Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tehdään Suomesta maail­man paras maa lapsille ja perheille

Tehdään Suomesta maail­man paras maa lapsille ja perheille

Julkaistu:

Suomi on jo nyt monilla mitta­reilla hyvä maa lapsille ja perheille. Vasta­syn­ty­nei­den eliniä­no­dote on maail­man kärkeä. Äitien ja lasten hyvin­vointi on maail­man toiseksi parasta. Suomi on maail­man toiseksi paras maa olla tyttö ja ylipää­tään lapsuus on täällä maail­man kolman­neksi turva­tuin.

Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme on maail­man­kuulu ja tuot­taa erin­omai­sia oppi­mis­tu­lok­sia. Aivan vasti­kään Suomi listat­tiin myös maail­man onnel­li­sim­maksi maaksi. Hyvien tulos­ten ohessa meillä on kuiten­kin myös paran­net­ta­vaa, jotta Suomi on maail­man paras maa lapsille ja perheille. Kokoo­mus haluaa, että lasten ja perhei­den hyvin­voin­nin paran­ta­mi­nen noste­taan seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa yhdeksi kärki­ta­voit­teista.

Lapsi- ja perheys­tä­väl­li­sen Suomen raken­ta­mi­seksi Kokoo­mus esit­tää toimia seuraa­vasta kuudesta koko­nai­suu­desta.

1. Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta ja tehdään esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista

Laadu­kas varhais­kas­va­tus on suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män kivi­jalka. Varhais­kas­va­tus tasaa tehok­kaasti erilai­sista taus­toista tule­vien lasten lähtö­ta­soe­roja ja vahvis­taa tasa-arvoa. Järjes­tel­mämme suurin epätasa-arvo piilee siinä, että aivan liian moni lapsi jää koko­naan varhais­kas­va­tuk­sen ulko­puo­lelle.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että mahdol­li­sim­man moni lapsi osal­lis­tuu varhais­kas­va­tuk­seen. On vält­tä­mä­töntä, että varhais­kas­va­tuk­sen laatuun panos­te­taan ja maksuja alen­ne­taan edel­leen. Pitkän aika­vä­lin tavoit­tee­namme on maksu­ton varhais­kas­va­tus, johon osal­lis­tuu koko ikäluokka.

Varhais­kas­va­tuk­sella ja esio­pe­tuk­sella on myös tärkeä rooli syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä.

Lapsen varhai­siin vuosiin panos­ta­mi­nen on tärkeää sosi­aa­lis­ten taito­jen ja oppi­mi­sen edel­ly­tys­ten kannalta. Varhais­kas­va­tuk­sella ja esio­pe­tuk­sella on myös tärkeä rooli syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä. Kokoo­mus haluaa tehdä esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista ja mahdol­lis­taa jous­ta­vam­man siir­ty­män esio­pe­tuk­sesta perus­kou­luun.

Kaksi­vuo­ti­nen, maksu­ton esio­pe­tus tulee kirjata seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan.  Koko ikäluo­kan kattava kaksi­vuo­ti­nen esio­pe­tus helpot­taa erityi­sesti niiden lasten tilan­netta, joiden edel­ly­tyk­set elämässä ja koulu­tiellä pärjää­mi­selle ovat heikom­mat.

Päivä­ko­din, eska­rin ja koulun alku­luok­kien on muodos­tet­tava sauma­ton jatkumo, jossa lapsi etenee yksi­löl­li­sen tilan­teensa mukaan. Kokoo­mus kannat­taa jous­ta­vaa koulun aloi­tusta. Koulun voisi jatkossa aloit­taa jous­ta­vasti 1–3 vuodessa esikou­lun aloit­ta­mi­sen jälkeen.

2. Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella tasa-arvoa ja parem­paa arkea

Suomi tarvit­see kunnian­hi­moi­sen perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen, joka lisää tasa-arvoa ja edis­tää työl­li­syyttä. Tällä hetkellä perhe­va­paat jakau­tu­vat epäta­sai­sesti ja aset­ta­vat äidit ja isät vanhem­pina keske­nään eriar­voi­seen asemaan. Suomessa on edel­leen valtao­sin niin, että nainen jää kotiin hoita­maan lasta isän jatkaessa työn­te­koa.

Suomi tarvit­see kunnian­hi­moi­sen perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen, joka lisää tasa-arvoa ja edis­tää työl­li­syyttä.

Hoiva­vas­tuun epäta­sai­nen jakau­tu­mi­nen vaikut­taa kiel­tei­sesti nais­ten ura- ja palk­ka­ke­hi­tyk­seen sekä viime kädessä myös eläke­ker­ty­mään. Perhe­va­pai­den epäta­sai­nen jakau­tu­mi­nen johtaa myös siihen, että liian monet työnan­ta­jat näke­vät nuoren naisen palk­kaa­mi­sen edel­leen riskinä. Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen tärkein tavoite on saada vapaat jakau­tu­maan tasai­sem­min vanhem­pien välillä.

Kyse on samalla isien vahvem­masta oikeu­desta jäädä perhe­va­paalle ja osal­lis­tua lasten hoita­mi­seen näiden ollessa pieniä sekä lasten laajem­masta osal­lis­tu­mi­sesta varhais­kas­va­tuk­seen.

Kokoo­mus haluaa, että ensi halli­tus­kau­della toteu­te­taan kunnian­hi­moi­nen perhe­va­paa­uu­dis­tus. Hyvä perhe­va­paa­uu­dis­tus on sellai­nen, joka vahvis­taa tasa-arvoa ja työl­li­syyttä, kohte­lee perheitä tasa­puo­li­sesti ja huomioi perhei­den moni­nai­set elämän­ti­lan­teet.

3. Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet

Kaikki perheet ovat erilai­sia, mutta sama­nar­voi­sia. Tämä on otet­tava huomioon lain­sää­dän­nössä nykyistä parem­min. Oli perheessä sitten eri määrä lapsia, eri määrä vanhem­pia, ovatpa vanhem­mat keske­nään samaa tai eri suku­puolta tai asuvatpa nämä samassa tai eri koti­ta­lou­dessa, on perheitä kohdel­tava aina niiden omista tarpeista lähtien, tasa-arvoi­sina.

Nykyi­sin perheet ovat eriar­voi­sessa asemassa muun muassa monien etuuk­sien, lasten huolto- ja tapaa­mi­soi­keus­ky­sy­mys­ten sekä vanhem­pain­va­pai­den osalta. Lapsilla voi esimer­kiksi olla useampi kuin yksi kotio­soite tai hän ei pääse tapaa­maan toista vanhem­paansa tai isovan­hem­pi­aan.

Huolto- ja tapaa­mi­soi­keutta koske­vaa lain­sää­dän­töä uudis­te­taan parhail­laan vasta­maan parem­min perhei­den erilai­sia tilan­teita. Esityk­sessä mm. vuoroa­su­mi­nen otetaan lain­sää­dän­töön, ehkäis­tään tapaa­mi­soi­keu­den toteu­tu­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia sekä kirja­taan lapsen huol­ta­jille velvol­li­suus vaalia lapselle tärkeitä ihmis­suh­teita.

Lapsesta yksin huoleh­ti­valle tai yksin adop­toi­valle äidille myön­ne­tään oikeus isyys­ra­haa vastaa­viin vanhem­pain­päi­viin.

Erilai­set perheet tulee huomioida parem­min etuus­jär­jes­tel­mässä. Jo vuoden 2019 talous­ar­vio­esi­tyk­sessä tätä koskien tehdään useita etuus­muu­tok­sia. Lapsesta yksin huoleh­ti­valle tai yksin adop­toi­valle äidille myön­ne­tään oikeus isyys­ra­haa vastaa­viin vanhem­pain­päi­viin.

Adop­tio­van­hem­pien vanhem­pain­ra­ha­kautta piden­ne­tään ja oikeus siihen tulee kaikille alle 18-vuoti­aan lapset perheen ulko­puo­lelta adop­toi­valle. Monik­ko­per­hei­den isille tulee puoles­taan pidempi isyys­ra­ha­kausi.

4. Harras­tus­ta­kuu: jokai­selle lapselle mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen

Hyvät harras­tuk­set ja liikun­nal­li­sen elämän­ta­van oppi­mi­nen lisää­vät lasten hyvin­voin­tia ja paran­ta­vat elämän­laa­tua. Harras­tus­ten vali­koima kasvaa Suomessa kovaa vauh­tia ja jokai­nen varmasti löytää mielei­sensä. Toisaalta yhä useampi lapsi ja nuori liik­kuu liian vähän suosi­tuk­siin nähden ja fyysi­nen kunto on heikko. Monelle harras­tus tai sen puute voi myös olla eriyt­tävä koke­mus.

Monissa harras­tuk­sissa kustan­nuk­set voivat nousta korkeiksi, eikä kaikilla perheillä ole varaa niihin. Harras­tuk­set ja liikunta ovat tärkeitä paitsi fyysi­sen kunnon ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen, myös lapsen sosi­aa­lis­ten taito­jen ja yhteen­kuu­lu­vuu­den tunteen edis­tä­mi­sessä.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että jokai­sella lapsella on mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että jokai­sella lapsella on mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen. Harras­tus­ta­kuun toimeen­pa­noa tulee jatkaa seuraa­valla halli­tus­kau­della. Liikun­nal­lista elämän­ta­paa tulee puoles­taan edis­tää myös Liik­kuva koulu –ohjel­maa jatka­malla ja laajen­ta­malla.

5. Lapsi­per­hei­den palve­lui­den kehit­tä­mi­nen

Suoma­lai­nen neuvo­la­jär­jes­telmä on osoit­ta­nut toimi­vuu­tensa ja paik­kansa hyvin­voin­ti­val­tion raken­ta­mi­sessa. Neuvo­lat kulke­vat lapsi­per­hei­den rinnalla jo ennen lapsen ensim­mäi­siä aske­leita. Toimin­nassa pyri­tään tunnis­ta­maan mahdol­li­sim­man varhain ne asiat, joissa lapsi tai perheet tarvit­se­vat tukea. Neuvo­la­jär­jes­tel­män on vastat­tava tule­vai­suu­dessa erilai­sen perhei­den ja muut­tu­neen arjen vaati­muk­siin.

Neuvo­la­jär­jes­tel­mää tulee kehit­tää niin, että se vastaa erilais­ten perhei­den erilai­siin tarpei­siin. Tämä voi tarkoit­taa esimer­kiksi sitä, että neuvo­loita tuotai­siin enem­män päivä­ko­tien yhtey­teen. Nuorille ja perheille tarjot­ta­vissa palve­luissa on laajem­min­kin pyrit­tävä siihen, että mahdol­li­sim­man moni perhei­den ja lasten tarvit­sema palvelu tuodaan päivä­ko­tien ja koulu­jen yhtey­teen.

Hallin­to­läh­töi­sestä palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä tulee siir­tyä ihmis­läh­töi­seen palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Tämä voidaan toteut­taa mm. elämän­ta­pah­tuma-ajat­te­luna. Esimer­kiksi mitä kaik­kia asioita liit­tyy lapsen kouluun menoon? Millaista tukea lapsi ja perhe silloin voivat tarvita? Miten tämä tuki on heille helposti ja yhdestä paikasta saata­vissa? Myös neuvo­loi­den digi­taa­li­sia palve­luja tulee kehit­tää.

Pieni­kin apu riit­tä­vän varhai­sessa vaiheessa voi estää myöhem­mät pahem­mat ongel­mat.

Perhei­den tuessa ja lasten­suo­je­lussa tulee panos­taa ennal­taeh­käi­syyn. Pieni­kin apu riit­tä­vän varhai­sessa vaiheessa voi estää myöhem­mät pahem­mat ongel­mat. Tavoit­teena tulee olla huos­taan­ot­to­jen selkeä vähen­ty­mi­nen. Tätä varten lasten­suo­je­lun resur­sointi tulee varmis­taa ja lasten­suo­je­lussa ottaa käyt­töön vaikut­ta­vim­mat toimin­ta­mal­lit.

Tarvi­taan myös lisää yhteis­työtä sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, sivis­tys­pal­ve­lui­den, nuori­so­toi­men ja tarvit­taessa esimer­kiksi polii­sin kesken. Hallin­nol­li­set rajat eivät saa johtaa väliin­pu­toa­mi­sista johta­viin epäon­nis­tu­mi­siin. Jokai­sella lapsella on oikeus turval­li­siin aikui­siin.

6. Panos­te­taan maahan­muut­ta­ja­las­ten osaa­mi­seen - koulu­tus on parasta kotout­ta­mista

Suomi on avoin ja kansain­vä­li­nen yhteis­kunta, jossa moni­kult­tuu­ri­suus on fakta usean perheen elämässä. Kansain­vä­li­syys on aiem­paa vahvempi osa jo aivan pien­ten­kin lasten elämää. Tämä on suoma­lai­sille lapsille ja nuorille valtava rikkaus.

Erilai­sista taus­toista tule­vien lasten ja perhei­den tulee saada tarvit­se­mansa tuki, sillä usein maahan­muut­ta­ja­lap­set ja näiden vanhem­mat ovat kanta­suo­ma­lai­sia heikom­massa asemassa esimer­kiksi koulu­tuk­sessa ja myöhem­min työmark­ki­noilla. Kokoo­mus haluaa panos­taa maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­seen ja osaa­mi­sen hyödyn­tä­mi­seen.

Kokoo­mus haluaa panos­taa maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­seen ja osaa­mi­sen hyödyn­tä­mi­seen.

Tavoit­tee­namme on, että toisen tai kolman­nen polven maahan­muut­ta­jien oppi­mis­tu­lok­set, koulu­tus­taso tai työl­li­syy­saste eivät poik­kea muusta väes­töstä.

Jokai­nen lapsi tulee taus­tas­taan riip­pu­matta saada varhais­kas­va­tuk­seen. Nyt siihen osal­lis­tu­vat usein vähi­ten ne, jotka hyötyi­si­vät siitä eniten, kuten maahan­muut­ta­ja­per­hei­den lapset. Tarvit­semme riit­tä­vää tukea suomen kielen oppi­mi­seen päivä­ko­deissa ja perus­kou­luissa. Myös oikeus koti­kie­len säily­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen on varmis­tet­tava.

Haluamme torjua koulu­jen eriy­ty­mistä - jokai­sen koulun on oltava hyvä koulu. Siksi myös seuraa­valla halli­tus­kau­della haas­ta­ville sosio­eko­no­mi­silla alueille toimi­ville kouluille ja päivä­ko­deille tulee kohdis­taa tasa-arvo­ra­hoi­tusta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content