• FI
 • SV
 • MENU
  Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

  Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

  Julkaistu: 04.08.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuorta ja saksa­laista laivan­ra­ken­nus­yh­tiö Meyer Werf­tiä ratkai­sun löyty­mi­sestä Turun tela­kan toimin­nan jatka­mi­seksi.

  ?Ratkai­sun etsi­mi­nen Turun tela­kan tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi on ollut pitkä urakka, joka on vaati­nut valta­vasti työtä neuvot­te­luos­a­puo­lilta. Uskon, että nyt Turun tela­kalle löytyi sellai­nen omis­taja, joka haluaa kehit­tää ja vaalia suoma­laista laivan­ra­ken­nus­osaa­mista?, toteaa Sato­nen.

  Sato­sen mielestä oli perus­tel­tua, että tässä kriit­ti­sessä vaiheessa valtio päätti lähteä mukaan järjes­te­lyyn vähem­mis­tö­si­joit­ta­jana, jotta kaupat tela­kasta saatiin aikai­seksi.

  ?Teol­li­suus­si­joi­tuk­sen tekemä sijoi­tus yhti­öön kriit­ti­sessä muutos­vai­heessa turvasi kaupan synty­mi­sen ja työpaik­ko­jen säily­mi­sen Turussa. Valtion rooli vähem­mis­tö­omis­ta­jana on kuiten­kin luon­teel­taan määrä­ai­kai­nen. Yhtiön kehit­tä­mi­sen pitää jatkos­sa­kin perus­tua yksi­tyi­seen ja vastuul­li­seen omis­ta­juu­teen?, painot­taa Sato­nen.

  Sato­nen muis­tut­taa, että teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen meri­teol­li­suusklus­te­rin osaa­mi­sen jatkuva kehit­tä­mi­nen ovat parhaat takeet sille, että laivan­ra­ken­nuk­sen tule­vai­suus Suomessa pysyy vakaana.

  ?On tärkeää huoleh­tia, että laivan­ra­ken­nus­teol­li­suu­den kilpai­lu­kyky on kunnossa jatkos­sa­kin. Vain siten voimme turvata toimin­nan jatku­mi­sen tule­vai­suu­des­sa­kin?, päät­tää Sato­nen.