Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Julkaistu:

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään.

Moni vanhe­ne­via lähei­si­ään auttava on saat­ta­nut huomata, että avun vastaa­not­ta­mi­nen on joskus korkean kynnyk­sen takana. Oma ikään­ty­mi­nen ja avun tarvit­se­mi­nen ei aina ole ihan help­poa hyväk­syt­tä­vää. Kun jalka on nyrjäh­tä­nyt, apua kotiin ei muka tarvita tai huolita. Yritä siinä sitten inttää vastaan, että ei tämä nyt oikein konk­kaa­mal­la­kaan järjesty.

Taval­laan ymmär­rän. Ei kukaan halua olla taakka. Avun vastaa­not­ta­mi­nen ei kuiten­kaan tarkoita, että joku olisi taakka. Se tarkoit­taa taakan pienen­tä­mistä.

Rakkaat ikäih­mi­set: Te olette huoleh­ti­neet meidän puoles­tamme vuosi­kym­me­niä. Meidän tehtä­vämme on nyt huoleh­tia teidän puoles­tanne. Me haluamme, että te saatte parhaan mahdol­li­sen vanhuu­den ja parhaat mahdol­li­set palve­lut.

“Palve­luita pitää tarjota arvos­ta­vasti ja ihmistä kuun­nel­len”

Arvo­kas vanhuus luodaan kuun­te­le­malla ihmistä itse­ään. Itse­mää­rää­mi­soi­keus on pyhä ja hyvä arki tai siinä tärkeät asiat jokai­selle erilai­sia. Yhdelle tärkeää on ulkoilla, toiselle kirjat, tietyt herk­ku­ruuat tai oman kodin turva. Tätä meidän pitää kunnioit­taa ja tukea turval­li­sessa arjessa parhaan kykymme mukaan.

Palve­luita pitää tarjota arvos­ta­vasti ja ihmistä kuun­nel­len. Niiden pitää myös olla suju­vasti, ymmär­ret­tä­västi ja helposti saata­villa. Se varmasti osal­taan madal­taa kynnystä ottaa tukea vastaan tai sopeu­tua uuteen elämän­ti­lan­tee­seen, jossa kotona ei ehkä enää yksin­ker­tai­sesti pärjää.

Kokoo­muk­sen mielestä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen hoito, asumis­pal­ve­lut, koti­hoito ja omais­hoito on laitet­tava kuntoon koko­nai­suu­tena. Meidän on myös huoleh­dit­tava aktii­vi­sen, itselle sopi­van elämän­ta­van yllä­pi­dosta. Samalla myös omais­hoi­ta­jien jaksa­mista on tuet­tava.

Ikään­ty­mistä tai elämän haas­te­koh­tia mietit­täessä on hyvä muis­taa, että yhden vaikea elämän­ti­lanne kosket­taa usein myös monia lähei­siä. Me kannamme huolta lähei­sis­tämme ja haluamme auttaa. Vaik­kapa ikään­ty­vän rinnalla kulke­mi­nen ei ole aina yksin­ker­taista, varsin­kin jos lähei­nen asuu kauem­pana. Eten­kin muis­ti­sai­rai­den kaukana asuvien läheis­ten voi olla vaikea vaik­kapa varmis­taa, onko lääk­keet oikeasti otettu. Siksi palve­lu­ver­kos­tossa navi­goi­mi­sen ja tiedon saan­nin on oltava help­poa myös lähei­sille, jotta he osaa­vat tukea lähei­si­ään palve­lui­den löytä­mi­sessä ja kenties uuteen elämän­ti­lan­tee­seen sopeu­tu­mi­sessa.

Vastaava koskee esimer­kiksi mielen­ter­vey­son­gel­mia. Eten­kin niissä apua pitäisi saada nopeasti ennen kuin ongel­mista tulee vuoria. Vaik­kapa masen­tu­neelle apua kaipaa­valle kuukausi on pitkä aika, ja avun etsi­mi­nen jopa ylivoi­mai­nen ponnis­tus. Lasten ja nuor­ten tapauk­sessa vanhem­man hätä voi olla usko­mat­to­man kova.

“On aika luoda Suomeen vihdoin tera­pia­ta­kuu”

Työurani alussa olin töissä mielen­ter­vey­s­asioi­den parissa järjes­tössä. Se opetti, miten tärkeää on erilai­sen tuen verkosto ja sen piiriin pääse­mi­nen nopeasti. Jokai­sen mielen­ter­veys­huo­let ovat oman­lai­si­aan, mutta yhteistä kaikille on se, että nopeus niiden hoidon aloit­ta­mi­sessa on valt­tia. Joskus avuksi on muutama mata­lan kynnyk­sen keskus­te­lu­kerta, mutta joku toinen saat­taa kaivata syväl­li­sem­pää tera­piaa.

On aika luoda Suomeen vihdoin tera­pia­ta­kuu. Lisäksi mielen­ter­veys­pal­ve­luita ylipää­tään on paran­net­tava. Tämä on järke­vää paitsi ihmi­sen itsensä, myös yhteis­kun­nan kannalta. Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat suurin yksit­täi­nen syy työky­vyt­tö­myy­se­läk­kei­siin, ja eten­kin työeläk­keelle jääneistä nuorista aikui­sista enem­mis­töllä eläk­keen syy liit­tyy mielen­ter­vey­teen. Ylei­sim­min syy on masen­nus.

Ei ole oikein hukata ihmi­siä työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle siksi, että ongel­mat ehti­vät kasau­tua liian suuriksi tai apua ei saa oike­aan aikaan. Yhteis­kun­tana se on meille myös täysin järje­töntä. On paljon fiksum­paa sijoit­taa mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­seen ja avun tarjoa­mi­seen. Se auttaa paitsi ihmistä, myös hänen lähei­si­ään – ja koko yhteis­kun­taa.

Jokai­nen meistä kohtaa elämäs­sään huolia ja haas­ta­via tilan­teita, itse tai läheis­tensä kautta. Kenen­kään ei pidä joutua selviy­ty­mään näistä vaikeuk­sista yksin. Kenen­kään ei myös­kään pidä joutua tuke­maan haas­ta­vassa elämän­ti­lan­teessa olevaa yksin tai kokea tais­te­le­vansa hallit­se­mat­to­massa viida­kossa. Jokai­nen meistä haluaa pitää huolta lähei­sis­tään ja saada heille parhaan ja oikean­lai­sen hoidon. Nyt on oikea aika varmis­taa se.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content