Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

Julkaistu: 11.12.2013

Arto Sato­nen on erit­täin tyyty­väi­nen valtio­va­rain­va­lio­kun­nan päätök­seen ottaa aika­lisä osuus­kun­tien vero­tuk­sen valmis­te­lussa.

?Vero­asioista vastaa­vat kansan­edus­ta­jat teke­vät täysin oikean ratkai­sun, kun hätäi­sesti valmis­teltu osuus­kun­tien vero­uu­dis­tus palau­te­taan koko­naan uuteen valmis­te­luun?, toteaa Sato­nen.

“Halli­tuk­sen päät­tä­män elin­kei­no­ve­ro­uu­dis­tuk­sen pääta­voite on vahvis­taa yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töä muun muassa keven­tä­mällä yhtei­sö­ve­ro­tusta ja luomalla yrityk­sille näin parem­mat mahdol­li­suu­det työl­lis­tää ja inves­toida Suomessa”, Sato­nen sanoo. ?Siksi on tärkeää, ettei osuus­kun­tien vero­uu­dis­tus vaikeuta osuus­kun­tien toimin­taa tai tule voimaan liian kireässä aika­tau­lussa, jotta ala ehtii valmis­tau­tua uudis­tuk­sen vaiku­tuk­siin?, Sato­nen toteaa.

?Valio­kunta edel­lyt­tää, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riö valmis­te­lee osuus­kun­tia koske­van vero­ko­ko­nai­suu­den siten, että alan toimi­joita kuul­laan avoi­mesti ja uudis­tuk­sen vaiku­tuk­set arvioi­daan huolel­li­sesti. Nämä jäivät puut­tu­maan alku­pe­räi­sestä esityk­sestä, mikä oli täysin kohtuu­tonta osuus­kun­tien kannalta?, Sato­nen muis­tut­taa.

“Esimer­kiksi elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­samme valtaosa yrityk­sistä toimii osuus­kun­ta­poh­jai­sesti. Suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non kannat­ta­vuu­desta ja alalla olevista työpai­koista on kannet­tava huolta laajalla rinta­malla,” Sato­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen p. 050 511 3110