Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anna-Kaisa Ikosen vastauspuheenvuoro / Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Anna-Kaisa Ikosen vastaus­pu­heen­vuoro /​ Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen sote-uudis­tus ei vastaa sille asetet­tui­hin tavoit­tei­siin. Se ei nopeuta ihmis­ten hoitoon pääsyä eikä se hillitse sote-kustan­nus­ten nopeaa kasvua. Päin­vas­toin. Palve­lui­den laatu ja saata­vuus ovat heiken­ty­mässä ja kustan­nuk­set räjäh­tä­mässä käsiin, jos halli­tuk­sen malli runno­taan kesä­kuussa läpi edus­kun­nasta.

Halli­tuk­sen hallin­to­uu­dis­tus ei tuo yhtään uutta hoita­jaa, sosi­aa­li­työn­te­ki­jää tai lääkä­riä. Uudis­tuk­seen ei sisälly riit­tä­västi toimen­pi­teitä, joilla henki­lös­tön saata­vuus voidaan varmis­taa koko maassa. Ilman riit­tä­vää henki­lös­töä hoita­ja­mi­toi­tuk­sen ja hoito­ta­kuun lupauk­seen vastaa­mi­nen ei onnistu. 

Halli­tuk­sen sote-uudis­tus jättää tuhan­net suoma­lai­set — eläke­läi­set, työt­tö­mät, lapsi­per­heet ja pitkä­ai­kais­sai­raat — jonoi­hin ja vaille tarvit­se­maansa hoitoa.

Halli­tuk­sen esityk­sessä rajoi­te­taan julkis­hal­lin­tous­ko­vai­sesti mahdol­li­suuk­sia hank­kia palve­luita yksi­tyi­seltä tai kolman­nelta sekto­rilta. Nämä rajoi­tuk­set osuvat suoraan hoitoon pääsyyn, palve­lun laatuun ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuu­teen. Se mitä rajauk­sella saavu­te­taan ovat poliit­ti­set päämää­rät — eivät kansan­ter­vey­del­li­set tavoit­teet. 

Esimer­kiksi Pirkan­maalla halli­tus on purka­massa huip­pu­luo­kan hoitoa tarjoa­van Sydän­sai­raa­lan nyky­muo­toi­sen toimin­nan, vaikka minis­te­rit täällä edus­kun­nassa kovasti muuta väit­tä­vät. Halli­tuk­sen omassa esityk­sessä lukee selvällä Suomen kielellä, että näin on. 

Palve­luita tarvit­seva ihmi­nen ei ole kiin­nos­tu­nut orga­ni­saa­tio­muo­dosta tai siitä, tuot­taako jonkun palve­lun julki­sen, yksi­tyi­sen vai kolman­nen sekto­rin toimija. Ihmi­set ovat kiin­nos­tu­neita siitä, onko palve­luja tarjolla ja onko ne tuotettu laaduk­kaasti. Halli­tuk­sen hallin­to­läh­töi­sen maakun­ta­uu­dis­tuk­sen sijaan me kokoo­muk­sessa olisimme lähte­neet liik­keelle asiak­kai­den ja poti­lai­den tarpeista.

Sekin päivä on nyt nähty, että vasem­mis­to­hal­li­tus ajaa Suomeen yksi­tyi­siin vakuu­tuk­siin perus­tu­vaa mallia, jossa hyvä- ja keski­tu­loi­set hake­vat palve­lunsa kasva­vien jono­jen ohi yksi­tyi­siltä palve­lun­tuot­ta­jilta. Samaan aikaan vähä­va­rai­set ja pieni­tu­loi­set suoma­lai­set joutu­vat tyyty­mään heik­ke­ne­viin julki­siin palve­lui­hin, kun halli­tus purkaa yritys­ten mahdol­li­suuk­sia tuot­taa palve­luita koko kansalle.

Halli­tus on romut­ta­massa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­a­ja­tusta siitä, että palve­lut tuote­taan jokai­selle tasa­ver­tai­sesti lompa­kon paksuu­desta riip­pu­matta. Ideo­lo­gia ajaa ihmis­ten tarpei­den edelle. 

Arvoisa puhe­mies, 

Heik­ke­ne­vistä palve­luista huoli­matta halli­tuk­sen sote-mallin seurauk­sena menot kasvai­si­vat voimak­kaasti. Uudis­tus syven­täisi julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jetta enti­ses­tään. 

Perintö tule­ville suku­pol­ville olisi siis heiken­ty­vät palve­lut ja kasvava velka- ja vero­ra­si­tus. Tätäkö halli­tus todella haluaa? Tätäkö on suku­pol­vien väli­nen oikeu­den­mu­kai­suus?

Halli­tuk­sen esityk­sestä puut­tu­vat kannus­ti­met laaduk­kai­den ja tehok­kai­den palve­lui­den tuot­ta­mi­seen. Hyvin­voin­tia­lu­eelle tuleva rahoi­tus perus­tuisi toteu­tu­nei­siin kustan­nuk­siin, mikä kannus­taisi kulut­ta­maan mahdol­li­sim­man paljon rahaa ja resurs­seja riip­pu­matta hoidon tarpeesta tai laadusta. Hyvin­voin­tia­lu­een ei kannat­taisi halli­tuk­sen mallissa alit­taa sille määrät­tyä budjet­tia. 

Maakun­ta­mal­lin aiheut­ta­mat muutos­kus­tan­nuk­set lisäi­si­vät sote-palve­lu­jen menoja vähin­tään vuoteen 2031 asti. Pelkäs­tään tieto­jär­jes­tel­mien raken­ta­mi­nen ja palk­ko­jen harmo­ni­sointi aiheut­tai­si­vat miljar­di­luo­kan meno­li­säyk­set, mikä vaaran­taisi sote-uudis­tuk­sen ja tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tuk­sen.

Halli­tuk­sen sote-mallissa sääs­tö­koh­teita etsit­täi­siin toden­nä­köi­sesti pelas­tus­toi­mesta. Vaiku­tuk­set pelas­tus­pal­ve­lui­den tasoon voisi­vat olla siten kohta­lok­kaat.

Halli­tus­puo­lu­eet havit­te­le­vat maakun­ta­ve­rosta paik­kaa­jaa hallin­to­mal­linsa ongel­miin. Tätä me kokoo­muk­sessa vastus­tamme jyrkästi. Veron­ki­ris­tyk­set kohdis­tui­si­vat jo ennes­tään kire­ään ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­seen. Palkan­saa­jalle, yrit­tä­jälle ja eläke­läi­sille jäisi entistä vähem­män käteen omasta työs­tään. Työn vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen olisi isku työl­li­syy­delle ja talou­den kasvulle, sekä jo ennes­tään tiukoilla olevien suoma­lais­ten osto­voi­malle.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen sote-mallin myötä edessä olisi­vat kuntien hiljai­set hauta­jai­set. Uudis­tus romut­taisi kaupun­kien ja kuntien talou­den, kun puolet kuntien tuloista siir­tyisi perus­tet­ta­ville hyvin­voin­tia­lueille, mutta velat jäisi­vät pääosin kuntien vastuulle. Niiden suhteel­li­nen velkaan­tu­nei­suus peräti kaksin­ker­tais­tuisi!

Kaupun­kien toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia rajoi­tet­tai­siin heiken­tä­mällä rajusti niiden tulo­ra­hoi­tusta ja inves­toin­ti­ky­kyä. Uudis­tuk­sessa ei siksi olekaan kyse vain sotesta, vaan sillä on suorat vaiku­tuk­set myös kuntien elin­voi­maan ja sivis­tys­pal­ve­lui­hin. Jatkossa kaupun­kien ainoa merkit­tävä sopeu­tus­keino olisi­vat leik­kauk­set opetuk­sesta, kult­tuu­rista tai infrasta. Rahoi­tus­malli johtaisi kestä­mät­tö­mään tilan­tee­seen alueilla, joissa väki­luku kasvaa. 

Samalla halli­tuk­sen esitys johtaisi siihen, että pienistä kunnista lähtee ensin päätös­valta – ja nopeasti sen jälkeen palve­lut. Palve­lui­den ulkois­ta­mi­sen rajoi­tuk­set osui­si­vat voimak­kaasti pieniin kuntiin, joissa palve­lu­jen ulkois­ta­mi­nen on ollut keino tarjota palve­luja lähem­pänä kunnan asuk­kaita. 

Sote-uudis­tuk­sen rahoi­tus­rat­kai­sun myötä kunnista tulisi riip­pu­vai­sem­pia valtio­no­suuk­sista. Paitsi että uudis­tuk­sella on kiel­tei­siä vaiku­tuk­sia kuntien rahoi­tus­a­se­maan ja inves­toin­ti­ky­kyyn, uudis­tus myös synnyt­täisi uusia katkos­koh­tia palve­lui­hin. Erityi­sen huoles­tut­ta­via uudet katkos­koh­dat olisi­vat lasten ja nuor­ten palve­luissa. Kuntien selviä­mi­nen jäljelle jäävistä tehtä­vistä on merkit­tävä huoli. 

Sote-malliin sisäl­tyvä leik­kaus kuntien kunnal­lis­ve­ro­pro­sent­tei­hin ei huomioi riit­tä­västi kuntien nykyi­siä kustan­nus­ra­ken­teen eroja. Esimer­kiksi kasva­vien kaupun­kien erityi­siä kustan­nus­te­ki­jöitä, kuten muuta maata suurem­paa maahan­muut­toa ja eriar­vois­tu­mi­seen liit­ty­viä haas­teita, ei ole otettu huomioon. 

Kaik­ki­aan uudis­tus siis heiken­tää kuntien tuloja, vaaran­taa palve­lu­tuo­tan­non ja vähen­tää työpaik­koja sekä johtaa suhteel­li­sen velkaan­tu­nei­suu­den merkit­tä­vään kasvuun ja inves­toin­ti­ky­vyn heik­ke­ne­mi­seen. Huoles­tut­tava näkymä.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen poli­tii­kalle on olemassa vaih­toehto. Me kokoo­muk­sessa haluamme ihmi­set jonoista hoitoon. Tähän ei tarvita maakun­ta­hal­lin­toa ja maakun­ta­ve­roa. Me nopeut­tai­simme ihmis­ten hoitoon pääsyä ja antai­simme ihmis­ten vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa. Me pitäi­simme huolta sote-ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sesta ja hyvin­voin­nista. Me turvai­simme sote-palve­luille kestä­vän rahoi­tus­mal­lin.

Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava luot­taa siihen, että apua ja hoivaa saa silloin, kun sitä tarvit­see. Koko suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta perus­tuu sille ajatuk­selle, että makset­tu­jen vero­jen vasti­neeksi saa toimi­vat ja laaduk­kaat palve­lut. Yksi sote-uudis­tuk­sen pääta­voit­teista on hoitoon­pää­syn paran­ta­mi­nen ja yhden­ver­tai­suu­den lisää­mi­nen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Tällä esityk­sellä se ei vali­tet­ta­vasti toteudu.

Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen maakun­ta­malli rikkoo enem­män kuin se raken­taa. Monilla alueilla on jo toteu­tettu merkit­tä­viä paikal­li­sen tason sote-uudis­tuk­sia. Olisi viisautta tukea alueita tässä omaeh­toi­sessa kehi­tyk­sessä.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus on runno­massa uudis­tusta läpi kuun­te­le­matta asian­tun­ti­joita. Viimeksi eilen halli­tus­puo­luei­den edus­ta­jat äänes­ti­vät sitä vastaan, että esityk­sen keskei­sim­mät ongel­ma­koh­dat ratkais­tai­siin alan parhaita asian­tun­ti­joita ja edus­kun­nan muita valio­kun­tia hyödyn­täen.

Uudis­tusta, joka ei vastaa sille asetet­tui­hin tavoit­tei­siin ja joka heiken­tää palve­luita suhteessa nyky­ti­laan, ei kerta kaik­ki­aan kannata tehdä.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus ei ole pysty­nyt vastauk­ses­saan esit­tä­mään perus­te­luja sille, miksi se runnoo eteen­päin uudis­tusta, joka ei vastaa sille asetet­tui­hin tavoit­tei­siin eli paranna hoitoon­pää­syä ja hillitse sote-kustan­nus­ten nopeaa kasvua. Siksi esitän, että edus­kunta toteaa, ettei halli­tus enää nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

12.6.2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jina jatka­vat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen. Antti Häkkä­nen, 37, on toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on kotoi­sin

Skip to content