MENU
Äänes­tä­jille puhuttava totta

Äänes­tä­jille puhuttava totta

Julkaistu: 04.01.2011 Uncategorized

Olen ollut tyyty­väinen, että valtio­va­rain­mi­nis­teriön laskelmia kestä­vyys­va­jeesta ei ole lähdetty kiistämään. On ainakin jokin yhteinen näkemys haasteista, joita vastaan puolueiden erilaisia ratkaisuja voidaan peilata vaalien alla. Puolueet ovat kuitenkin harmikseni keskit­tyneet omien vaihtoeh­tojen sijaan kilvan torjumaan ja ampumaan alas eri esityksiä ongelmien ratkai­se­mi­seksi.

Hetemäen verotyö­ryhmän tavoit­teena on uudistaa verojär­jes­telmän raken­netta työlli­syyttä ja kasvua vauhdit­ta­vaksi. Jos verotuksen raken­netta uudis­ta­malla saadaan tarpeeksi uutta kasvua aikaan, pienenee tarve kaava­maisiin veron­ko­ro­tuksiin. Veron­ko­ro­tuksiin keskittyvä julkisen talouden tasapai­not­ta­minen heikentää työlli­syyttä ja kasvua.

Puolueiden on tuotava omat verotuksen kokonais­nä­ke­myk­sensä vaaleihin. Ei voi kerätä rusinoita pullasta tai torjua kaikkea. Kokoo­muskin tuo oman Hetemäen työryhmän esityk­sestä poikkeavan esityk­sensä hyvissä ajoin ennen vaaleja kansa­laisten pures­kel­ta­vaksi.

Julkisen talouden kestä­vyys­ra­porttiin on suhtau­duttu merkil­li­sesti. Heti julkai­su­päivänä olisi puolueilla pitänyt olla leikkaus­listat valmiina. Ja kun ei ollut, niin puolueet on tuomittu pelok­kaiksi. Ensin­näkin, leikkauk­sista keskus­telun aloit­ta­minen on takapuoli edellä puuhun menemistä. Sillä mitä teemme työurien, kunta­re­formin ja verouu­dis­tuksen kanssa on useiden miljardien eurojen merkitys. On katsottava mitä niissä saamme aikaan ennen kuin tiedämme mahdol­lisen leikkaus­tarpeen. Toisekseen, jos jostakin  joudutaan leikkaamaan, ei ratkaisuja pidä tehdä hätiköiden.

Olisikin kysyttävä toisin päin. Pitäisi kysyä niiltä, jotka vastus­tavat eläkeiän nostoa päiväl­läkään, vaikka suoma­laisten työkyky, ja elinikä nousi­sivat kymme­nellä vuodella: mistä leikkaatte muun päälle kaksi miljardia euroa, jotka vastus­tuk­ses­tanne seuraa? Tai pitäisi kysyä leikkaus­listoja niiltä, jotka vastus­tavat kunta­pal­ve­luiden tuotannon monipuo­lis­ta­mista, järkevien kunta­lii­tosten vauhdit­ta­mista tai jotka esittävät talous­kasvua ja työlli­syyttä hidas­tavia veron­ko­ro­tuksia.

Tasapai­no­tus­tarpeen mitta­luokka on kymme­nisen miljardia. On äänes­täjien huijaa­mista antaa ymmärtää, että vaikkapa pääoma­veron korotus olisi keskei­sessä roolissa ratkai­sussa. Sen mitta­luokka on muutama prosentin verran tarpeesta.

Kokoo­muksen ratkaisu on, että inhimil­li­sesti paras ratkaisu ongelmaan on: pidentää työuria alusta, keskeltä ja lopusta; vauhdittaa järkeviä kunta­lii­toksia ja uudistaa kunta­pal­ve­luiden tuotantoa siten, että saamme verova­roil­lemme parempaa vasti­netta; sekä tehdä sellainen verouu­distus, joka kannustaa voimak­kaasti työntekoon, yrittä­miseen ja kasvuun. Näin mahdol­linen tarve leikkauksiin ja veron­ki­ris­tyksiin jää selvästi pienim­mäksi. Tähän pitäi­sikin median kysyä vastauksia. Mistä ne, jotka jotakin näistä raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista vastus­tavat, olisivat valmiita leikkaamaan miljardeja enemmän?

(Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 4.1 2011.)


Kokoomus.fi