Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuorta ja saksa­laista laivan­ra­ken­nus­yh­tiö Meyer Werf­tiä ratkai­sun löyty­mi­sestä Turun tela­kan toimin­nan jatka­mi­seksi.

?Ratkai­sun etsi­mi­nen Turun tela­kan tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi on ollut pitkä urakka, joka on vaati­nut valta­vasti työtä neuvot­te­luos­a­puo­lilta. Uskon, että nyt Turun tela­kalle löytyi sellai­nen omis­taja, joka haluaa kehit­tää ja vaalia suoma­laista laivan­ra­ken­nus­osaa­mista?, toteaa Sato­nen.

Sato­sen mielestä oli perus­tel­tua, että tässä kriit­ti­sessä vaiheessa valtio päätti lähteä mukaan järjes­te­lyyn vähem­mis­tö­si­joit­ta­jana, jotta kaupat tela­kasta saatiin aikai­seksi.

?Teol­li­suus­si­joi­tuk­sen tekemä sijoi­tus yhti­öön kriit­ti­sessä muutos­vai­heessa turvasi kaupan synty­mi­sen ja työpaik­ko­jen säily­mi­sen Turussa. Valtion rooli vähem­mis­tö­omis­ta­jana on kuiten­kin luon­teel­taan määrä­ai­kai­nen. Yhtiön kehit­tä­mi­sen pitää jatkos­sa­kin perus­tua yksi­tyi­seen ja vastuul­li­seen omis­ta­juu­teen?, painot­taa Sato­nen.

Sato­nen muis­tut­taa, että teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen meri­teol­li­suusklus­te­rin osaa­mi­sen jatkuva kehit­tä­mi­nen ovat parhaat takeet sille, että laivan­ra­ken­nuk­sen tule­vai­suus Suomessa pysyy vakaana.

?On tärkeää huoleh­tia, että laivan­ra­ken­nus­teol­li­suu­den kilpai­lu­kyky on kunnossa jatkos­sa­kin. Vain siten voimme turvata toimin­nan jatku­mi­sen tule­vai­suu­des­sa­kin?, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content