Kokoomus.fi
Arto Satonen: Pienten yritysten käyttä­minen pankkeina ei ole oikeu­den­mu­kaista

Arto Satonen: Pienten yritysten käyttä­minen pankkeina ei ole oikeu­den­mu­kaista

Julkaistu: 21.2.14 Uutiset

Yritysten välisessä kaupan­käyn­nissä pitkät maksuajat aiheut­tavat monille pieny­rit­tä­jille kohtuu­tonta haittaa. Käytän­nössä isot yritykset sanelevat usein maksuehdot ja pienempien on pakko suostua niihin. Pieny­ri­tyksiä käytetään käytän­nössä siis pankkeina lyhytai­kaisen laina­not­ta­miseen sijaan.

Yritysten väliset maksuajat ovat piden­tyneet joidenkin yritysten kohdalla viime vuosina kohtuut­to­miksi. Suomen Yrittäjien mukaan yli 40 prosenttia yrityk­sistä joutuu nykyisin odottamaan saami­siaan yli kuukauden ja joka kolmannes taas sanoo maksujen viipyvän jopa yli kaksi kuukautta. Viipy­neitä maksuja ei kuitenkaan korvata mitenkään ja usein myöhäs­ty­neestä maksusta pyyde­tyistä koroista ei voi edes keskus­tella.

Yritysten välisessä kaupan­käyn­nissä pitkät maksuajat aiheut­tavat monille pieny­rit­tä­jille kohtuu­tonta haittaa. Käytän­nössä isot yritykset sanelevat usein maksuehdot ja pienempien on pakko suostua niihin. Pieny­ri­tyksiä käytetään käytän­nössä siis pankkeina lyhytai­kaisen laina­not­ta­miseen sijaan.

Suomessa hyväk­sytyn EU:n maksuai­ka­di­rek­tiivin mukaan normaali maksuaika yritysten välisessä kaupassa on 30 päivää, joka kuitenkin keski­näi­sellä sopimuk­sella voidaan nostaa 60 päivään. Vaikka lain nykyisin mahdol­listama 60 päivän maksuaika vaatiikin velal­lisen suostu­muksen järjes­telyyn, ei pienillä yrityk­sillä todel­li­suu­dessa ole yleensä muita vaihtoehtoja kuin suostua suuremman yrityksen sanelemiin ehtoihin tai olla tekemättä kauppaa ollenkaan. Monesti pitkiä maksuaikoja vaativat suuret yritykset ovat jopa valtion omistuk­sessa olevia.

Käytän­nössä pienet yritykset joutuvat siis toimimaan lyhytai­kaista lainaa isoille yrityk­sille antavina pankkeina saadakseen tehtyä kauppaa. Pienet ja keski­suuret yritykset toimivat kuitenkin Suomen työlli­syyden ja talous­kasvun perustana. Eräs keino näiden yritysten tukemi­seksi muutenkin hanka­lassa talous­ti­lan­teessa olisi maksuai­kojen rajoit­ta­minen.

Jätinkin tästä aiheesta yhdessä Outi Mäkelän kanssa lakia­loitteen, joka rajoit­taisi maksuajan yritysten välisessä kaupassa 30 päivään. Aloitteen allekir­joitti 103 kansan­edus­tajaa yli puolue­ra­jojen, eli se sai eduskun­nassa enemmistön tuen taaksensa. Aloite on edennyt oikeus­mi­nis­te­riöön valmis­tel­ta­vaksi ja oikeus­mi­nisteri Anna-Maja Henriksson onkin jo kertonut julki­suuteen halua­vansa selvittää miksi maksuajat ovat piden­tyneet.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi