Arto Satonen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­laisen laivan­ra­ken­ta­misen jatku­misen – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­laisen laivan­ra­ken­ta­misen jatku­misen

Arto Satonen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­laisen laivan­ra­ken­ta­misen jatku­misen

Julkaistu: 04.08.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen kiittää elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuorta ja saksa­laista laivan­ra­ken­nus­yhtiö Meyer Werftiä ratkaisun löyty­mi­sestä Turun telakan toiminnan jatka­mi­seksi.

?Ratkaisun etsiminen Turun telakan tulevai­suuden turvaa­mi­seksi on ollut pitkä urakka, joka on vaatinut valta­vasti työtä neuvot­te­luos­a­puo­lilta. Uskon, että nyt Turun telakalle löytyi sellainen omistaja, joka haluaa kehittää ja vaalia suoma­laista laivan­ra­ken­nus­osaa­mista?, toteaa Satonen.

Satosen mielestä oli perus­teltua, että tässä kriit­ti­sessä vaiheessa valtio päätti lähteä mukaan järjes­telyyn vähem­mis­tö­si­joit­tajana, jotta kaupat telakasta saatiin aikai­seksi.

?Teolli­suus­si­joi­tuksen tekemä sijoitus yhtiöön kriit­ti­sessä muutos­vai­heessa turvasi kaupan synty­misen ja työpaik­kojen säily­misen Turussa. Valtion rooli vähem­mis­tö­omis­tajana on kuitenkin luonteeltaan määrä­ai­kainen. Yhtiön kehit­tä­misen pitää jatkos­sakin perustua yksityiseen ja vastuul­liseen omista­juuteen?, painottaa Satonen.

Satonen muistuttaa, että teolli­suuden kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­minen meriteol­li­suusklus­terin osaamisen jatkuva kehit­tä­minen ovat parhaat takeet sille, että laivan­ra­ken­nuksen tulevaisuus Suomessa pysyy vakaana.

?On tärkeää huolehtia, että laivan­ra­ken­nus­teol­li­suuden kilpai­lukyky on kunnossa jatkos­sakin. Vain siten voimme turvata toiminnan jatku­misen tulevai­suu­des­sakin?, päättää Satonen.


Kokoomus.fi