Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

Julkaistu:

Arto Sato­nen on erit­täin tyyty­väi­nen valtio­va­rain­va­lio­kun­nan päätök­seen ottaa aika­lisä osuus­kun­tien vero­tuk­sen valmis­te­lussa.

?Vero­asioista vastaa­vat kansan­edus­ta­jat teke­vät täysin oikean ratkai­sun, kun hätäi­sesti valmis­teltu osuus­kun­tien vero­uu­dis­tus palau­te­taan koko­naan uuteen valmis­te­luun?, toteaa Sato­nen.

“Halli­tuk­sen päät­tä­män elin­kei­no­ve­ro­uu­dis­tuk­sen pääta­voite on vahvis­taa yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töä muun muassa keven­tä­mällä yhtei­sö­ve­ro­tusta ja luomalla yrityk­sille näin parem­mat mahdol­li­suu­det työl­lis­tää ja inves­toida Suomessa”, Sato­nen sanoo. ?Siksi on tärkeää, ettei osuus­kun­tien vero­uu­dis­tus vaikeuta osuus­kun­tien toimin­taa tai tule voimaan liian kireässä aika­tau­lussa, jotta ala ehtii valmis­tau­tua uudis­tuk­sen vaiku­tuk­siin?, Sato­nen toteaa.

?Valio­kunta edel­lyt­tää, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riö valmis­te­lee osuus­kun­tia koske­van vero­ko­ko­nai­suu­den siten, että alan toimi­joita kuul­laan avoi­mesti ja uudis­tuk­sen vaiku­tuk­set arvioi­daan huolel­li­sesti. Nämä jäivät puut­tu­maan alku­pe­räi­sestä esityk­sestä, mikä oli täysin kohtuu­tonta osuus­kun­tien kannalta?, Sato­nen muis­tut­taa.

“Esimer­kiksi elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­samme valtaosa yrityk­sistä toimii osuus­kun­ta­poh­jai­sesti. Suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non kannat­ta­vuu­desta ja alalla olevista työpai­koista on kannet­tava huolta laajalla rinta­malla,” Sato­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content