Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Arkti­nen alue täynnä mahdol­li­suuk­sia Suomelle

Arkti­nen alue täynnä mahdol­li­suuk­sia Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män arkti­nen raportti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män jäse­net Pertti Salo­lai­nen, Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström, Esko Kurvi­nen, Eero Suutari ja Heikki Autto luovut­ti­vat ryhmän kesä­ko­kouk­sessa 19.8. päämi­nis­teri Stub­bille rapor­tin Arkti­nen alue ? uusia mahdol­li­suuk­sia Suomelle.

Päämi­nis­teri Katai­nen nimesi työryh­män joulu­kuussa 2013 kartoit­ta­maan, millai­sia mahdol­li­suuk­sia arkti­sella alueella tapah­tu­vat muutok­set voisi­vat avata Suomelle erityi­sesti työn ja yrit­tä­mi­sen näkö­kul­masta.

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin arvion mukaan Euroo­pan arkti­sen alueen inves­toin­ti­suun­ni­tel­mat tule­valle vuosi­kym­me­nelle ovat yli 100 miljar­dia euroa.

Rapor­tissa esite­tään muun muassa väylä­mak­su­jen pois­ta­mista Suomen kulje­tus­reit­tien kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja Koil­lis­väy­lää pitkin kulke­van meri­kaa­pe­li­hank­keen edis­tä­mistä.

Kaivos­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä esite­tään taas paran­net­ta­vaksi perus­teet­to­mien, uusien kaivos­ve­ro­jen peru­mi­sella ja lupa­me­net­te­lyi­den jous­ta­vuutta lisää­mällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content