Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Alex Stubbin puhe valtakunnallisessa lukio­seminaarissa: Suomen tulevaisuuden haasteet ja uudistumisen eväät

Alex Stub­bin puhe valta­kun­nal­li­sessa lukio­seminaarissa: Suomen tule­vai­suu­den haas­teet ja uudis­tu­mi­sen eväät

Julkaistu:

Valta­kun­nal­li­nen lukio­se­mi­naari 9.-10.11.2014
Laut­ta­saa­ren yhteis­koulu

?Suomen tule­vai­suu­den haas­teet ja uudis­tu­mi­sen eväät?

 
Hyvä lukio­väki, hyvät naiset ja herrat,

kiitos kutsusta tulla puhu­maan Pro Lukio ry:n ensim­mäi­seen valta­kun­nal­li­seen lukio­se­mi­naa­riin. Suoma­lai­nen lukio­kou­lu­tus on saanut Pro Lukiosta puoles­ta­pu­hu­jan muiden järjes­tö­jen rinnalle. Onnit­te­lut siitä, hienoa olla todis­ta­massa uuden alkua.

Itsel­leni lukio­kenttä on tuttu hyvin käytän­nön­lä­hei­sesti. Omien opin­to­jen jälkeen olen kymme­nen polii­tik­ko­vuo­teni aikana käynyt vierai­lulla noin 130 koulussa, pääosin juuri lukioissa. Yleensä sali tai audi­to­rio on ollut täynnä nuoria, joiden kanssa on pohdittu esimer­kiksi mielen ja kehon yhteyttä tai opis­ke­li­jat ovat kysel­leet näke­myk­siäni ja otta­neet kantaa ajan­koh­tai­siin aihei­siin.

Viimeksi maanan­taina Kuopion Klas­si­kassa oppi­laat olivat järjes­tä­neet päämi­nis­te­rin kyse­ly­tun­nin. Kävi mielessä, että sieltä olisi edus­kun­ta­kin voinut ottaa oppia. Hyviä kysy­myk­siä, hyvää keskus­te­lua ja eteen­päin katsova henki. Toivot­ta­vasti näin on myös täällä kahden semi­naa­ri­päi­vänne aikana, kun sali on täynnä lukio­kou­lu­tuk­sen ammat­ti­lai­sia.

Hyvät kuuli­jat,

kaikki lähtee arvoista. Laaduk­kaa­seen koulu­tuk­seen liit­tyy monta tärkeää perus­ar­voa: sivis­tys, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, välit­tä­mi­nen, vapaus ja vastuu. Koulu­tuk­sella luomme posi­tii­vista tule­vai­suu­den näky­mää kaikille lapsille ja nuorille perheen asuin­paik­kaan, tulo­ta­soon tai muihin taus­ta­te­ki­jöi­hin katso­matta.

Suomen menes­tys­ta­rina on perus­tu­nut sivis­tyk­sen uskoon, vahvaan osaa­mi­seen ja koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen. Pienenä kansa­kun­tana Suomi on pärjän­nyt korkealla osaa­mis­ta­solla ja kyvyllä kehit­tää koulu­tusta ja osaa­mista vastaa­maan yhteis­kun­nan muut­tu­via tarpeita.

Koulu­tus- ja osaa­mis­ta­son nosto onkin oleel­lista paitsi kansal­li­sen kilpai­lu­ky­vyn, myös eriar­vois­tu­mi­sen torju­mi­sen näkö­kul­masta. Jokai­sella on oltava mahdol­li­suus osal­lis­tua opin­toi­hin kyky­jensä ja moti­vaa­tionsa perus­teella taus­tois­taan riip­pu­matta. Siten saavu­te­taan parhaita tulok­sia sekä yksi­lön että yhteis­kun­nan näkö­kul­masta. Suoma­lai­nen koulu­tus on syystä maail­man­mai­neessa juuri tasa-arvoi­suu­tensa vuoksi. Meidät tunne­taan maail­malla koulu­tuk­sesta.

Mutta vaikka olisi hienoa sanoa, että olemme halli­tuk­sena tehneet pelkäs­tään hyviä uudis­tuk­sia koulu­tus­sek­to­rille, tosi­asiat on tunnus­tet­tava. Tämä ja edel­li­nen halli­tus ovat joutu­neet teke­mään talous­pää­tök­siä varsin vaikeassa tilan­teessa. Takana on kuusi talou­del­li­sesti laihaa vuotta, enkä pysty paljon parem­paa lupaa­maan lähi­vuo­sil­le­kaan. Lupaan lähinnä uuras­tusta, hikeä, ehkä muuta­man kyyne­leen, mutta toivot­ta­vasti en sentään verta.

Heikko talous­ke­hi­tys on johta­nut siihen, että Suomi on viime vuosina velkaan­tu­nut huoles­tut­ta­vaa vauh­tia. Halli­tuk­sen on ollut pakko toimia, jotta emme jättäisi tule­ville suku­pol­ville ylivel­kaan­tu­nutta maata. Vakaa talous on edel­ly­tys sille, että tärkeät palve­lut, kuten laadu­kas koulu­tus voidaan jatkos­sa­kin järjes­tää.

Velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen katkai­se­mi­seksi vaali­kau­den aikana on päätetty yhteensä noin 6,5 miljar­din euron veron­ko­ro­tuk­sista ja meno­sääs­töistä. Nämä päätök­set vaikut­ta­vat, sillä budje­tin loppusumma piene­nee ensi vuonna toista vuotta peräk­käin. Näin on käynyt viimeksi Lippo­sen 1. halli­tuk­sen aikaan. Tehdyt sopeu­tus­toi­met riit­tä­vät arvion mukaan kään­tä­mään valtion velan suhteen koko­nais­tuo­tan­toon laskuun vuonna 2017.

Vaikeassa tilan­teessa kaik­kialta on jouduttu sääs­tä­mään, eikä koulu­tus­kaan ole sääs­ty­nyt vyön­ki­ris­tyk­seltä. Olen tästä hyvin pahoil­lani. Leik­kauk­sista huoli­matta koulu­tuk­semme perusta ja ydin­teh­tä­vät on pystytty turvaa­maan, vaikka lukio­kent­tä­kin on ymmär­ret­tä­västi huolis­saan vaikeasta tilan­teesta. Koulu­tuk­seen on onneksi voitu suun­nata myös uusia varoja muun muassa yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen korkean opetuk­sen ja tutki­muk­sen vahvis­ta­mi­seksi.

Vies­tini onkin talou­den madon­lu­vuista huoli­matta selkeä: Suomi nousee vain koulu­tuk­sella. Osaa­mi­seen ja koulu­tuk­seen on syytä löytää riit­tä­västi voima­va­roja myös vaikeina aikoina. Paljon puhu­taan inves­toin­neista tule­vai­suu­teen. Koulu­tusta parem­paa inves­toin­tia ei ole.

Hyvät kuuli­jat,

jos sallitte, pohti­sin mielel­läni lukion roolia koulu­tus­ken­täs­sämme omien koke­mus­ten ja näke­mys­ten pohjalta.

Lukion tehtävä lain mukaan on antaa opis­ke­li­jalle jatko-opin­to­kel­poi­suus korkea­kou­lu­tuk­seen. Lukio on ennen kaik­kea vahvasti yleis­si­vis­tävä koulu. Sen tehtävä on valmis­taa nuoria korkea-asteen opin­toja ja työelä­mää varten. Yleis­si­vis­tyk­sen tulisi olla laaja-alaista osaa­mista, joka yhdis­tää tietoja ja taitoja sekä luo akatee­mi­sia valmiuk­sia jatko-opin­toi­hin. Vaikka yliop­pi­las­tut­kin­nosta on syytä pitää kiinni myös jatkossa, se ei voi olla ainoa lukion kehit­tä­mi­sen lähtö­kohta.

Meidän on luotava lukio, jossa nuoria kannus­te­taan kehit­ty­mään omien vahvuuk­siensa ja kiin­nos­tus­tensa pohjalta. Jotta jokai­nen voi kehit­tyä osaa­jana täyteen mittaansa, tarvit­semme enem­män yksi­löl­li­syyttä, jous­ta­vuutta ja henki­lö­koh­taista ohjausta.

Nykyi­nen käsi­tys, jonka mukaan yleis­si­vis­tys raken­tuu lukiossa yksit­täis­ten kurs­sien ja asioi­den hallit­se­mi­sen varaan, on eittä­mättä vanhen­tu­massa. Tule­vai­suu­den yleis­si­vis­tys perus­tuu laaja-alai­seen osaa­mi­seen, jossa yhdis­ty­vät erilai­set tiedot, taidot ja käsi­tyk­set sekä näiden oikean­lai­nen hyödyn­tä­mi­nen.

Digi­ta­li­saa­tio on yksi Suomen talou­den suurista mahdol­li­suuk­sista ja sillä on vaiku­tusta myös koulu­tuk­seen. Tieto­verk­ko­jen kehit­ty­mi­sen ja digi­ta­li­saa­tion etene­mi­sen myötä tietoa on saata­villa entistä enem­män ja helpom­min. Tarvi­taan entistä enem­män tiedon vali­koin­nin, käsit­te­lyn, analy­soi­mi­sen ja kriit­ti­sen arvioin­nin taitoja ? siis ajat­te­lun taitoja.

Opis­ke­li­joilta ja myöhem­min työn­te­ki­jöiltä vaadi­taan kykyä hyödyn­tää saata­villa olevaa tietoa, kriit­tistä otetta ja kykyä arvioida omaa toimin­taansa ja sen seurauk­sia.

Yksi johto­pää­tös tästä on se, että oppiai­nei­den välistä yhteis­työtä on lisät­tävä ja opetusta järjes­tet­tävä enem­män teemo­jen ja koko­nai­suuk­sien ympä­rille. Koko­nais­va­lin­nai­suutta erityi­sesti reaa­liai­neissa on pystyt­tävä tule­vai­suu­dessa lisää­mään. Valin­nai­suus auttaa myös opis­ke­li­joi­den omien vahvuuk­sien tuke­mi­sessa yhdis­tet­tynä yksi­löl­li­seen opinto-ohjauk­seen.

Lukion on myös hyvä vahvis­taa sellai­sia toimin­ta­mal­leja ja peda­go­gi­sia peri­aat­teita, jotka tuke­vat oppi­maan oppi­mista, oman oppi­mis­tyy­lin löytä­mistä, opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­ty­mistä ja itse­tun­non vahvis­ta­mista.

Kaikki opis­ke­li­jat ovat lahjak­kaita jois­sain asioissa. Tärkeää on, että jokai­nen myös löytää omat vahvuu­tensa. Myös oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen tulee tukea ja auttaa opis­ke­li­jan omien vahvuuk­sien ja lahjak­kuuk­sien löytä­mi­sessä. Tästä inno­lu­kio on hyvä esimerkki.
Erikois­lu­kioil­la­kin on paik­kansa koulu­tus­ken­täs­sämme. Ne mahdol­lis­ta­vat opis­ke­li­joi­den keskit­ty­mi­sen omaan osaa­mi­sa­laansa. Muun muassa iso osa kansain­vä­li­seen menes­tyk­seen yltä­neistä urhei­li­jois­tamme on urhei­lu­lu­kioi­den kasvat­teja. Eikä tämä koske pelkäs­tään urhei­lua, vaan myös esimer­kiksi taidetta ja kult­tuu­ria. Kaik­kien ei tarvitse mennä saman muotin mukaan, toivon, että opis­ke­li­jat uskal­tava unel­moida.

Hyvät kuuli­jat,

Suoma­lai­sen toisen asteen koulu­tuk­sen perusta on duaa­li­mal­lissa, jossa lukiolla ja amma­til­li­sella koulu­tuk­sella on eril­li­set tutkin­not, opetus­suun­ni­tel­mat ja omat tehtä­vänsä. Tästä peri­aat­teesta on perus­tel­tua pitää kiinni, sillä eril­li­set koulu­tus­muo­dot tuke­vat sekä lukion että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen omia vahvuuk­sia.

Duaa­li­mal­lin säilyt­tä­mi­nen ei saa kuiten­kaan muodos­tua esteeksi opis­ke­li­joille raken­taa omia opin­to­pol­ku­jaan oppi­lai­tos­ra­jo­jen yli. Jos lukio-opis­ke­lija on halu­kas otta­maan liike­ta­lou­den kurs­seja amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta tai parturi-kampaaja -opis­ke­lija opis­ke­le­maan italian kieltä lukiossa, miksi hallin­nol­li­silla raja-aidoilla pitäisi rajata opis­ke­li­jan intoa hank­kia osaa­mista?

Samoin on mahdol­lis­tet­tava lukioi­den tiiviimpi yhteis­työ korkea­kou­lu­jen kanssa. On tärkeää, että viesti kulkee: mitä ovat esimer­kiksi ne korkea­kou­luissa tarvit­ta­vat mate­ma­tii­kan ja kiel­ten taidot, jotka opis­ke­li­jan olisi syytä saada haltuun jo lukion aikana? Jatko-opin­to­ko­ke­muk­sen lisää­mi­seksi ja opin­to­jen vauh­dit­ta­mi­seksi osa opis­ke­li­joista voisi suorit­taa korkea­kou­luo­pin­toja jo lukio­ai­ka­naan ja syven­tää oppi­mis­taan tiiviim­män yhteis­työn avulla.

Hyvät kuuli­jat,

Toivoi­sin näke­väni entistä enem­män myös kansain­vä­li­syyttä suoma­lais­lu­kioissa eri EU-maiden lukioi­den kanssa tehtä­vänä yhteis­työnä, kansain­vä­lis­ten tilai­suuk­sien ja vaihto-oppi­laaksi lähte­mis­ten myötä. Kieli­tai­dosta, kyvystä keskus­tella ja kommu­ni­koida eri kult­tuu­ri­taus­toista tule­vien ihmis­ten kanssa ja kult­tuu­rien tunte­mus ovat nouse­massa uudeksi kansa­lais­tai­doksi, jota erityi­sesti lukion tulee vaalia.

Olen huoles­tu­neena seuran­nut lukioissa harvi­nais­ten kiel­ten opis­ke­lun vähe­ne­mistä. Suoma­lais­nuor­ten kieli­taito on yksi­puo­lis­tu­massa, ja se on väärän­suun­tai­nen kehi­tys­suunta kuvaa­mas­sani kansain­vä­lis­ty­vässä maail­massa. Haas­tan teidät opetusa­lan ammat­ti­lai­set pohti­maan, miten tämä kehi­tys­kulku saatai­siin muutet­tua. Uuden kielen opis­kelu, vaih­toon lähte­mi­nen tai muuten kansain­vä­li­seen toimin­taan osal­lis­tu­mi­nen avaa jokai­selle nuorelle valta­vasti mahdol­li­suuk­sia elämässä.

Olen itse elävä esimerkki paitsi yksi­löl­li­sen ohjauk­sen tarpeesta myös kansain­vä­lis­ty­mi­sen merki­tyk­sestä. Sain akatee­mi­sen herä­tyk­sen vasta lukion jälkeen opis­kel­les­sani Yhdys­val­loissa. Ennen tuota ajan­jak­soa en olisi voinut kuvi­tel­la­kaan jossain vaiheessa seiso­vani tässä Laut­ta­saa­ren yhteis­kou­lun audi­to­riossa puhu­massa opetusa­lan ammat­ti­lai­sille. Eivätkä taatusti kuvi­tel­leet oman lukioni Lärka­nin opet­ta­jat­kaan: olin oppi­laana sieltä vilk­kaam­masta päästä?

Hyvät kuuli­jat,

Korkeasti koulu­te­tut opet­ta­jamme ovat merkit­tä­vässä roolissa koulu­tuk­semme onnis­tu­mi­sessa. Kansain­vä­li­ses­ti­kin vertail­tuna opet­ta­jat ovat Suomessa hyvin arvos­tettu ammat­ti­kunta, jotka ovat yliopis­to­ta­soi­sesti koulu­tet­tuja ja naut­ti­vat laajaa peda­go­gista vapautta työs­sään. Minusta on selvää, ettei koulu­tuk­semme tehtävä toteudu ilman ammat­tinsa syväl­li­sesti hallit­se­via opet­ta­jia. Opet­ta­jien valta ja vastuu opet­taa varsin itse­näi­sesti on yksi selkeä vahvuu­temme.

Opet­ta­jan­kou­lu­tus onkin tärkeä osa menes­tyk­se­kästä koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Opet­ta­jien korkeasta osaa­mi­sesta ei pidä tinkiä, ja heille on taat­tava mahdol­li­suu­det uudis­taa osaa­mis­taan täyden­nys­kou­lu­tuk­sen kautta. Opet­ta­jat osaa­vat ja luovat osaa­mista.

Koulun ilma­piiri ja yhtei­söl­li­syy­den tunne ovat tärkeitä lukion kehit­tä­mi­sessä ja uudis­ta­mi­sessa. Ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat­kaan eivät voi uudis­taa lukiota, mikäli opis­ke­li­jat eivät muutok­siin sitoudu. Lukioi­den oppi­las­kun­nat ja opis­ke­li­jat ovat keskei­sessä roolissa yhtei­söl­li­syy­den ja innos­ta­van ilma­pii­rin luomi­sessa. Yhtei­söl­li­syy­den tunteella on samalla suuri merki­tys sille, miten nuori kokee saavansa tukea ja kannus­tusta opin­toi­hinsa ja ihmi­senä kasva­mi­seen. Yhtei­söl­li­syys luo myös turval­li­suu­den tunnetta.

Hyvät kuuli­jat,

Olen saanut hieman huoles­tu­nutta palau­tetta mm. Pohjois- ja Itä-Suomesta. Talous­uu­tis­ten ja vaikei­den leik­kaus­pää­tös­ten myötä kysy­mys on ollut se, ollaanko nuor­ten koulu­tus­mah­dol­li­suuk­sia ajamassa alas Suomesta talous­ti­lan­teen vuoksi? Onko minun enää mahdol­lista saada opetusta tai opet­taa, jos lähi­lu­kioni loppuu?

Vastauk­seni on, ettei Suomesta olla sammut­ta­massa valoja. Raken­teel­li­set muutok­set ovat tarkoit­ta­neet sitä, että lukioi­den määrä on pienen­ty­nyt ja koulu­mat­kat ovat saat­ta­neet piden­tyä. Koulu­tuk­sen laadusta pide­tään kuiten­kin kiinni ja esimer­kiksi digi­taa­li­set oppi­mi­sym­pä­ris­töt tuovat tukea verkko- ja etäope­tuk­sen järjes­tä­mi­seen pienem­mil­le­kin paik­ka­kun­nille. Vaikea talous­ti­lanne ei saa viedä nuoren oikeutta saada laadu­kasta opetusta.

Suoma­lai­nen lukio on edus­ta­nut koulu­tus­jär­jes­tel­mäs­sämme uudis­tu­mista ja uuden kokei­lua. Lukion on jatkos­sa­kin näytet­tävä suun­taa koko suoma­lai­selle koulu­tuk­selle ja oltava edel­lä­kä­vijä. Anne­taan ammat­ti­tai­tois­ten opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den kehit­tää lukioita ja suhtau­du­taan uudis­tuk­siin uteli­aasti eikä torju­vasti.

Arvoi­sat lukion kehit­tä­jät,

Tule­vai­suu­den nykyis­tä­kin parempi koulu­tus vaatii niin perus­o­pe­tuk­sen, lukion, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ja korkea­kou­lu­tuk­sen omien vahvuuk­sien koros­ta­mista, rohkeutta uudis­taa raken­teita ja intoa tehdä asioita uudella tavalla.

Samalla on jo etsit­tävä ratkai­suja, joilla koulu­tuk­semme menes­tyy myös kymme­nen tai kahden­kym­me­nen vuoden päästä. Tässä kaikki ideat ovat terve­tul­leita ja toivon, että niitä täällä myös syntyy. Pohja on kunnossa, mutta rohkeaa tule­vai­suu­teen katso­mista tarvi­taan, jotta suoma­lai­nen koulu­tus pysyy sille kuulu­vassa arvossa.

Toivo­tan Pro Lukio -järjes­tölle ja sen aktii­vi­sille toimi­joille mitä parhainta menes­tystä ja teille kaikille alan ammat­ti­lai­sille voimia työs­sänne. Uskon vahvasti sekä päämi­nis­te­rinä, vanhem­pana että koulu­tuk­sen kulut­ta­jana Aris­to­te­leen ajatuk­seen: nuoren opet­ta­mi­nen on maail­man jaloin ammatti. Työ mitä teette on usko­mat­to­man arvo­kasta. Yhteis­kun­tamme kivi­jalka. Kiitos.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content