Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryhmä: Suomen autet­tava Ukrai­naa myös asevien­nillä

Ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryhmä: Suomen autet­tava Ukrai­naa myös asevien­nillä

Julkaistu:

Edus­kun­nan ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryhmä vaatii, että Suomi osal­lis­tuu Ukrai­nan autta­mi­seen myös asevien­nillä. Ulko­asian­va­lio­kunta käsit­teli ennak­koon kirjal­li­sesti tänään pidet­tä­vän EU:n ylimää­räi­sen puolus­tus­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sen Suomen kantoja. Ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­jä­se­net Jaana Pelko­nen, Elina Valto­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­ti­vat EU:n yhtei­sen asea­vun lisäksi Suomen omaa vastuuta.

”Talou­del­li­sen, poliit­ti­sen ja huma­ni­taa­ri­sen tuen lisäksi Suomen on välit­tö­mästi ryhdyt­tävä sellai­sen puolus­tuk­sel­li­sen aseis­tuk­sen toimit­ta­mi­seen Ukrai­nalle, jota me emme itse tarvitse tai jonka pitä­mi­nen Suomessa ei ole maan­puo­lus­tuk­sen kannalta vält­tä­mä­töntä”, ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryh­män valio­kun­ta­vas­taava Jaana Pelko­nen sanoo.

”Ukrai­nalla on oltava paras mahdol­li­nen kyky YK:n perus­kir­jan takaa­maan itse­puo­lus­tuk­seen. Tätä kansain­vä­li­sen oikeu­den peri­aa­tetta sekä Ukrai­nan itse­näi­syyttä Suomen on selvästi tuet­tava sekä osana Euroo­pan unio­nia että kansal­li­sesti. Tätä me toivoi­simme myös omalla kohdal­lamme, mikäli tilanne sitä edel­lyt­täisi”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen sanoo.

”Ukrai­nan kansa puolus­taa itsensä lisäksi koko Euroop­paa, arvo­jamme ja yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­tämme. Ukrai­na­lai­set tarvit­se­vat nyt Euroo­palta kaiken mahdol­li­sen talou­del­li­sen ja mate­ri­aa­li­sen tuen. Aikaa ei ole hukat­ta­vaksi. Siksi halli­tuk­sen on pikai­sesti kokoon­nut­tava ja korjat­tava eilistä päätös­tään. Kohdel­laan Ukrai­naa siten, kuin haluai­simme Suomea kohdel­ta­van”, ulko­asian­va­lio­kun­nan jäsen Anne-Mari Viro­lai­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content