Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Alexan­der Stub­bin vetoo­mus tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain puolesta

Alexan­der Stub­bin vetoo­mus tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain puolesta

Julkaistu:

Äänes­tämme huomenna perjan­taina edus­kun­nassa tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista. Ihmi­soi­keu­det, tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus lain edessä ovat minulle hyviä syitä kannat­taa kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mistä. Toivon, että tasa-arvoi­nen avio­liit­to­laki menee läpi. Myös Kokoo­mus puolu­eena kannat­taa tasa-arvoista avio­liit­to­la­kia puolue­ko­kous­pää­tök­sellä.

Uskon asiassa kuiten­kin ihmi­seen. Uskon jokai­sen ihmi­sen omaan päätök­seen ajatella asiaa eri kanteilta. Toivon, että selkeät perus­te­lut lisää­vät kanna­tusta. Mutta näin herkkä asia ei pakolla käänny. Toivon kunnioi­tusta kaikille näke­myk­sille.

Perjan­tain äänes­tyk­sen ollessa käsillä haluan avata hiukan ajat­te­luani niille, jotka vielä miet­ti­vät kantaansa.

Ensin­nä­kin, toivoi­sin, että miet­ti­simme asiaa tasa-arvon ja oikeu­den­mu­kai­suu­den kannalta. Toimim­meko sellai­sen asian puolesta, joka auttaa jokaista tunte­maan olevansa ymmär­retty, hyväk­sytty ja tasa-arvoi­nen lain edessä? Autam­meko luomaan sellai­sen ympä­ris­tön, jossa lapsemme voivat kokea olonsa turval­li­seksi, ja jossa he oppi­vat kohtaa­maan ilman ennak­ko­luu­loja erilai­sista taus­toista tule­vat?

Minusta meidän on määrä­tie­toi­sesti pyrit­tävä kohti sellaista yhteis­kun­taa, jossa syrjin­nälle ei ole sijaa, ihmi­soi­keuk­sia kunnioi­te­taan ja jossa kaksi aikuista ihmistä voi osoit­taa rakkautta mene­mällä naimi­siin seksu­aa­li­sesta suun­tau­tu­mi­sesta riip­pu­matta.

On myös hyvä muis­taa, ettei päätök­sellä tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista ole suora­nai­sesti teke­mistä kirkon kanssa, vaan kyse on sivii­li­vih­ki­mi­sestä. Jatkos­sa­kin kirkko päät­tää itse, kenet ja millä ehdoin vihkii. Myös arkki­piispa Kari Mäki­nen on analy­soi­nut aloi­tetta ja sano­nut fiksusti: ? Jos aloite hyväk­sy­tään, kenen­kään avio­liitto ei menetä yhtään arvos­taan.?

Toiseksi ottai­sin esiin länsi­mai­sen oikeus­kä­si­tyk­sen ja yhtei­set arvomme. Nykyi­set itses­tään­sel­vyy­det, kuten esimer­kiksi nais­ten äänioi­keus, homou­den pois­ta­mi­nen rikos­laista tai vaik­kapa oikeus suku­ni­men valin­taan herät­ti­vät aika­naan paljon keskus­te­lua ja vastus­tus­ta­kin. Aske­leet kohti yhden­ver­tai­suutta ovat olleet joskus vaikeita, usein hitai­ta­kin, mutta vääjää­mät­tö­miä.

Minusta on hyvä, että Suomessa keskus­telu tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista on pysy­nyt pääosin asial­li­sena. Toivon, että perjan­tain jälkeen voimme yksissä tuumin katsoa eteen­päin.

Kolman­neksi kehot­tai­sin asiaa vielä miet­ti­viä otta­maan huomioon tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain saaman laajaan kanna­tuk­sen suoma­lais­ten parissa. Reilusti yli puolet suoma­lai­sista kannat­taa sitä ja viime viik­koina myös monet yrityk­set ja järjes­töt ovat anta­neet tukensa tasa-arvoi­selle avio­liit­to­laille.

Me kansan­edus­ta­jat olemme saaneet paljon vies­tejä tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista. Niissä monissa on nostettu esiin lapsen etu. Parem­paa vastausta tähän ei minusta ole kuin rakas­tava huol­taja tai rakas­ta­vat vanhem­mat, jotka tarjoa­vat lapselle turval­li­sen kodin - olipa kyse sitten kahden samaa tai eri suku­puolta olevan vanhem­man liitosta.

Uskon, että aika on tässä tasa-arvon puolella. Toivon, että keskus­telu, jota tasa-arvoi­sesta avio­liit­to­laista käydään, on kunnioit­ta­vaa ja arvo­kasta. Sillä parem­paa ei minusta ole, kuin antaa oikeus kahdelle ihmi­selle rakas­taa toisi­aan.

Tahdon. Kovasti. Mutta tasa-arvoi­sesti, eri näke­myk­siä kunnioit­taen.

 

Alexan­der Stubb

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Päämi­nis­teri

Vetoo­mus julkaisti Lännen median lehdissä 27.11.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content