Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Alexan­der Stub­bin vetoo­mus tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain puolesta

Alexan­der Stub­bin vetoo­mus tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain puolesta

Julkaistu:

Äänes­tämme huomenna perjan­taina edus­kun­nassa tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista. Ihmi­soi­keu­det, tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus lain edessä ovat minulle hyviä syitä kannat­taa kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mistä. Toivon, että tasa-arvoi­nen avio­liit­to­laki menee läpi. Myös Kokoo­mus puolu­eena kannat­taa tasa-arvoista avio­liit­to­la­kia puolue­ko­kous­pää­tök­sellä.

Uskon asiassa kuiten­kin ihmi­seen. Uskon jokai­sen ihmi­sen omaan päätök­seen ajatella asiaa eri kanteilta. Toivon, että selkeät perus­te­lut lisää­vät kanna­tusta. Mutta näin herkkä asia ei pakolla käänny. Toivon kunnioi­tusta kaikille näke­myk­sille.

Perjan­tain äänes­tyk­sen ollessa käsillä haluan avata hiukan ajat­te­luani niille, jotka vielä miet­ti­vät kantaansa.

Ensin­nä­kin, toivoi­sin, että miet­ti­simme asiaa tasa-arvon ja oikeu­den­mu­kai­suu­den kannalta. Toimim­meko sellai­sen asian puolesta, joka auttaa jokaista tunte­maan olevansa ymmär­retty, hyväk­sytty ja tasa-arvoi­nen lain edessä? Autam­meko luomaan sellai­sen ympä­ris­tön, jossa lapsemme voivat kokea olonsa turval­li­seksi, ja jossa he oppi­vat kohtaa­maan ilman ennak­ko­luu­loja erilai­sista taus­toista tule­vat?

Minusta meidän on määrä­tie­toi­sesti pyrit­tävä kohti sellaista yhteis­kun­taa, jossa syrjin­nälle ei ole sijaa, ihmi­soi­keuk­sia kunnioi­te­taan ja jossa kaksi aikuista ihmistä voi osoit­taa rakkautta mene­mällä naimi­siin seksu­aa­li­sesta suun­tau­tu­mi­sesta riip­pu­matta.

On myös hyvä muis­taa, ettei päätök­sellä tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista ole suora­nai­sesti teke­mistä kirkon kanssa, vaan kyse on sivii­li­vih­ki­mi­sestä. Jatkos­sa­kin kirkko päät­tää itse, kenet ja millä ehdoin vihkii. Myös arkki­piispa Kari Mäki­nen on analy­soi­nut aloi­tetta ja sano­nut fiksusti: ? Jos aloite hyväk­sy­tään, kenen­kään avio­liitto ei menetä yhtään arvos­taan.?

Toiseksi ottai­sin esiin länsi­mai­sen oikeus­kä­si­tyk­sen ja yhtei­set arvomme. Nykyi­set itses­tään­sel­vyy­det, kuten esimer­kiksi nais­ten äänioi­keus, homou­den pois­ta­mi­nen rikos­laista tai vaik­kapa oikeus suku­ni­men valin­taan herät­ti­vät aika­naan paljon keskus­te­lua ja vastus­tus­ta­kin. Aske­leet kohti yhden­ver­tai­suutta ovat olleet joskus vaikeita, usein hitai­ta­kin, mutta vääjää­mät­tö­miä.

Minusta on hyvä, että Suomessa keskus­telu tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista on pysy­nyt pääosin asial­li­sena. Toivon, että perjan­tain jälkeen voimme yksissä tuumin katsoa eteen­päin.

Kolman­neksi kehot­tai­sin asiaa vielä miet­ti­viä otta­maan huomioon tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain saaman laajaan kanna­tuk­sen suoma­lais­ten parissa. Reilusti yli puolet suoma­lai­sista kannat­taa sitä ja viime viik­koina myös monet yrityk­set ja järjes­töt ovat anta­neet tukensa tasa-arvoi­selle avio­liit­to­laille.

Me kansan­edus­ta­jat olemme saaneet paljon vies­tejä tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista. Niissä monissa on nostettu esiin lapsen etu. Parem­paa vastausta tähän ei minusta ole kuin rakas­tava huol­taja tai rakas­ta­vat vanhem­mat, jotka tarjoa­vat lapselle turval­li­sen kodin - olipa kyse sitten kahden samaa tai eri suku­puolta olevan vanhem­man liitosta.

Uskon, että aika on tässä tasa-arvon puolella. Toivon, että keskus­telu, jota tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista käydään, on kunnioit­ta­vaa ja arvo­kasta. Sillä parem­paa ei minusta ole, kuin antaa oikeus kahdelle ihmi­selle rakas­taa toisi­aan.

Tahdon. Kovasti. Mutta tasa-arvoi­sesti, eri näke­myk­siä kunnioit­taen.

 

Alexan­der Stubb

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Päämi­nis­teri

Vetoo­mus julkaisti Lännen median lehdissä 27.11.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content