Aktii­vi­nen vaikut­ta­mi­nen kiin­nos­taa kokoo­mus­lai­sia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryh­miin

Julkaistu: 07.06.2016

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoi­messa haussa puolu­een poliit­ti­siin ja järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­miin haki noin tuhat kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista.

“Olen tosi iloi­nen ja ylpeä näin suurista haki­ja­mää­ristä. Toimin­tamme on sitä parem­paa, mitä useampi kokoo­mus­lai­nen sen teke­mi­seen osal­lis­tuu. Kokoo­musta uudis­te­taan isolla jouk­ku­eella, alhaalta ylös­päin”, puheen­joh­taja Alexan­der Stubb sanoo.

“Jäse­nis­tömme on fiksua, aktii­vista ja vaikut­ta­mis­ha­luista. Meidän tehtä­vämme on tarjota jokai­selle mahdol­li­suus osal­lis­tua yhtei­seen työhön itsel­leen mielek­käällä tavalla. Verkos­tot ja vaikut­ta­ja­ryh­mät ovat yksi tapa, jota nyt kokei­lemme.”

Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­tossa keski­ty­tään puolue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri näkö­kul­mista.

Kevään haussa vaikut­ta­ja­ryh­mien jäse­niksi ja puheen­joh­ta­jiksi haki 992 kokoo­mus­laista. Verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat käyvät kaikki hake­muk­set läpi ja teke­vät ryhmien kokoon­pa­noista esityk­sen puolue­hal­li­tuk­selle. Puolue­hal­li­tus nimit­tää vaikut­ta­ja­ryh­mien jäse­net ja puheen­joh­ta­jat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Lue lisää verkos­toista.