Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Halli­tuk­sen aika­lisä osuus­kun­tien jäsen­ten vero­tuk­sessa paikal­laan

Arto Sato­nen: Halli­tuk­sen aika­lisä osuus­kun­tien jäsen­ten vero­tuk­sessa paikal­laan

Julkaistu:

Arto Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen päätök­seen palaut­taa osa osuus­kun­tien toimin­taa koske­vista vero­muu­tok­sista uudel­leen valmis­tel­ta­viksi valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön.

“VM:n alku­pe­räi­nen esitys oli valmis­teltu liian kiirei­sellä aika­tau­lulla ilman poliit­tista päätöstä vero­tuk­sen muut­ta­mi­sesta ja asian­osai­sia riit­tä­västi kuule­matta. Näin ollen myös­kään uudis­tuk­sen vaiku­tuk­sista ei ollut tarpeeksi tietoa. Tämä ei ole hyväk­syt­tä­vää valmis­te­lua”, Sato­nen sanoo.

Hänen mukaansa alku­pe­räi­nen esitys olisi koko­nai­suu­des­saan voinut vaikeut­taa osuus­kun­tien toimin­taa merkit­tä­västi.

“Tämä olisi ollut suuressa risti­rii­dassa elin­kei­no­ve­ro­uu­dis­tuk­sen yleis­hen­gen kanssa, jolla on tarkoi­tus vahvis­taa yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töä muun muassa keven­tä­mällä yhtei­sö­ve­ro­tusta ja luomalla yrityk­sille näin parem­mat mahdol­li­suu­det työl­lis­tää ja inves­toida Suomessa”, Sato­nen muis­tut­taa.

“Halli­tuk­sen nyt esit­tä­mät muutok­set osuus­kun­tien voiton­ja­koon on syytä huolella käydä läpi edus­kun­nan käsit­te­lyssä”, Sato­nen huomaut­taa. Sato­sen mukaan jatko­työssä on tärkeää varmis­taa, että valmis­te­lulle vara­taan riit­tävä aika ja osuus­kun­nat pääse­vät mukaan ja tule­vat kuul­luksi proses­sin alusta asti. “Vero­po­li­tii­kan pitää olla pitkä­jän­teistä ja ennus­tet­ta­vaa siten, että lain­sää­dän­töä tehtäessä vaiku­tuk­set on kartoi­tettu huolella”, Sato­nen tiivis­tää.

Sato­sen mukaan uusi vuoden vaih­teessa voimaan astuva osuus­kun­ta­laki tehtiin nime­no­maan selkeyt­tä­mään ja helpot­ta­maan osuus­kun­ta­muo­tois­ten yritys­ten toimin­taa, eikä vero­uu­dis­tuk­sella saa lyödä tätä hyvää tavoi­tetta sormille. “Esimer­kiksi elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­samme valtaosa yrityk­sistä toimii osuus­kun­ta­poh­jai­sesti. Suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non kannat­ta­vuu­desta ja alalla olevista työpai­koista on kannet­tava huolta laajalla rinta­malla,” Sato­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content