Sarvamaa: Parla­mentti äänestää päästö­oi­keuk­sista – kokoomus.fi
MENU
Sarvamaa: Parla­mentti äänestää päästö­oi­keuk­sista

Sarvamaa: Parla­mentti äänestää päästö­oi­keuk­sista

Julkaistu: 09.04.2013 Julkaisut

Europar­la­men­tissa tehdään 16.4. suuri päätös koskien teolli­suuden päästö­oi­keuksia.

Esityksen puolus­tajien mukaan nykyiset markkinat ovat teolli­suu­delle liian edulliset, eikä järjes­telmä näin hillitse kasvi­huo­ne­päästöjä riittä­västi. Hintaa pitäisi nostaa ja tehdä päästö­oi­keuk­sista niukka hyödyke.

Esityksen vastus­tajat sen sijaan ovat huolissaan, mitä teolli­suuden kustan­nusten nousu tämän hetki­sessä talous­ti­lan­teessa merkitsisi koko Euroopan työlli­syy­delle ja hyvin­voin­nille.

Katso MEP Petri Sarvamaan video­blogi.


Kokoomus.fi