Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Äänes­tä­jille puhut­tava totta

Äänes­tä­jille puhut­tava totta

Julkaistu:

Olen ollut tyyty­väi­nen, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riön laskel­mia kestä­vyys­va­jeesta ei ole lähdetty kiis­tä­mään. On aina­kin jokin yhtei­nen näke­mys haas­teista, joita vastaan puoluei­den erilai­sia ratkai­suja voidaan peilata vaalien alla. Puolu­eet ovat kuiten­kin harmik­seni keskit­ty­neet omien vaih­toeh­to­jen sijaan kilvan torju­maan ja ampu­maan alas eri esityk­siä ongel­mien ratkai­se­mi­seksi.

Hete­mäen vero­työ­ryh­män tavoit­teena on uudis­taa vero­jär­jes­tel­män raken­netta työl­li­syyttä ja kasvua vauh­dit­ta­vaksi. Jos vero­tuk­sen raken­netta uudis­ta­malla saadaan tarpeeksi uutta kasvua aikaan, piene­nee tarve kaava­mai­siin veron­ko­ro­tuk­siin. Veron­ko­ro­tuk­siin keskit­tyvä julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen heiken­tää työl­li­syyttä ja kasvua.

Puoluei­den on tuotava omat vero­tuk­sen koko­nais­nä­ke­myk­sensä vaalei­hin. Ei voi kerätä rusi­noita pullasta tai torjua kaik­kea. Kokoo­mus­kin tuo oman Hete­mäen työryh­män esityk­sestä poik­kea­van esityk­sensä hyvissä ajoin ennen vaaleja kansa­lais­ten pures­kel­ta­vaksi.

Julki­sen talou­den kestä­vyys­ra­port­tiin on suhtau­duttu merkil­li­sesti. Heti julkai­su­päi­vänä olisi puolueilla pitä­nyt olla leik­kaus­lis­tat valmiina. Ja kun ei ollut, niin puolu­eet on tuomittu pelok­kaiksi. Ensin­nä­kin, leik­kauk­sista keskus­te­lun aloit­ta­mi­nen on taka­puoli edellä puuhun mene­mistä. Sillä mitä teemme työurien, kunta­re­for­min ja vero­uu­dis­tuk­sen kanssa on usei­den miljar­dien euro­jen merki­tys. On katsot­tava mitä niissä saamme aikaan ennen kuin tiedämme mahdol­li­sen leik­kaus­tar­peen. Toisek­seen, jos josta­kin  joudu­taan leik­kaa­maan, ei ratkai­suja pidä tehdä häti­köi­den.

Olisi­kin kysyt­tävä toisin päin. Pitäisi kysyä niiltä, jotka vastus­ta­vat eläkeiän nostoa päiväl­lä­kään, vaikka suoma­lais­ten työkyky, ja elinikä nousi­si­vat kymme­nellä vuodella: mistä leik­kaatte muun päälle kaksi miljar­dia euroa, jotka vastus­tuk­ses­tanne seuraa? Tai pitäisi kysyä leik­kaus­lis­toja niiltä, jotka vastus­ta­vat kunta­pal­ve­lui­den tuotan­non moni­puo­lis­ta­mista, järke­vien kunta­lii­tos­ten vauh­dit­ta­mista tai jotka esit­tä­vät talous­kas­vua ja työl­li­syyttä hidas­ta­via veron­ko­ro­tuk­sia.

Tasa­pai­no­tus­tar­peen mitta­luokka on kymme­ni­sen miljar­dia. On äänes­tä­jien huijaa­mista antaa ymmär­tää, että vaik­kapa pääoma­ve­ron koro­tus olisi keskei­sessä roolissa ratkai­sussa. Sen mitta­luokka on muutama prosen­tin verran tarpeesta.

Kokoo­muk­sen ratkaisu on, että inhi­mil­li­sesti paras ratkaisu ongel­maan on: piden­tää työuria alusta, keskeltä ja lopusta; vauh­dit­taa järke­viä kunta­lii­tok­sia ja uudis­taa kunta­pal­ve­lui­den tuotan­toa siten, että saamme vero­va­roil­lemme parem­paa vasti­netta; sekä tehdä sellai­nen vero­uu­dis­tus, joka kannus­taa voimak­kaasti työn­te­koon, yrit­tä­mi­seen ja kasvuun. Näin mahdol­li­nen tarve leik­kauk­siin ja veron­ki­ris­tyk­siin jää selvästi pienim­mäksi. Tähän pitäi­si­kin median kysyä vastauk­sia. Mistä ne, jotka jota­kin näistä raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista vastus­ta­vat, olisi­vat valmiita leik­kaa­maan miljar­deja enem­män?

(Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 4.1 2011.)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content