Arto Satonen: Valio­kunta palauttaa koko osuus­kuntien verotuksen uuteen valmis­teluun – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Valio­kunta palauttaa koko osuus­kuntien verotuksen uuteen valmis­teluun

Arto Satonen: Valio­kunta palauttaa koko osuus­kuntien verotuksen uuteen valmis­teluun

Julkaistu: 11.12.2013 Uncategorized

Arto Satonen on erittäin tyyty­väinen valtio­va­rain­va­lio­kunnan päätökseen ottaa aikalisä osuus­kuntien verotuksen valmis­te­lussa.

?Veroasioista vastaavat kansan­edus­tajat tekevät täysin oikean ratkaisun, kun hätäi­sesti valmis­teltu osuus­kuntien verouu­distus palau­tetaan kokonaan uuteen valmis­teluun?, toteaa Satonen.

“Halli­tuksen päättämän elinkei­no­ve­ro­uu­dis­tuksen pääta­voite on vahvistaa yritysten toimin­taym­pä­ristöä muun muassa keven­tä­mällä yhtei­sö­ve­ro­tusta ja luomalla yrityk­sille näin paremmat mahdol­li­suudet työllistää ja inves­toida Suomessa”, Satonen sanoo. ?Siksi on tärkeää, ettei osuus­kuntien verouu­distus vaikeuta osuus­kuntien toimintaa tai tule voimaan liian kireässä aikatau­lussa, jotta ala ehtii valmis­tautua uudis­tuksen vaiku­tuksiin?, Satonen toteaa.

?Valio­kunta edellyttää, että valtio­va­rain­mi­nis­teriö valmis­telee osuus­kuntia koskevan veroko­ko­nai­suuden siten, että alan toimi­joita kuullaan avoimesti ja uudis­tuksen vaiku­tukset arvioidaan huolel­li­sesti. Nämä jäivät puuttumaan alkupe­räi­sestä esityk­sestä, mikä oli täysin kohtuu­tonta osuus­kuntien kannalta?, Satonen muistuttaa.

“Esimer­kiksi elintar­vi­ke­teol­li­suu­des­samme valtaosa yrityk­sistä toimii osuus­kun­ta­poh­jai­sesti. Suoma­laisen ruoan­tuo­tannon kannat­ta­vuu­desta ja alalla olevista työpai­koista on kannettava huolta laajalla rinta­malla,” Satonen päättää.

Lisätietoja:

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen p. 050 511 3110


Kokoomus.fi