Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Arkti­nen alue täynnä mahdol­li­suuk­sia Suomelle

Arkti­nen alue täynnä mahdol­li­suuk­sia Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män arkti­nen raportti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män jäse­net Pertti Salo­lai­nen, Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström, Esko Kurvi­nen, Eero Suutari ja Heikki Autto luovut­ti­vat ryhmän kesä­ko­kouk­sessa 19.8. päämi­nis­teri Stub­bille rapor­tin Arkti­nen alue ? uusia mahdol­li­suuk­sia Suomelle.

Päämi­nis­teri Katai­nen nimesi työryh­män joulu­kuussa 2013 kartoit­ta­maan, millai­sia mahdol­li­suuk­sia arkti­sella alueella tapah­tu­vat muutok­set voisi­vat avata Suomelle erityi­sesti työn ja yrit­tä­mi­sen näkö­kul­masta.

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin arvion mukaan Euroo­pan arkti­sen alueen inves­toin­ti­suun­ni­tel­mat tule­valle vuosi­kym­me­nelle ovat yli 100 miljar­dia euroa.

Rapor­tissa esite­tään muun muassa väylä­mak­su­jen pois­ta­mista Suomen kulje­tus­reit­tien kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja Koil­lis­väy­lää pitkin kulke­van meri­kaa­pe­li­hank­keen edis­tä­mistä.

Kaivos­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä esite­tään taas paran­net­ta­vaksi perus­teet­to­mien, uusien kaivos­ve­ro­jen peru­mi­sella ja lupa­me­net­te­lyi­den jous­ta­vuutta lisää­mällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content