Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi keski­viik­kona Helsin­gissä pitä­mäs­sään kokouk­sessa uusiksi euro­vaa­lieh­dok­kaiksi ex-euro­par­la­men­taa­rikko Eija-Riitta Korho­lan, maan­vil­je­lijä Sami Yli-Rahnas­ton ja yrit­täjä Mikael Ropon.

”Olen jo tässä vaiheessa hyvin tyyty­väi­nen euro­vaa­lien ehdo­kas­lis­taamme. Listal­lamme on erit­täin kovaa kansain­vä­listä osaa­mista ja koke­musta. Pystymme käymään moni­ää­nistä keskus­te­lua Euroo­pan tule­vai­suu­desta erilai­sista näkö­kul­mista, jota nyt nime­tyt ehdok­kaat vahvis­ta­vat enti­ses­tään. Olemme jälleen lähem­pänä tavoi­tet­tamme neljästä kokoo­mus­lai­sesta Euroo­pan parla­men­tin jäse­nestä”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen toteaa.

Kokoo­mus tavoit­te­lee euro­vaa­leissa Suomen suurim­man puolu­een asemaa ja paik­ka­mää­ränsä nosta­mista kolmesta parla­men­tin jäse­nestä neljään.

Kokoo­mus on nimen­nyt jo aiem­min yhteensä 16 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, neuvo­nan­taja Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling sekä liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurki ja toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­nen.

Puolue­hal­li­tus nimeää viimei­sen ehdok­kaan kokouk­ses­saan 16.4.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Eija-Riitta Korhola (s. 1959)

Eija-Riitta Korhola on ollut euro­par­la­men­taa­rikko 15 vuoden ajan, 1999–2014, pääva­lio­kun­ti­naan ympä­ristö-, ener­gia ja teol­li­suus sekä sisä­mark­ki­nat, jossa hän toimi vara­pu­heen­joh­ta­jana. Viime vuosina hän on työs­ken­nel­lyt clean tech –yritys­ten parissa halli­tusam­mat­ti­lai­sena, Japa­nin halli­tuk­sen ilmas­to­foo­ru­min ICEFin johto­ryh­män jäse­nenä sekä vierai­le­vana vanhem­pana tutki­jana Pekin­gin Tsing­hua-yliopis­tossa. Korhola on myös kansain­vä­li­sen ihmi­soi­keus­jär­jestö First Step Foru­min puheen­joh­taja. Koulu­tuk­sel­taan hän on filo­so­fian tohtori.

Sami Yli-Rahnasto (s. 1966)

Sami Yli-Rahnasto on kotoi­sin Kauha­joelta. Hän on toimi­nut sika­ti­lal­li­sena koti­ti­lal­laan Etelä-Pohjan­maalla jo yli 20 vuoden ajan. Yli-Rahnas­tolla on pitkä vaikut­ta­jaura kunnal­li­sissa ja maakun­nal­li­sissa orga­ni­saa­tioissa sekä tuot­ta­ja­jär­jes­tön eri tehtä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on agro­logi.

Mikael Ropo (s. 1993)

Mikael Ropo on kaupun­gin­val­tuu­tettu Porista. Hän on aikai­sem­min ollut ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa ja toimi­nut neljä vuotta Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Amma­til­taan Ropo on yrit­täjä ja toimi­tus­joh­taja Ropo Garden Oy:ssä, jonka myötä hänellä on laaja koke­mus kansain­vä­li­sestä kaupasta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

27.5.2019

Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana puolu­eena euro­vaa­leissa 20,8 % kanna­tuk­sella. Istu­vat euroe­dus­ta­jat Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa saivat jatko­kau­den

Skip to content