Kokoomus.fi
Alexander Stubbin vetoomus tasa-arvoisen avioliit­tolain puolesta

Alexander Stubbin vetoomus tasa-arvoisen avioliit­tolain puolesta

Julkaistu: 27.11.14 Uutiset

Äänes­tämme huomenna perjan­taina eduskun­nassa tasa-arvoi­sesta avioliit­to­laista. Ihmisoi­keudet, tasa-arvo ja yhden­ver­taisuus lain edessä ovat minulle hyviä syitä kannattaa kansa­lais­aloitteen hyväk­sy­mistä. Toivon, että tasa-arvoinen avioliit­tolaki menee läpi. Myös Kokoomus puolueena kannattaa tasa-arvoista avioliit­to­lakia puolue­ko­kous­pää­tök­sellä.

Uskon asiassa kuitenkin ihmiseen. Uskon jokaisen ihmisen omaan päätökseen ajatella asiaa eri kanteilta. Toivon, että selkeät perus­telut lisäävät kanna­tusta. Mutta näin herkkä asia ei pakolla käänny. Toivon kunnioi­tusta kaikille näkemyk­sille.

Perjantain äänes­tyksen ollessa käsillä haluan avata hiukan ajatte­luani niille, jotka vielä miettivät kantaansa.

Ensin­näkin, toivoisin, että mietti­simme asiaa tasa-arvon ja oikeu­den­mu­kai­suuden kannalta. Toimimmeko sellaisen asian puolesta, joka auttaa jokaista tuntemaan olevansa ymmär­retty, hyväk­sytty ja tasa-arvoinen lain edessä? Autammeko luomaan sellaisen ympäristön, jossa lapsemme voivat kokea olonsa turval­li­seksi, ja jossa he oppivat kohtaamaan ilman ennak­ko­luuloja erilai­sista taustoista tulevat?

Minusta meidän on määrä­tie­toi­sesti pyrittävä kohti sellaista yhteis­kuntaa, jossa syrjin­nälle ei ole sijaa, ihmisoi­keuksia kunnioi­tetaan ja jossa kaksi aikuista ihmistä voi osoittaa rakkautta menemällä naimisiin seksu­aa­li­sesta suuntau­tu­mi­sesta riippu­matta.

On myös hyvä muistaa, ettei päätök­sellä tasa-arvoi­sesta avioliit­to­laista ole suora­nai­sesti tekemistä kirkon kanssa, vaan kyse on sivii­li­vih­ki­mi­sestä. Jatkos­sakin kirkko päättää itse, kenet ja millä ehdoin vihkii. Myös arkki­piispa Kari Mäkinen on analy­soinut aloitetta ja sanonut fiksusti: ? Jos aloite hyväk­sytään, kenenkään avioliitto ei menetä yhtään arvostaan.?

Toiseksi ottaisin esiin länsi­maisen oikeus­kä­si­tyksen ja yhteiset arvomme. Nykyiset itses­tään­sel­vyydet, kuten esimer­kiksi naisten äänioikeus, homouden poista­minen rikos­laista tai vaikkapa oikeus sukunimen valintaan herät­tivät aikanaan paljon keskus­telua ja vastus­tus­takin. Askeleet kohti yhden­ver­tai­suutta ovat olleet joskus vaikeita, usein hitai­takin, mutta vääjää­mät­tömiä.

Minusta on hyvä, että Suomessa keskustelu tasa-arvoi­sesta avioliit­to­laista on pysynyt pääosin asial­lisena. Toivon, että perjantain jälkeen voimme yksissä tuumin katsoa eteenpäin.

Kolman­neksi kehot­taisin asiaa vielä miettiviä ottamaan huomioon tasa-arvoisen avioliit­tolain saaman laajaan kanna­tuksen suoma­laisten parissa. Reilusti yli puolet suoma­lai­sista kannattaa sitä ja viime viikkoina myös monet yritykset ja järjestöt ovat antaneet tukensa tasa-arvoi­selle avioliit­to­laille.

Me kansan­edus­tajat olemme saaneet paljon viestejä tasa-arvoi­sesta avioliit­to­laista. Niissä monissa on nostettu esiin lapsen etu. Parempaa vastausta tähän ei minusta ole kuin rakastava huoltaja tai rakas­tavat vanhemmat, jotka tarjoavat lapselle turval­lisen kodin - olipa kyse sitten kahden samaa tai eri sukupuolta olevan vanhemman liitosta.

Uskon, että aika on tässä tasa-arvon puolella. Toivon, että keskustelu, jota tasa-arvoi­sesta avioliit­to­laista käydään, on kunnioit­tavaa ja arvokasta. Sillä parempaa ei minusta ole, kuin antaa oikeus kahdelle ihmiselle rakastaa toisiaan.

Tahdon. Kovasti. Mutta tasa-arvoi­sesti, eri näkemyksiä kunnioittaen.

 

Alexander Stubb

Kokoo­muksen puheen­johtaja

Päämi­nisteri

Vetoomus julkaisti Lännen median lehdissä 27.11.2014


Kokoomus.fi