Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Ministeri Sari Multala
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Sari Multala: ”Hallitus panostaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen”

Sari Multala: “Halli­tus panos­taa lasten ja nuor­ten tule­vai­suu­teen”

Julkaistu:

Kirjoi­tus on alun perin julkaistu Helsin­gin Sano­missa 21.11.2023.

Suomi on koulu­tuk­sessa edel­leen maail­man huip­pu­maa, vaikka haas­teita on näkö­pii­rissä.

Päämi­nis­teri Petteri Orpon (kok) halli­tus teki jo halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa merkit­tä­vän valin­nan: erit­täin vaikeasta talou­del­li­sesta tilan­teesta ja miljar­di­luo­kan sopeu­tus­tar­peesta huoli­matta panos­tamme nuoriin, koulu­tuk­seen, tietee­seen ja tutki­muk­seen.

Suomi on koulu­tuk­sessa ja uusien asioi­den oppi­mi­sessa edel­leen maail­man huip­pu­maa, vaikka haas­teita on näkö­pii­rissä. Huoles­tut­ta­vaa on, että erot hyvin ja huonosti menes­ty­vien oppi­lai­den välillä kasva­vat. Olemme halli­tuk­sessa päät­tä­neet panos­taa erityi­sesti perus­o­pe­tuk­seen, koulu­tuk­sen tasa-arvoon ja elin­tär­kei­den taito­jen, kuten luku-, kirjoi­tus ja lasku­tai­don, paran­ta­mi­seen. Vahvis­tamme pelkäs­tään perus­o­pe­tuk­sen rahoi­tusta tällä halli­tus­kau­della 200 miljoo­nalla lisäeu­rolla.

Teemme kipeästi kaiva­tun uudis­tuk­sen oppi­mi­sen tukeen ja lisäämme tuen rahoi­tusta. Jokai­sella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvit­se­mansa tuki ja rauha oppi­mi­seen. Myös pien­ryh­mä­ope­tuk­sen on oltava todel­li­nen vaih­toehto, jos tilanne niin vaatii. Eri minis­te­riöissä valmis­tel­laan myös monia toimen­pi­teitä koulu­kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan torju­mi­seksi. Yhden­kään lapsen tai nuoren ei pidä joutua pelkää­mään turval­li­suu­tensa puolesta.

Olemme myös sitou­tu­neet koulu­tus­ta­son nostoon ja helpo­tamme nuor­ten pääsyä korkea­kou­lu­tuk­seen. Ei ole oikein, että niin moni uusi yliop­pi­las ja ammat­tiin valmis­tu­nut juut­tuu korkea­kou­lu­jen haki­ja­su­maan jopa vuosiksi. Ensi vuonna lisäämme korkea­kou­luille rahoi­tusta jopa tuhan­teen uuteen aloi­tus­paik­kaan ja kohdis­tamme koulu­tusta erityi­sesti ensim­mäistä opis­ke­lu­paik­kaansa hake­ville. Nuorille on jo tällä hetkellä avoinna enem­män koulu­tus­paik­koja kuin koskaan Suomen histo­riassa.

Teemme lukui­sia toimen­pi­teitä lasten ja nuor­ten hyväksi. Koulu­tus­jär­jes­tel­män vahvis­ta­mi­sen lisäksi toteu­tamme myös lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuun. Vies­timme nuorille on: teistä väli­te­tään, vies­tinne kuul­laan ja kykyi­hinne usko­taan.

Sari Multala
Kirjoit­taja on tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri (kok).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.11.2023

Väki­valta ei ole yksi­tyis­asia

Väki­valta muser­taa. Mustel­mien ja ruhjei­den lisäksi se aiheut­taa haavoja, jotka eivät näy ulos­päin: arvot­to­muu­den tunnetta, pelkoa ja häpeää. Huomenna viete­tään

15.11.2023

Jukka Kopra ja Jarno Limnéll: “Puolus­tus­teol­li­suutta on vahvis­tet­tava nopeasti sekä pitkä­jän­tei­sesti”

Euroo­pan turval­li­suus­nä­ky­mät muut­tui­vat merkit­tä­västi helmi­kuussa 2022. Siitä lähtien Euroo­pan unioni ja Yhdys­val­lat ovat tuke­neet Ukrai­naa sekä panos­ta­neet aiem­paa voimak­kaam­min puolus­tuk­seensa.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content