Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Arto Sato­nen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vas­tuu

Arto Sato­nen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vas­tuu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kommen­toi paikal­li­sen sopi­mi­sen etene­mistä lyhyesti.

- Nyt työmark­ki­naos­a­puo­lilla on tulos­vas­tuu sen suhteen, että paikal­li­nen sopi­mi­nen todella menee eteen­päin työeh­to­so­pi­mus­ten kautta. Halli­tus on aset­ta­nut neuvot­te­luille selkeät tavoit­teet. Jos niihin ei päästä, pala­taan lain­sää­dän­tö­vaih­toeh­toon, jonka valmis­telu jatkuu edel­leen, Sato­nen koros­taa.

- Lain­sää­dän­nöllä asete­taan joka tapauk­sessa järjes­täy­ty­mät­tö­mät työnan­ta­jat samalle viivalle järjes­täy­ty­nei­den kanssa. Muilta osin järjes­töille anne­taan nyt mahdol­li­suus näyt­tää, että Suomea, työmark­ki­noita ja paikal­lista sopi­mista pysty­tään kehit­tä­mään edel­leen sopi­mus­teitse, Sato­nen jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content