Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Antti Häkkänen: “Yrittäjien elämäntyö on turvattava myös korona-aikana”

Antti Häkkä­nen: “Yrit­tä­jien elämän­työ on turvat­tava myös korona-aikana”

Julkaistu:

Elin­kei­no­va­paus on koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan moot­tori. Yrit­tä­jyys luo työtä, uusia palve­luja, tuot­teita, aluei­den elin­voi­maa ja hyvin­voin­tia. Pitäisi myös muis­taa, että jokai­sen yrityk­sen takana on ihmi­nen. Yrityk­set juri­di­sina yksi­köinä eivät itses­tään tee mitään. Aina teki­jänä, riski­not­ta­jana, ideoi­jana ja vastuun­kan­ta­jana ovat yksit­täi­set ihmi­set - yrit­tä­jät.

Tämä tulisi muis­taa nyt koro­na­krii­sissä. Kyseessä on yrit­tä­jien elämän­työ. Elin­kei­no­va­pau­den perus­tus­lail­li­nen suoja ei ole turhaan asetettu. Sillä suoja­taan talous­jär­jes­tel­mämme perus­tana toimi­vaa elin­kei­no­va­pautta, mutta samalla myös anne­taan suojaa yrit­tä­jälle.

Elin­kei­no­va­pau­den perus­tus­lail­li­sen suojan taso myös viime kädessä antaa vies­tin tule­ville yrit­tä­jille. Jos otan riskiä ja ahke­roin, miten minun käy tiukassa paikassa? Nyt on tiukka paikka.

Korona-aika on kurit­ta­nut maamme elin­kei­no­va­pautta ja siten yrityk­siämme tietyillä toimia­loilla rajusti, ja osin epäoi­keu­den­mu­kai­sesti. Tästä on perus­tel­tua olla huolis­saan.

Krii­sissä joudu­taan aina toimi­maan nopeasti, eivätkä kaikki toimen­pi­teet eivät osu lankulle. Mutta kyllä Mari­nin vasem­mis­to­hal­li­tuk­sella on ollut koko ajan sokea piste: elin­kei­no­va­paus.

Yrit­tä­jyys jää mopen osalle. Elin­kei­no­va­pau­den merki­tystä koko kansan hyvin­voin­nille ei ymmär­retä halli­tus­puo­luei­den piirissä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta on lukui­sia kertoja huomaut­ta­nut Mari­nin halli­tuk­selle, että elin­kei­no­va­pau­den näkö­kulma on taas kerran laimin­lyöty. Päätök­sissä myöhäs­ty­tään ja parhaita keinoja ei oteta ajoissa käyt­töön. Maksa­jana on lopulta yrit­täjä ja työn­te­kijä.

Esimer­kiksi kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala ovat olleet histo­rial­li­sessa ahdin­gossa pian kahden vuoden ajan. Ravin­tola-ala kärsii jatku­vista ja pouk­koi­le­vis­ta­kin suluista, matkai­lun haas­teista puhu­mat­ta­kaan. Viimei­sim­pänä lukui­sat kunto­sali- ja liikun­tay­rit­tä­jät ovat kohdan­neet hallin­non määrää­mien rajoi­tus­ten epäta­sai­suu­den.

Elin­kei­no­va­pau­den rajoi­tus­ten korvauk­siin ryhdyt­tiin vasta kun perus­tus­la­ki­va­lio­kunta käski. Samoin alueel­li­set ja ravin­to­la­koh­tai­set jous­tot otet­tiin käyt­töön vasta perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ukaa­sien jälkeen, ei halli­tus­puo­luei­den omasta toimesta. Yrit­tä­jä­myön­tei­syys loisti pois­sao­lol­laan. Elin­kei­no­toi­min­taa helpot­ta­vat koro­na­pas­sit, maski­pa­kot ynnä muut selkeät helpo­tuk­set jäivät junnaa­maan. Tappioita syntyi ja lasku kasvoi.

Yritys­toi­min­taan vaikut­ta­vien rajoi­tus­ten on oltava mahdol­li­sim­man tark­ka­ra­jai­sia, ja niiden tarve on pystyt­tävä perus­te­le­maan selkeästi ja aukot­to­masti. Kaikki helpot­ta­vat keinot on käytet­tävä. Rajoi­tet­tuja elin­kei­noja on myös tuet­tava, kuten oikeus­ta­juun kuuluu. Nyt tuki­me­ka­nis­mit ontu­vat. Yrityk­sissä on kyse yksit­täis­ten ihmis­ten koko elämän­työstä ja monien ihmis­ten toimeen­tu­losta. Heidän varas­saan Suomii elää. Siksi meidän pitää huoleh­tia siitä, että yrit­tä­jät eivät menetä koko elämän­työ­tään.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen kirjoit­taa yritys­ten ahdin­gosta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.11.2022

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät tänään yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mielestä Mari­nin

28.10.2022

Noora Fager­ström: Näen yrit­tä­mi­sen kunnia­teh­tä­vänä

Olen perus­ta­nut ensim­mäi­sen yrityk­seni, Jungle Juice Barin, olles­sani 24-vuotias, johon laitoin kiinni kaikki sääs­töni, ja otin pankista niin paljon lainaa

22.10.2022

Petteri Orpo: Suomessa yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella

Puhe Valta­kun­nal­li­silla yrit­tä­jä­päi­villä. Muutok­set mahdol­li­sia puhut­taessa. Oikein hyvää aamu­päi­vää, hyvät yrit­tä­jät ja yrit­tä­jä­mie­li­set Viime viikolla tapa­sin 15-vuoti­aan Aatu Vuori­sen. Hän

Skip to content