Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Antti Häkkä­nen: “Yrit­tä­jien elämän­työ on turvat­tava myös korona-aikana”

Antti Häkkä­nen: “Yrit­tä­jien elämän­työ on turvat­tava myös korona-aikana”

Julkaistu:

Elin­kei­no­va­paus on koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan moot­tori. Yrit­tä­jyys luo työtä, uusia palve­luja, tuot­teita, aluei­den elin­voi­maa ja hyvin­voin­tia. Pitäisi myös muis­taa, että jokai­sen yrityk­sen takana on ihmi­nen. Yrityk­set juri­di­sina yksi­köinä eivät itses­tään tee mitään. Aina teki­jänä, riski­not­ta­jana, ideoi­jana ja vastuun­kan­ta­jana ovat yksit­täi­set ihmi­set - yrit­tä­jät.

Tämä tulisi muis­taa nyt koro­na­krii­sissä. Kyseessä on yrit­tä­jien elämän­työ. Elin­kei­no­va­pau­den perus­tus­lail­li­nen suoja ei ole turhaan asetettu. Sillä suoja­taan talous­jär­jes­tel­mämme perus­tana toimi­vaa elin­kei­no­va­pautta, mutta samalla myös anne­taan suojaa yrit­tä­jälle.

Elin­kei­no­va­pau­den perus­tus­lail­li­sen suojan taso myös viime kädessä antaa vies­tin tule­ville yrit­tä­jille. Jos otan riskiä ja ahke­roin, miten minun käy tiukassa paikassa? Nyt on tiukka paikka.

Korona-aika on kurit­ta­nut maamme elin­kei­no­va­pautta ja siten yrityk­siämme tietyillä toimia­loilla rajusti, ja osin epäoi­keu­den­mu­kai­sesti. Tästä on perus­tel­tua olla huolis­saan.

Krii­sissä joudu­taan aina toimi­maan nopeasti, eivätkä kaikki toimen­pi­teet eivät osu lankulle. Mutta kyllä Mari­nin vasem­mis­to­hal­li­tuk­sella on ollut koko ajan sokea piste: elin­kei­no­va­paus.

Yrit­tä­jyys jää mopen osalle. Elin­kei­no­va­pau­den merki­tystä koko kansan hyvin­voin­nille ei ymmär­retä halli­tus­puo­luei­den piirissä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta on lukui­sia kertoja huomaut­ta­nut Mari­nin halli­tuk­selle, että elin­kei­no­va­pau­den näkö­kulma on taas kerran laimin­lyöty. Päätök­sissä myöhäs­ty­tään ja parhaita keinoja ei oteta ajoissa käyt­töön. Maksa­jana on lopulta yrit­täjä ja työn­te­kijä.

Esimer­kiksi kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala ovat olleet histo­rial­li­sessa ahdin­gossa pian kahden vuoden ajan. Ravin­tola-ala kärsii jatku­vista ja pouk­koi­le­vis­ta­kin suluista, matkai­lun haas­teista puhu­mat­ta­kaan. Viimei­sim­pänä lukui­sat kunto­sali- ja liikun­tay­rit­tä­jät ovat kohdan­neet hallin­non määrää­mien rajoi­tus­ten epäta­sai­suu­den.

Elin­kei­no­va­pau­den rajoi­tus­ten korvauk­siin ryhdyt­tiin vasta kun perus­tus­la­ki­va­lio­kunta käski. Samoin alueel­li­set ja ravin­to­la­koh­tai­set jous­tot otet­tiin käyt­töön vasta perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ukaa­sien jälkeen, ei halli­tus­puo­luei­den omasta toimesta. Yrit­tä­jä­myön­tei­syys loisti pois­sao­lol­laan. Elin­kei­no­toi­min­taa helpot­ta­vat koro­na­pas­sit, maski­pa­kot ynnä muut selkeät helpo­tuk­set jäivät junnaa­maan. Tappioita syntyi ja lasku kasvoi.

Yritys­toi­min­taan vaikut­ta­vien rajoi­tus­ten on oltava mahdol­li­sim­man tark­ka­ra­jai­sia, ja niiden tarve on pystyt­tävä perus­te­le­maan selkeästi ja aukot­to­masti. Kaikki helpot­ta­vat keinot on käytet­tävä. Rajoi­tet­tuja elin­kei­noja on myös tuet­tava, kuten oikeus­ta­juun kuuluu. Nyt tuki­me­ka­nis­mit ontu­vat. Yrityk­sissä on kyse yksit­täis­ten ihmis­ten koko elämän­työstä ja monien ihmis­ten toimeen­tu­losta. Heidän varas­saan Suomii elää. Siksi meidän pitää huoleh­tia siitä, että yrit­tä­jät eivät menetä koko elämän­työ­tään.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen kirjoit­taa yritys­ten ahdin­gosta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

12.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa yrit­tä­jä­myön­teistä yhteis­kun­taa

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­ta­voit­teet 2023. Hyvin­vointi syntyy vain työn­teosta ja yrit­tä­mi­sestä. Siksi kokoo­mus haluaa raken­taa Suomea, jossa yrit­tä­jällä on mahdol­li­suus ottaa riskiä, onnis­tua ja epäon­nis­tua, kasvat­taa yritys­tään ja palkata ihmi­siä töihin.

Skip to content