Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Anneli Taina ikäihmisten yksinäisyys
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anneli Taina: Torju­taan ikäih­mis­ten yksi­näi­syyttä yhdessä

Anneli Taina: Torju­taan ikäih­mis­ten yksi­näi­syyttä yhdessä

Julkaistu:

Ikäih­mis­ten yksi­näi­syys on terveys­riski. Turvat­to­muu­den tunne ja pelko omasta tule­vai­suu­desta vaivaa­vat vanhe­ne­via ihmi­siä, joilla ei ole turvaa tuovaa lähi­pii­riä ympä­ril­lään.  Yksi­näi­syys heiken­tää elämän­laa­tua enti­ses­tään, kun tarvit­see ulko­puo­lista apua arjesta selviy­ty­mi­seen.

Eläke­läis­jär­jes­tö­jen teet­tä­män kyse­ly­tut­ki­muk­sen mukaan yksi eläke­läis­ten suurim­mista ongel­mista on yksi­näi­syys.  Eläke­läis­jär­jes­töiltä odote­taan toimia yksi­näi­syy­den vähen­tä­mi­seksi.  Senio­ri­lii­ton omassa jäsen­ky­se­lyssä 65 % piti yksi­näi­syy­den vähen­tä­mistä tärkeänä edun­val­vonta-asiana.  Yksin asuvia on Suomessa n. 1,3 miljoo­naa ja heistä 45 % on yli 60-vuotiaita.

Yksi­näi­syy­den torju­mi­nen ja hyvän vanhuu­den turvaa­mi­nen vaatii meiltä jokai­selta sen miet­ti­mistä, miten me vietämme vanhuu­temme päiviä.  On hyvä suun­ni­tella omaa vanhuut­taan ajoissa, kun pystyy vielä itse vaikut­ta­maan elämäänsä mahdol­li­sim­man hyvin ja teke­mään päätök­siä. On hyvä varmis­taa ajoissa turval­li­nen asumi­nen ja selvit­tää, miten saa tarvit­taessa palve­luita, jos ei enää pärjää ilman ulko­puo­lis­ten tukea. Jokai­sen ikäih­mi­sen on hyvä itse varau­tua vanhuu­teen ja yksi­näi­syy­den ehkäi­se­mi­seen omilla ratkai­suil­laan. 

“Yksi­näi­syy­den helpot­ta­mi­seksi on onneksi paljon apua tarjolla”

On tärkeää myös varmis­taa sosi­aa­lis­ten suhtei­den säily­mi­nen olosuh­tei­den muut­tuessa.  Meistä kukaan ei varmas­ti­kaan halua sitä, että olemme yksin vuotee­seen sidot­tuina ja ainoa kontak­timme ulko­maa­il­maan on koti­hoi­don käynti päivit­täin. Tämä on tällä hetkellä monen vanhuk­sen todel­li­suutta.  Oma aktii­vi­suus ja kontak­tien yllä­pito lähei­siin on hyvä keino varau­tua vanhuu­teen.

Aina omat keinot eivät riitä. Yksi­näi­syy­den helpot­ta­mi­seksi on onneksi paljon apua tarjolla. Järjes­töillä on ystä­vä­toi­min­taa ja monen­lai­sia harras­tus­ti­lai­suuk­sia, joiden parista voi löytää uusia tuttuja ja ystä­viä.  Suomi on järjes­tö­jen maa ja mm. sosi­aali- ja tervey­sa­lan järjes­töjä on yli 10000. Toimin­ta­mah­dol­li­suu­det ovat lähes rajat­to­mat. 

Kansal­li­nen senio­ri­liitto tarjoaa eläk­keellä oleville harras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja tapaa­mi­sia. Monen yhdis­tyk­sen motto on ”älä jää yksin”.  Yksi­näi­syy­den torju­mi­sella edis­tämme hyvin­voin­tia ja ehkäi­semme sairauk­sia. Toimin­ta­ky­vyn paran­ta­mi­nen, yksi­näi­syy­den torjunta, tois­temme autta­mi­nen ja vastuu itsestä ja muista ovat toimin­tamme perus­asioita. Teemme yhteis­kun­nal­li­sesti merkit­tä­vää työtä.

Toimin­tansa aloit­ta­vien hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien yhtei­sellä vastuulla on hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­nen.  Mitä parem­min ikäih­mi­set voivat sitä enem­män voidaan keskit­tää apua ja palve­luja sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa sinne, missä omin voimin ei enää selvitä.  Palve­lu­tar­peen kasvu aiheut­taa niin suuren paineen yhteis­kun­nalle, että kaikki toimet tervey­den edis­tä­mi­seksi ja toimin­ta­ky­vyn säilyt­tä­mi­seksi kannat­taa ja pitää tehdä.

Tarvi­taan monia toimia. Järjes­tö­jen toimin­taa on tuet­tava ja järjes­töt on hyvä ottaa mukaan yhteis­työ­kump­pa­neiksi ja koke­mus­asian­tun­ti­joiksi sekä alueilla että kunnissa. Täytyy antaa myös arvo ja mahdol­li­suus vapaa­eh­tois­työlle asuk­kai­den tukena julkis­ten palve­lu­jen parissa. Yhtenä esimerk­kinä on olka­toi­minta sairaa­loissa, joissa vapaa­eh­toi­set tuke­vat ja autta­vat poti­laita.  Myös koti­pal­ve­luissa pitää vapaa­eh­toi­set saada mukaan torju­maan kotiin sido­tun vanhuk­sen yksi­näi­syyttä.

Etäyh­tey­det anta­vat hyviä keinoja yhtey­den­pi­toon heille, jotka pysty­vät yhteyk­siä käyt­tä­mään. Yhtey­den­pito etänä on myös kontakti ihmis­ten välillä. 

Kohtaa­mis­pai­kat ovat yksi­näi­syy­den torjun­nassa tärkeitä.  Esimer­kiksi kirjas­tot, kahvi­lat, ravin­to­lat, kaup­pa­kes­kuk­set ja liikun­ta­pai­kat tarjoa­vat tiloja kohtaa­mi­siin.  On tärkeää torjua yksi­näi­syyttä kohtaa­malla muita ja julki­set tilat ovat hyviä kohtaa­mis­paik­koja.  Kaavoi­tuk­sella ja asui­na­luei­den suun­ni­te­lulla kunnat voivat vaikut­taa ikäih­mis­ten arki­päi­vän suju­mi­seen ja turval­li­suu­teen.

Anneli Taina

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu Tampe­reelta ja Kansal­li­sen senio­ri­lii­ton puheen­joh­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

25.11.2023

Väki­valta ei ole yksi­tyis­asia

Väki­valta muser­taa. Mustel­mien ja ruhjei­den lisäksi se aiheut­taa haavoja, jotka eivät näy ulos­päin: arvot­to­muu­den tunnetta, pelkoa ja häpeää. Huomenna viete­tään

21.11.2023

Sari Multala: “Halli­tus panos­taa lasten ja nuor­ten tule­vai­suu­teen”

Kirjoi­tus on alun perin julkaistu Helsin­gin Sano­missa 21.11.2023. Suomi on koulu­tuk­sessa edel­leen maail­man huip­pu­maa, vaikka haas­teita on näkö­pii­rissä. Päämi­nis­teri Petteri

Skip to content