• FI
 • SV
 • MENU
  Sarva­maa: Parla­mentti äänes­tää pääs­tö­oi­keuk­sista
  Twiittaa

  Sarva­maa: Parla­mentti äänes­tää pääs­tö­oi­keuk­sista

  Julkaistu: 09.04.2013 Julkaisut

  Euro­par­la­men­tissa tehdään 16.4. suuri päätös koskien teol­li­suu­den pääs­tö­oi­keuk­sia.

  Esityk­sen puolus­ta­jien mukaan nykyi­set mark­ki­nat ovat teol­li­suu­delle liian edul­li­set, eikä järjes­telmä näin hillitse kasvi­huo­ne­pääs­töjä riit­tä­västi. Hintaa pitäisi nostaa ja tehdä pääs­tö­oi­keuk­sista niukka hyödyke.

  Esityk­sen vastus­ta­jat sen sijaan ovat huolis­saan, mitä teol­li­suu­den kustan­nus­ten nousu tämän hetki­sessä talous­ti­lan­teessa merkit­sisi koko Euroo­pan työl­li­syy­delle ja hyvin­voin­nille.

  Katso MEP Petri Sarva­maan video­blogi.