Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sarva­maa: Parla­mentti äänes­tää pääs­tö­oi­keuk­sista

Sarva­maa: Parla­mentti äänes­tää pääs­tö­oi­keuk­sista

Julkaistu:

Euro­par­la­men­tissa tehdään 16.4. suuri päätös koskien teol­li­suu­den pääs­tö­oi­keuk­sia.

Esityk­sen puolus­ta­jien mukaan nykyi­set mark­ki­nat ovat teol­li­suu­delle liian edul­li­set, eikä järjes­telmä näin hillitse kasvi­huo­ne­pääs­töjä riit­tä­västi. Hintaa pitäisi nostaa ja tehdä pääs­tö­oi­keuk­sista niukka hyödyke.

Esityk­sen vastus­ta­jat sen sijaan ovat huolis­saan, mitä teol­li­suu­den kustan­nus­ten nousu tämän hetki­sessä talous­ti­lan­teessa merkit­sisi koko Euroo­pan työl­li­syy­delle ja hyvin­voin­nille.

Katso MEP Petri Sarva­maan video­blogi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content