Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

Julkaistu:

Arto Sato­nen on erit­täin tyyty­väi­nen valtio­va­rain­va­lio­kun­nan päätök­seen ottaa aika­lisä osuus­kun­tien vero­tuk­sen valmis­te­lussa.

?Vero­asioista vastaa­vat kansan­edus­ta­jat teke­vät täysin oikean ratkai­sun, kun hätäi­sesti valmis­teltu osuus­kun­tien vero­uu­dis­tus palau­te­taan koko­naan uuteen valmis­te­luun?, toteaa Sato­nen.

“Halli­tuk­sen päät­tä­män elin­kei­no­ve­ro­uu­dis­tuk­sen pääta­voite on vahvis­taa yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töä muun muassa keven­tä­mällä yhtei­sö­ve­ro­tusta ja luomalla yrityk­sille näin parem­mat mahdol­li­suu­det työl­lis­tää ja inves­toida Suomessa”, Sato­nen sanoo. ?Siksi on tärkeää, ettei osuus­kun­tien vero­uu­dis­tus vaikeuta osuus­kun­tien toimin­taa tai tule voimaan liian kireässä aika­tau­lussa, jotta ala ehtii valmis­tau­tua uudis­tuk­sen vaiku­tuk­siin?, Sato­nen toteaa.

?Valio­kunta edel­lyt­tää, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riö valmis­te­lee osuus­kun­tia koske­van vero­ko­ko­nai­suu­den siten, että alan toimi­joita kuul­laan avoi­mesti ja uudis­tuk­sen vaiku­tuk­set arvioi­daan huolel­li­sesti. Nämä jäivät puut­tu­maan alku­pe­räi­sestä esityk­sestä, mikä oli täysin kohtuu­tonta osuus­kun­tien kannalta?, Sato­nen muis­tut­taa.

“Esimer­kiksi elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­samme valtaosa yrityk­sistä toimii osuus­kun­ta­poh­jai­sesti. Suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non kannat­ta­vuu­desta ja alalla olevista työpai­koista on kannet­tava huolta laajalla rinta­malla,” Sato­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content