Arto Sato­nen: Tili­mal­lilla ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan kannus­tin

Julkaistu: 14.12.2010

Sato­sen mukaan uusi malli toisi ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan pitkään kaiva­tun henki­lö­koh­tai­sen kannus­ti­men.

- Usei­den tutki­mus­ten mukaan jo puolen vuoden yhtä­jak­soi­sen työt­tö­myy­den jälkeen vain joka toinen palaa työelä­mään. Sen vuoksi on tärkeää, että ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva kannus­taa otta­maan uutta työtä vastaan mahdol­li­sim­man nopeasti. Nykyi­sestä järjes­tel­mästä tämä elementti puut­tuu, koska tuki­taso jatkuu samana 500 päivää eikä siihen sisälly henki­lö­koh­taista kannus­tinta, Sato­nen sanoo.
- ETLA:n esit­tämä henki­lö­koh­tai­nen tili­malli edis­tää nopeaa työl­lis­ty­mistä, koska työt­tö­myys­tur­vaa käyte­tään omalta tililtä. Hyvä kannus­tin pitkän ja yhte­näi­sen työuran teke­mi­seen on myös se, että posi­tii­vi­nen saldo on nostet­ta­vissa tililtä eläk­keelle siir­ryt­täessä, Sato­nen toteaa.