Arktinen alue täynnä mahdol­li­suuksia Suomelle – kokoomus.fi
MENU
Arktinen alue täynnä mahdol­li­suuksia Suomelle

Arktinen alue täynnä mahdol­li­suuksia Suomelle

Julkaistu: 19.08.2014 Programarbete

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän arktinen raportti

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän jäsenet Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari ja Heikki Autto luovut­tivat ryhmän kesäko­kouk­sessa 19.8. päämi­nisteri Stubbille raportin Arktinen alue ? uusia mahdol­li­suuksia Suomelle.

Päämi­nisteri Katainen nimesi työryhmän joulu­kuussa 2013 kartoit­tamaan, millaisia mahdol­li­suuksia arkti­sella alueella tapah­tuvat muutokset voisivat avata Suomelle erityi­sesti työn ja yrittä­misen näkökul­masta.

Lapin kauppa­ka­marin arvion mukaan Euroopan arktisen alueen inves­toin­ti­suun­ni­telmat tulevalle vuosi­kym­me­nelle ovat yli 100 miljardia euroa.

Rapor­tissa esitetään muun muassa väylä­mak­sujen poista­mista Suomen kulje­tus­reittien kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi ja Koillis­väylää pitkin kulkevan merikaa­pe­li­hankkeen edistä­mistä.

Kaivos­teol­li­suuden kilpai­lu­kykyä esitetään taas paran­net­ta­vaksi perus­teet­tomien, uusien kaivos­ve­rojen perumi­sella ja lupame­net­te­lyiden jousta­vuutta lisää­mällä.


Kokoomus.fi