Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Halli­tuk­sen aika­lisä osuus­kun­tien jäsen­ten vero­tuk­sessa paikal­laan

Arto Sato­nen: Halli­tuk­sen aika­lisä osuus­kun­tien jäsen­ten vero­tuk­sessa paikal­laan

Julkaistu:

Arto Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen päätök­seen palaut­taa osa osuus­kun­tien toimin­taa koske­vista vero­muu­tok­sista uudel­leen valmis­tel­ta­viksi valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön.

“VM:n alku­pe­räi­nen esitys oli valmis­teltu liian kiirei­sellä aika­tau­lulla ilman poliit­tista päätöstä vero­tuk­sen muut­ta­mi­sesta ja asian­osai­sia riit­tä­västi kuule­matta. Näin ollen myös­kään uudis­tuk­sen vaiku­tuk­sista ei ollut tarpeeksi tietoa. Tämä ei ole hyväk­syt­tä­vää valmis­te­lua”, Sato­nen sanoo.

Hänen mukaansa alku­pe­räi­nen esitys olisi koko­nai­suu­des­saan voinut vaikeut­taa osuus­kun­tien toimin­taa merkit­tä­västi.

“Tämä olisi ollut suuressa risti­rii­dassa elin­kei­no­ve­ro­uu­dis­tuk­sen yleis­hen­gen kanssa, jolla on tarkoi­tus vahvis­taa yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töä muun muassa keven­tä­mällä yhtei­sö­ve­ro­tusta ja luomalla yrityk­sille näin parem­mat mahdol­li­suu­det työl­lis­tää ja inves­toida Suomessa”, Sato­nen muis­tut­taa.

“Halli­tuk­sen nyt esit­tä­mät muutok­set osuus­kun­tien voiton­ja­koon on syytä huolella käydä läpi edus­kun­nan käsit­te­lyssä”, Sato­nen huomaut­taa. Sato­sen mukaan jatko­työssä on tärkeää varmis­taa, että valmis­te­lulle vara­taan riit­tävä aika ja osuus­kun­nat pääse­vät mukaan ja tule­vat kuul­luksi proses­sin alusta asti. “Vero­po­li­tii­kan pitää olla pitkä­jän­teistä ja ennus­tet­ta­vaa siten, että lain­sää­dän­töä tehtäessä vaiku­tuk­set on kartoi­tettu huolella”, Sato­nen tiivis­tää.

Sato­sen mukaan uusi vuoden vaih­teessa voimaan astuva osuus­kun­ta­laki tehtiin nime­no­maan selkeyt­tä­mään ja helpot­ta­maan osuus­kun­ta­muo­tois­ten yritys­ten toimin­taa, eikä vero­uu­dis­tuk­sella saa lyödä tätä hyvää tavoi­tetta sormille. “Esimer­kiksi elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­samme valtaosa yrityk­sistä toimii osuus­kun­ta­poh­jai­sesti. Suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non kannat­ta­vuu­desta ja alalla olevista työpai­koista on kannet­tava huolta laajalla rinta­malla,” Sato­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content