maan jous­ta­vuutta lisäävä malli. Lisäksi asian­tun­ti­joi­den esitys palve­lu­jen järjes­tä­mi­sestä isom­missa koko­nai­suuk­sissa toteu­tuu nyt puolue­joh­ta­jien sopi­malla tavalla: viisi sote-aluetta määrit­te­le­vät mitä yksi­tyi­set toimi­jat tai kunnat ja kuntayh­ty­mät tuot­ta­vat.?

?On hienoa, että palve­lui­den tuotan­toa voi jatkossa olla jous­ta­vam­min suurilla ja pienillä yksi­köillä, sekä yksi­tyi­sillä että julki­silla toimi­joilla. Palve­lui­den hank­ki­mi­sessa voidaan käyt­tää myös palve­luse­te­leitä.?

?Yhteis­työ kaik­kien puoluei­den välillä on toimi­nut hyvin. Toivon, että hyvä yhteis­työ jatkuu edel­leen asian jatko­val­mis­te­lussa.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content