Kokoomus.fi
Arto Satonen ja Kalle Jokinen: Arktinen jäänmurto on iso mahdol­lisuus Suomelle

Arto Satonen ja Kalle Jokinen: Arktinen jäänmurto on iso mahdol­lisuus Suomelle

Julkaistu: 12.10.13 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen ja liiken­ne­va­lio­kunnan puheen­johtaja Kalle Jokinen puolus­tavat Arctic Shippingin jäänmur­to­työtä Alaskassa. “Arktisen toiminnan ansiosta Arctic Shippingin tulos nousi tappiol­li­sesta 44 miljoonaa euroa voitol­li­seksi”, Satonen toteaa. “Arctic Shipping on toteut­tanut Suomen arktista strategiaa, johon kuuluu keskeisenä osana Suomen arktisen osaamisen myyminen muille arktisen alueen valtioille”, Jokinen korostaa.

Satonen ja Jokinen ovat huoles­tu­neita liiken­ne­mi­nisteri Merja Kyllösen näkemyk­sestä, että Arctic Shippingin pitäisi luopua jäänmurron myymi­sestä Alaskaan. “Kyllösen mukaan jäänmur­tajien on parempi odotella Helsin­gissä, jos jäänmur­to­töitä Itäme­rellä ei ole tarjolla kuin tehdä tuottavaa liike­toi­mintaa Alaskassa”, Satonen ja Jokinen ihmet­te­levät.

Minis­terin mukaan mahdol­lista vahin­gon­kor­vaus­riskiä ei voida ottaa veron­mak­sajien piikkiin, mutta yksityiset yritykset voivat hänen mielestään suojata riskinsä vakuu­tuk­sella. ” Onko jossakin linjattu, että valtio­nyhtiö ei voi ottaa riittävää vahin­gon­kor­vaus­va­kuu­tusta?” kaksikko ihmet­telee. “Lisäksi väitteet kauppa­me­ren­kul­kumme vaaran­tu­mi­sesta jäänmur­tajien offsho­re­toi­minnan vuoksi eivät pidä paikkaansa. Vuosi sitten vahvis­tettiin 20 vuodeksi jäänmur­to­yh­teis­työ­so­pimus Ruotsin kanssa joka täydentää oman jäämur­to­lai­vu­eemme kapasi­teettia lähime­ril­lämme”, Jokinen sanoo.

Satosen ja Jokisen mukaan olennaista ei ole tekeekö arktista jäänmurtoa yksityinen vai valtio­nyhtiö. “Tärkeintä on se, että Suomi voi hyödyntää jäänmurron osaamistaan koko arkti­sella alueella ja saada jäänmur­rosta merkit­täviä vienti­tuloja ja lisää suoma­laisia työpaikkoja”, Jokinen ja Satonen päättävät.

Lisätietoja :

Arto Satonen 050 511 3110
Kalle Jokinen 050 512 0128

Laura Manninen
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä


Kokoomus.fi