Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen ja Kalle Joki­nen: Arkti­nen jään­murto on iso mahdol­li­suus Suomelle

Arto Sato­nen ja Kalle Joki­nen: Arkti­nen jään­murto on iso mahdol­li­suus Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen ja liiken­ne­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Kalle Joki­nen puolus­ta­vat Arctic Ship­pin­gin jään­mur­to­työtä Alas­kassa. “Arkti­sen toimin­nan ansiosta Arctic Ship­pin­gin tulos nousi tappiol­li­sesta 44 miljoo­naa euroa voitol­li­seksi”, Sato­nen toteaa. “Arctic Ship­ping on toteut­ta­nut Suomen arktista stra­te­giaa, johon kuuluu keskei­senä osana Suomen arkti­sen osaa­mi­sen myymi­nen muille arkti­sen alueen valtioille”, Joki­nen koros­taa.

Sato­nen ja Joki­nen ovat huoles­tu­neita liiken­ne­mi­nis­teri Merja Kyllö­sen näke­myk­sestä, että Arctic Ship­pin­gin pitäisi luopua jään­mur­ron myymi­sestä Alas­kaan. “Kyllö­sen mukaan jään­mur­ta­jien on parempi odotella Helsin­gissä, jos jään­mur­to­töitä Itäme­rellä ei ole tarjolla kuin tehdä tuot­ta­vaa liike­toi­min­taa Alas­kassa”, Sato­nen ja Joki­nen ihmet­te­le­vät.

Minis­te­rin mukaan mahdol­lista vahin­gon­kor­vaus­ris­kiä ei voida ottaa veron­mak­sa­jien piik­kiin, mutta yksi­tyi­set yrityk­set voivat hänen mieles­tään suojata riskinsä vakuu­tuk­sella. ” Onko jossa­kin linjattu, että valtio­nyh­tiö ei voi ottaa riit­tä­vää vahin­gon­kor­vaus­va­kuu­tusta?” kaksikko ihmet­te­lee. “Lisäksi väit­teet kaup­pa­me­ren­kul­kumme vaaran­tu­mi­sesta jään­mur­ta­jien offs­ho­re­toi­min­nan vuoksi eivät pidä paik­kaansa. Vuosi sitten vahvis­tet­tiin 20 vuodeksi jään­mur­to­yh­teis­työ­so­pi­mus Ruot­sin kanssa joka täyden­tää oman jäämur­to­lai­vu­eemme kapa­si­teet­tia lähi­me­ril­lämme”, Joki­nen sanoo.

Sato­sen ja Joki­sen mukaan olen­naista ei ole tekeekö arktista jään­mur­toa yksi­tyi­nen vai valtio­nyh­tiö. “Tärkeintä on se, että Suomi voi hyödyn­tää jään­mur­ron osaa­mis­taan koko arkti­sella alueella ja saada jään­mur­rosta merkit­tä­viä vien­ti­tu­loja ja lisää suoma­lai­sia työpaik­koja”, Joki­nen ja Sato­nen päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja :

Arto Sato­nen 050 511 3110
Kalle Joki­nen 050 512 0128

Laura Manni­nen
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content