Arto Satonen: Halli­tuksen aikalisä osuus­kuntien jäsenten verotuk­sessa paikallaan – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Halli­tuksen aikalisä osuus­kuntien jäsenten verotuk­sessa paikallaan

Arto Satonen: Halli­tuksen aikalisä osuus­kuntien jäsenten verotuk­sessa paikallaan

Julkaistu: 13.11.2013 Uncategorized

Arto Satonen on tyyty­väinen halli­tuksen päätökseen palauttaa osa osuus­kuntien toimintaa koske­vista veromuu­tok­sista uudelleen valmis­tel­ta­viksi valtio­va­rain­mi­nis­te­riöön.

“VM:n alkupe­räinen esitys oli valmis­teltu liian kiirei­sellä aikatau­lulla ilman poliit­tista päätöstä verotuksen muutta­mi­sesta ja asian­osaisia riittä­västi kuule­matta. Näin ollen myöskään uudis­tuksen vaiku­tuk­sista ei ollut tarpeeksi tietoa. Tämä ei ole hyväk­syt­tävää valmis­telua”, Satonen sanoo.

Hänen mukaansa alkupe­räinen esitys olisi kokonai­suu­dessaan voinut vaikeuttaa osuus­kuntien toimintaa merkit­tä­västi.

“Tämä olisi ollut suuressa risti­rii­dassa elinkei­no­ve­ro­uu­dis­tuksen yleis­hengen kanssa, jolla on tarkoitus vahvistaa yritysten toimin­taym­pä­ristöä muun muassa keven­tä­mällä yhtei­sö­ve­ro­tusta ja luomalla yrityk­sille näin paremmat mahdol­li­suudet työllistää ja inves­toida Suomessa”, Satonen muistuttaa.

“Halli­tuksen nyt esittämät muutokset osuus­kuntien voiton­jakoon on syytä huolella käydä läpi eduskunnan käsit­te­lyssä”, Satonen huomauttaa. Satosen mukaan jatko­työssä on tärkeää varmistaa, että valmis­te­lulle varataan riittävä aika ja osuus­kunnat pääsevät mukaan ja tulevat kuulluksi prosessin alusta asti. “Veropo­li­tiikan pitää olla pitkä­jän­teistä ja ennus­tet­tavaa siten, että lainsää­däntöä tehtäessä vaiku­tukset on kartoi­tettu huolella”, Satonen tiivistää.

Satosen mukaan uusi vuoden vaihteessa voimaan astuva osuus­kun­talaki tehtiin nimenomaan selkeyt­tämään ja helpot­tamaan osuus­kun­ta­muo­toisten yritysten toimintaa, eikä verouu­dis­tuk­sella saa lyödä tätä hyvää tavoi­tetta sormille. “Esimer­kiksi elintar­vi­ke­teol­li­suu­des­samme valtaosa yrityk­sistä toimii osuus­kun­ta­poh­jai­sesti. Suoma­laisen ruoan­tuo­tannon kannat­ta­vuu­desta ja alalla olevista työpai­koista on kannettava huolta laajalla rinta­malla,” Satonen päättää.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen p. 050 511 3110


Kokoomus.fi