Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Anneli Taina ikäihmisten yksinäisyys
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anneli Taina: Torjutaan ikäihmisten yksinäisyyttä yhdessä

Anneli Taina: Torju­taan ikäih­mis­ten yksi­näi­syyttä yhdessä

Julkaistu:

Ikäih­mis­ten yksi­näi­syys on terveys­riski. Turvat­to­muu­den tunne ja pelko omasta tule­vai­suu­desta vaivaa­vat vanhe­ne­via ihmi­siä, joilla ei ole turvaa tuovaa lähi­pii­riä ympä­ril­lään.  Yksi­näi­syys heiken­tää elämän­laa­tua enti­ses­tään, kun tarvit­see ulko­puo­lista apua arjesta selviy­ty­mi­seen.

Eläke­läis­jär­jes­tö­jen teet­tä­män kyse­ly­tut­ki­muk­sen mukaan yksi eläke­läis­ten suurim­mista ongel­mista on yksi­näi­syys.  Eläke­läis­jär­jes­töiltä odote­taan toimia yksi­näi­syy­den vähen­tä­mi­seksi.  Senio­ri­lii­ton omassa jäsen­ky­se­lyssä 65 % piti yksi­näi­syy­den vähen­tä­mistä tärkeänä edun­val­vonta-asiana.  Yksin asuvia on Suomessa n. 1,3 miljoo­naa ja heistä 45 % on yli 60-vuotiaita.

Yksi­näi­syy­den torju­mi­nen ja hyvän vanhuu­den turvaa­mi­nen vaatii meiltä jokai­selta sen miet­ti­mistä, miten me vietämme vanhuu­temme päiviä.  On hyvä suun­ni­tella omaa vanhuut­taan ajoissa, kun pystyy vielä itse vaikut­ta­maan elämäänsä mahdol­li­sim­man hyvin ja teke­mään päätök­siä. On hyvä varmis­taa ajoissa turval­li­nen asumi­nen ja selvit­tää, miten saa tarvit­taessa palve­luita, jos ei enää pärjää ilman ulko­puo­lis­ten tukea. Jokai­sen ikäih­mi­sen on hyvä itse varau­tua vanhuu­teen ja yksi­näi­syy­den ehkäi­se­mi­seen omilla ratkai­suil­laan. 

“Yksi­näi­syy­den helpot­ta­mi­seksi on onneksi paljon apua tarjolla”

On tärkeää myös varmis­taa sosi­aa­lis­ten suhtei­den säily­mi­nen olosuh­tei­den muut­tuessa.  Meistä kukaan ei varmas­ti­kaan halua sitä, että olemme yksin vuotee­seen sidot­tuina ja ainoa kontak­timme ulko­maa­il­maan on koti­hoi­don käynti päivit­täin. Tämä on tällä hetkellä monen vanhuk­sen todel­li­suutta.  Oma aktii­vi­suus ja kontak­tien yllä­pito lähei­siin on hyvä keino varau­tua vanhuu­teen.

Aina omat keinot eivät riitä. Yksi­näi­syy­den helpot­ta­mi­seksi on onneksi paljon apua tarjolla. Järjes­töillä on ystä­vä­toi­min­taa ja monen­lai­sia harras­tus­ti­lai­suuk­sia, joiden parista voi löytää uusia tuttuja ja ystä­viä.  Suomi on järjes­tö­jen maa ja mm. sosi­aali- ja tervey­sa­lan järjes­töjä on yli 10000. Toimin­ta­mah­dol­li­suu­det ovat lähes rajat­to­mat. 

Kansal­li­nen senio­ri­liitto tarjoaa eläk­keellä oleville harras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja tapaa­mi­sia. Monen yhdis­tyk­sen motto on ”älä jää yksin”.  Yksi­näi­syy­den torju­mi­sella edis­tämme hyvin­voin­tia ja ehkäi­semme sairauk­sia. Toimin­ta­ky­vyn paran­ta­mi­nen, yksi­näi­syy­den torjunta, tois­temme autta­mi­nen ja vastuu itsestä ja muista ovat toimin­tamme perus­asioita. Teemme yhteis­kun­nal­li­sesti merkit­tä­vää työtä.

Toimin­tansa aloit­ta­vien hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien yhtei­sellä vastuulla on hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­nen.  Mitä parem­min ikäih­mi­set voivat sitä enem­män voidaan keskit­tää apua ja palve­luja sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa sinne, missä omin voimin ei enää selvitä.  Palve­lu­tar­peen kasvu aiheut­taa niin suuren paineen yhteis­kun­nalle, että kaikki toimet tervey­den edis­tä­mi­seksi ja toimin­ta­ky­vyn säilyt­tä­mi­seksi kannat­taa ja pitää tehdä.

Tarvi­taan monia toimia. Järjes­tö­jen toimin­taa on tuet­tava ja järjes­töt on hyvä ottaa mukaan yhteis­työ­kump­pa­neiksi ja koke­mus­asian­tun­ti­joiksi sekä alueilla että kunnissa. Täytyy antaa myös arvo ja mahdol­li­suus vapaa­eh­tois­työlle asuk­kai­den tukena julkis­ten palve­lu­jen parissa. Yhtenä esimerk­kinä on olka­toi­minta sairaa­loissa, joissa vapaa­eh­toi­set tuke­vat ja autta­vat poti­laita.  Myös koti­pal­ve­luissa pitää vapaa­eh­toi­set saada mukaan torju­maan kotiin sido­tun vanhuk­sen yksi­näi­syyttä.

Etäyh­tey­det anta­vat hyviä keinoja yhtey­den­pi­toon heille, jotka pysty­vät yhteyk­siä käyt­tä­mään. Yhtey­den­pito etänä on myös kontakti ihmis­ten välillä. 

Kohtaa­mis­pai­kat ovat yksi­näi­syy­den torjun­nassa tärkeitä.  Esimer­kiksi kirjas­tot, kahvi­lat, ravin­to­lat, kaup­pa­kes­kuk­set ja liikun­ta­pai­kat tarjoa­vat tiloja kohtaa­mi­siin.  On tärkeää torjua yksi­näi­syyttä kohtaa­malla muita ja julki­set tilat ovat hyviä kohtaa­mis­paik­koja.  Kaavoi­tuk­sella ja asui­na­luei­den suun­ni­te­lulla kunnat voivat vaikut­taa ikäih­mis­ten arki­päi­vän suju­mi­seen ja turval­li­suu­teen.

Anneli Taina

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu Tampe­reelta ja Kansal­li­sen senio­ri­lii­ton puheen­joh­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

18.11.2022

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät tänään yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mielestä Mari­nin

Skip to content