Kokoomus.fi
Arto Satonen: Yhdessä saavu­te­tulla sote-ratkai­sulla turvataan palvelut

Arto Satonen: Yhdessä saavu­te­tulla sote-ratkai­sulla turvataan palvelut

Julkaistu: 25.6.14 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen kiittää puolueiden saavut­tamaa ratkaisua sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden järjes­tä­mi­sessä. Parla­men­taa­rinen sote-työryhmä sai tänään ratkaisun lakie­si­tyk­sestä, joka lähetetään seuraa­vaksi lausun­to­kier­rok­selle. Eduskunnan käsitel­tä­väksi esitys tulee syysis­tun­to­kau­della.

?Olen tyyty­väinen, että puolueet yhteis­työssä saavut­tivat parla­men­taa­risen ratkaisun. On tärkeää, että kaikki puolueet sitou­tuvat isoon ja suoma­lai­sille tärkeään raken­ne­uu­dis­tukseen?, painottaa Satonen.

?Esitys on hyvä raami jatko­val­mis­te­lulle, kun yksityis­koh­dista päätetään syksyllä.?

?Kokoo­muk­selle on tärkeää, että suoma­lai­sissa sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa monituot­ta­ja­malli vahvistuu. Yrityk­sillä ja järjes­töillä on osaamista, jota tarvitaan palve­luiden kehit­tä­mi­sessä laaduk­kaam­miksi ja tehok­kaam­miksi.?

?Hyvä, että järjes­täjän ja tuottajan erotta­miseen pystyttiin yhdessä ideoimaan jousta­vuutta lisäävä malli. Lisäksi asian­tun­ti­joiden esitys palve­lujen järjes­tä­mi­sestä isommissa kokonai­suuk­sissa toteutuu nyt puolue­joh­tajien sopimalla tavalla: viisi sote-aluetta määrit­te­levät mitä yksityiset toimijat tai kunnat ja kuntayh­tymät tuottavat.?

?On hienoa, että palve­luiden tuotantoa voi jatkossa olla jousta­vammin suurilla ja pienillä yksiköillä, sekä yksityi­sillä että julki­silla toimi­joilla. Palve­luiden hankki­mi­sessa voidaan käyttää myös palve­luse­te­leitä.?

?Yhteistyö kaikkien puolueiden välillä on toiminut hyvin. Toivon, että hyvä yhteistyö jatkuu edelleen asian jatko­val­mis­te­lussa.?


Kokoomus.fi