Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Aktii­vi­nen vaikut­ta­mi­nen kiin­nos­taa kokoo­mus­lai­sia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryh­miin

Aktii­vi­nen vaikut­ta­mi­nen kiin­nos­taa kokoo­mus­lai­sia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryh­miin

Julkaistu:

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoi­messa haussa puolu­een poliit­ti­siin ja järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­miin haki noin tuhat kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista.

“Olen tosi iloi­nen ja ylpeä näin suurista haki­ja­mää­ristä. Toimin­tamme on sitä parem­paa, mitä useampi kokoo­mus­lai­nen sen teke­mi­seen osal­lis­tuu. Kokoo­musta uudis­te­taan isolla jouk­ku­eella, alhaalta ylös­päin”, puheen­joh­taja Alexan­der Stubb sanoo.

“Jäse­nis­tömme on fiksua, aktii­vista ja vaikut­ta­mis­ha­luista. Meidän tehtä­vämme on tarjota jokai­selle mahdol­li­suus osal­lis­tua yhtei­seen työhön itsel­leen mielek­käällä tavalla. Verkos­tot ja vaikut­ta­ja­ryh­mät ovat yksi tapa, jota nyt kokei­lemme.”

Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­tossa keski­ty­tään puolue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri näkö­kul­mista.

Kevään haussa vaikut­ta­ja­ryh­mien jäse­niksi ja puheen­joh­ta­jiksi haki 992 kokoo­mus­laista. Verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat käyvät kaikki hake­muk­set läpi ja teke­vät ryhmien kokoon­pa­noista esityk­sen puolue­hal­li­tuk­selle. Puolue­hal­li­tus nimit­tää vaikut­ta­ja­ryh­mien jäse­net ja puheen­joh­ta­jat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Lue lisää verkos­toista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content