• FI
 • SV
 • MENU
  Sirpa Pieti­käinen: Mil­lä saamme kestä­vää kasvua aikaan?
  Twiittaa

  Sirpa Pieti­käinen: Mil­lä saamme kestä­vää kasvua aikaan?

  Julkaistu: 16.01.2013 Julkaisut

  Euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­sen mukaan isoin haaste Euroo­passa on, millä saamme kestä­vää kasvua aikaan? Ajatus kestä­västä kasvusta on kirjattu EU:n kasvustra­te­gi­aan ekolo­gi­sesti kestä­vänä, sosi­aa­li­sesti mukaan otta­vana ja inno­va­tii­vi­sena kasvuna.

  ?Millä saamme sellaista kestä­vää tuotan­to­toi­min­taa, joka on sekä resurs­si­te­ho­kasta, että myös kilpai­lu­ky­kyistä globaa­leilla mark­ki­noilla??