Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuorta ja saksa­laista laivan­ra­ken­nus­yh­tiö Meyer Werf­tiä ratkai­sun löyty­mi­sestä Turun tela­kan toimin­nan jatka­mi­seksi.

?Ratkai­sun etsi­mi­nen Turun tela­kan tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi on ollut pitkä urakka, joka on vaati­nut valta­vasti työtä neuvot­te­luos­a­puo­lilta. Uskon, että nyt Turun tela­kalle löytyi sellai­nen omis­taja, joka haluaa kehit­tää ja vaalia suoma­laista laivan­ra­ken­nus­osaa­mista?, toteaa Sato­nen.

Sato­sen mielestä oli perus­tel­tua, että tässä kriit­ti­sessä vaiheessa valtio päätti lähteä mukaan järjes­te­lyyn vähem­mis­tö­si­joit­ta­jana, jotta kaupat tela­kasta saatiin aikai­seksi.

?Teol­li­suus­si­joi­tuk­sen tekemä sijoi­tus yhti­öön kriit­ti­sessä muutos­vai­heessa turvasi kaupan synty­mi­sen ja työpaik­ko­jen säily­mi­sen Turussa. Valtion rooli vähem­mis­tö­omis­ta­jana on kuiten­kin luon­teel­taan määrä­ai­kai­nen. Yhtiön kehit­tä­mi­sen pitää jatkos­sa­kin perus­tua yksi­tyi­seen ja vastuul­li­seen omis­ta­juu­teen?, painot­taa Sato­nen.

Sato­nen muis­tut­taa, että teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen meri­teol­li­suusklus­te­rin osaa­mi­sen jatkuva kehit­tä­mi­nen ovat parhaat takeet sille, että laivan­ra­ken­nuk­sen tule­vai­suus Suomessa pysyy vakaana.

?On tärkeää huoleh­tia, että laivan­ra­ken­nus­teol­li­suu­den kilpai­lu­kyky on kunnossa jatkos­sa­kin. Vain siten voimme turvata toimin­nan jatku­mi­sen tule­vai­suu­des­sa­kin?, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content