Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sarva­maa: Parla­mentti äänes­tää pääs­tö­oi­keuk­sista

Sarva­maa: Parla­mentti äänes­tää pääs­tö­oi­keuk­sista

Julkaistu:

Euro­par­la­men­tissa tehdään 16.4. suuri päätös koskien teol­li­suu­den pääs­tö­oi­keuk­sia.

Esityk­sen puolus­ta­jien mukaan nykyi­set mark­ki­nat ovat teol­li­suu­delle liian edul­li­set, eikä järjes­telmä näin hillitse kasvi­huo­ne­pääs­töjä riit­tä­västi. Hintaa pitäisi nostaa ja tehdä pääs­tö­oi­keuk­sista niukka hyödyke.

Esityk­sen vastus­ta­jat sen sijaan ovat huolis­saan, mitä teol­li­suu­den kustan­nus­ten nousu tämän hetki­sessä talous­ti­lan­teessa merkit­sisi koko Euroo­pan työl­li­syy­delle ja hyvin­voin­nille.

Katso MEP Petri Sarva­maan video­blogi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content