Aktii­vinen vaikut­ta­minen kiinnostaa kokoo­mus­laisia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryhmiin – kokoomus.fi
MENU
Aktii­vinen vaikut­ta­minen kiinnostaa kokoo­mus­laisia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryhmiin

Aktii­vinen vaikut­ta­minen kiinnostaa kokoo­mus­laisia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryhmiin

Julkaistu: 07.06.2016 Ohjelmatyö

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoimessa haussa puolueen poliit­tisiin ja järjes­tö­toi­minnan vaikut­ta­ja­ryhmiin haki noin tuhat kiinnos­tu­nutta kokoo­mus­laista.

“Olen tosi iloinen ja ylpeä näin suurista hakija­mää­ristä. Toimin­tamme on sitä parempaa, mitä useampi kokoo­mus­lainen sen tekemiseen osallistuu. Kokoo­musta uudis­tetaan isolla joukku­eella, alhaalta ylöspäin”, puheen­johtaja Alexander Stubb sanoo.

“Jäsenis­tömme on fiksua, aktii­vista ja vaikut­ta­mis­ha­luista. Meidän tehtä­vämme on tarjota jokai­selle mahdol­lisuus osallistua yhteiseen työhön itselleen mielek­käällä tavalla. Verkostot ja vaikut­ta­ja­ryhmät ovat yksi tapa, jota nyt kokei­lemme.”

Verkos­toihin kootaan kaikki aiheesta kiinnos­tuneet kokoo­mus­laiset, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­tytään tietyn erityi­sa­lueen vaikut­ta­mis­työhön ja poliit­tiseen valmis­teluun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolueen kantoja, tehdä uusia avauksia tai muutoin herättää yhteis­kun­nal­lista keskus­telua. Järjes­tö­toi­minnan verkos­tossa keski­tytään puolue­toi­minnan kehit­tä­miseen eri näkökul­mista.

Kevään haussa vaikut­ta­ja­ryhmien jäseniksi ja puheen­joh­ta­jiksi haki 992 kokoo­mus­laista. Verkos­tojen puheen­joh­tajat käyvät kaikki hakemukset läpi ja tekevät ryhmien kokoon­pa­noista esityksen puolue­hal­li­tuk­selle. Puolue­hal­litus nimittää vaikut­ta­ja­ryhmien jäsenet ja puheen­joh­tajat Lappeen­rannan puolue­ko­kouksen yhtey­dessä.

Lisätiedot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Lue lisää verkos­toista.


Kokoomus.fi