Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Ministeri Sari Multala
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Sari Multala: ”Hallitus panostaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen”

Sari Multala: “Halli­tus panos­taa lasten ja nuor­ten tule­vai­suu­teen”

Julkaistu:

Kirjoi­tus on alun perin julkaistu Helsin­gin Sano­missa 21.11.2023.

Suomi on koulu­tuk­sessa edel­leen maail­man huip­pu­maa, vaikka haas­teita on näkö­pii­rissä.

Päämi­nis­teri Petteri Orpon (kok) halli­tus teki jo halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa merkit­tä­vän valin­nan: erit­täin vaikeasta talou­del­li­sesta tilan­teesta ja miljar­di­luo­kan sopeu­tus­tar­peesta huoli­matta panos­tamme nuoriin, koulu­tuk­seen, tietee­seen ja tutki­muk­seen.

Suomi on koulu­tuk­sessa ja uusien asioi­den oppi­mi­sessa edel­leen maail­man huip­pu­maa, vaikka haas­teita on näkö­pii­rissä. Huoles­tut­ta­vaa on, että erot hyvin ja huonosti menes­ty­vien oppi­lai­den välillä kasva­vat. Olemme halli­tuk­sessa päät­tä­neet panos­taa erityi­sesti perus­o­pe­tuk­seen, koulu­tuk­sen tasa-arvoon ja elin­tär­kei­den taito­jen, kuten luku-, kirjoi­tus ja lasku­tai­don, paran­ta­mi­seen. Vahvis­tamme pelkäs­tään perus­o­pe­tuk­sen rahoi­tusta tällä halli­tus­kau­della 200 miljoo­nalla lisäeu­rolla.

Teemme kipeästi kaiva­tun uudis­tuk­sen oppi­mi­sen tukeen ja lisäämme tuen rahoi­tusta. Jokai­sella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvit­se­mansa tuki ja rauha oppi­mi­seen. Myös pien­ryh­mä­ope­tuk­sen on oltava todel­li­nen vaih­toehto, jos tilanne niin vaatii. Eri minis­te­riöissä valmis­tel­laan myös monia toimen­pi­teitä koulu­kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan torju­mi­seksi. Yhden­kään lapsen tai nuoren ei pidä joutua pelkää­mään turval­li­suu­tensa puolesta.

Olemme myös sitou­tu­neet koulu­tus­ta­son nostoon ja helpo­tamme nuor­ten pääsyä korkea­kou­lu­tuk­seen. Ei ole oikein, että niin moni uusi yliop­pi­las ja ammat­tiin valmis­tu­nut juut­tuu korkea­kou­lu­jen haki­ja­su­maan jopa vuosiksi. Ensi vuonna lisäämme korkea­kou­luille rahoi­tusta jopa tuhan­teen uuteen aloi­tus­paik­kaan ja kohdis­tamme koulu­tusta erityi­sesti ensim­mäistä opis­ke­lu­paik­kaansa hake­ville. Nuorille on jo tällä hetkellä avoinna enem­män koulu­tus­paik­koja kuin koskaan Suomen histo­riassa.

Teemme lukui­sia toimen­pi­teitä lasten ja nuor­ten hyväksi. Koulu­tus­jär­jes­tel­män vahvis­ta­mi­sen lisäksi toteu­tamme myös lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuun. Vies­timme nuorille on: teistä väli­te­tään, vies­tinne kuul­laan ja kykyi­hinne usko­taan.

Sari Multala
Kirjoit­taja on tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri (kok).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content