Sirpa Pieti­käinen: Mil­lä saamme kestä­vää kasvua aikaan? – kokoomus.fi
MENU
Sirpa Pieti­käinen: Mil­lä saamme kestä­vää kasvua aikaan?

Sirpa Pieti­käinen: Mil­lä saamme kestä­vää kasvua aikaan?

Julkaistu: 16.01.2013 Julkaisut

Europar­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käisen mukaan isoin haaste Euroo­passa on, millä saamme kestävää kasvua aikaan? Ajatus kestä­västä kasvusta on kirjattu EU:n kasvustra­te­giaan ekolo­gi­sesti kestävänä, sosiaa­li­sesti mukaan ottavana ja innova­tii­visena kasvuna.

?Millä saamme sellaista kestävää tuotan­to­toi­mintaa, joka on sekä resurs­si­te­ho­kasta, että myös kilpai­lu­ky­kyistä globaa­leilla markki­noilla??


Kokoomus.fi