Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryhmä: Suomen autet­tava Ukrai­naa myös asevien­nillä

Ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryhmä: Suomen autet­tava Ukrai­naa myös asevien­nillä

Julkaistu:

Edus­kun­nan ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryhmä vaatii, että Suomi osal­lis­tuu Ukrai­nan autta­mi­seen myös asevien­nillä. Ulko­asian­va­lio­kunta käsit­teli ennak­koon kirjal­li­sesti tänään pidet­tä­vän EU:n ylimää­räi­sen puolus­tus­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sen Suomen kantoja. Ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­jä­se­net Jaana Pelko­nen, Elina Valto­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­ti­vat EU:n yhtei­sen asea­vun lisäksi Suomen omaa vastuuta.

”Talou­del­li­sen, poliit­ti­sen ja huma­ni­taa­ri­sen tuen lisäksi Suomen on välit­tö­mästi ryhdyt­tävä sellai­sen puolus­tuk­sel­li­sen aseis­tuk­sen toimit­ta­mi­seen Ukrai­nalle, jota me emme itse tarvitse tai jonka pitä­mi­nen Suomessa ei ole maan­puo­lus­tuk­sen kannalta vält­tä­mä­töntä”, ulko­asian­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryh­män valio­kun­ta­vas­taava Jaana Pelko­nen sanoo.

”Ukrai­nalla on oltava paras mahdol­li­nen kyky YK:n perus­kir­jan takaa­maan itse­puo­lus­tuk­seen. Tätä kansain­vä­li­sen oikeu­den peri­aa­tetta sekä Ukrai­nan itse­näi­syyttä Suomen on selvästi tuet­tava sekä osana Euroo­pan unio­nia että kansal­li­sesti. Tätä me toivoi­simme myös omalla kohdal­lamme, mikäli tilanne sitä edel­lyt­täisi”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen sanoo.

”Ukrai­nan kansa puolus­taa itsensä lisäksi koko Euroop­paa, arvo­jamme ja yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­tämme. Ukrai­na­lai­set tarvit­se­vat nyt Euroo­palta kaiken mahdol­li­sen talou­del­li­sen ja mate­ri­aa­li­sen tuen. Aikaa ei ole hukat­ta­vaksi. Siksi halli­tuk­sen on pikai­sesti kokoon­nut­tava ja korjat­tava eilistä päätös­tään. Kohdel­laan Ukrai­naa siten, kuin haluai­simme Suomea kohdel­ta­van”, ulko­asian­va­lio­kun­nan jäsen Anne-Mari Viro­lai­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content