Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi keski­viik­kona Helsin­gissä pitä­mäs­sään kokouk­sessa uusiksi euro­vaa­lieh­dok­kaiksi ex-euro­par­la­men­taa­rikko Eija-Riitta Korho­lan, maan­vil­je­lijä Sami Yli-Rahnas­ton ja yrit­täjä Mikael Ropon.

”Olen jo tässä vaiheessa hyvin tyyty­väi­nen euro­vaa­lien ehdo­kas­lis­taamme. Listal­lamme on erit­täin kovaa kansain­vä­listä osaa­mista ja koke­musta. Pystymme käymään moni­ää­nistä keskus­te­lua Euroo­pan tule­vai­suu­desta erilai­sista näkö­kul­mista, jota nyt nime­tyt ehdok­kaat vahvis­ta­vat enti­ses­tään. Olemme jälleen lähem­pänä tavoi­tet­tamme neljästä kokoo­mus­lai­sesta Euroo­pan parla­men­tin jäse­nestä”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen toteaa.

Kokoo­mus tavoit­te­lee euro­vaa­leissa Suomen suurim­man puolu­een asemaa ja paik­ka­mää­ränsä nosta­mista kolmesta parla­men­tin jäse­nestä neljään.

Kokoo­mus on nimen­nyt jo aiem­min yhteensä 16 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, neuvo­nan­taja Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling sekä liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurki ja toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­nen.

Puolue­hal­li­tus nimeää viimei­sen ehdok­kaan kokouk­ses­saan 16.4.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Eija-Riitta Korhola (s. 1959)

Eija-Riitta Korhola on ollut euro­par­la­men­taa­rikko 15 vuoden ajan, 1999–2014, pääva­lio­kun­ti­naan ympä­ristö-, ener­gia ja teol­li­suus sekä sisä­mark­ki­nat, jossa hän toimi vara­pu­heen­joh­ta­jana. Viime vuosina hän on työs­ken­nel­lyt clean tech –yritys­ten parissa halli­tusam­mat­ti­lai­sena, Japa­nin halli­tuk­sen ilmas­to­foo­ru­min ICEFin johto­ryh­män jäse­nenä sekä vierai­le­vana vanhem­pana tutki­jana Pekin­gin Tsing­hua-yliopis­tossa. Korhola on myös kansain­vä­li­sen ihmi­soi­keus­jär­jestö First Step Foru­min puheen­joh­taja. Koulu­tuk­sel­taan hän on filo­so­fian tohtori.

Sami Yli-Rahnasto (s. 1966)

Sami Yli-Rahnasto on kotoi­sin Kauha­joelta. Hän on toimi­nut sika­ti­lal­li­sena koti­ti­lal­laan Etelä-Pohjan­maalla jo yli 20 vuoden ajan. Yli-Rahnas­tolla on pitkä vaikut­ta­jaura kunnal­li­sissa ja maakun­nal­li­sissa orga­ni­saa­tioissa sekä tuot­ta­ja­jär­jes­tön eri tehtä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on agro­logi.

Mikael Ropo (s. 1993)

Mikael Ropo on kaupun­gin­val­tuu­tettu Porista. Hän on aikai­sem­min ollut ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa ja toimi­nut neljä vuotta Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Amma­til­taan Ropo on yrit­täjä ja toimi­tus­joh­taja Ropo Garden Oy:ssä, jonka myötä hänellä on laaja koke­mus kansain­vä­li­sestä kaupasta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

27.5.2019

Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana puolu­eena euro­vaa­leissa 20,8 % kanna­tuk­sella. Istu­vat euroe­dus­ta­jat Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa saivat jatko­kau­den