Kokoomus.fi
MENU
Sankelo: Turvemaa-asiaan oikean­suun­tainen linjaus

Sankelo: Turvemaa-asiaan oikean­suun­tainen linjaus

Julkaistu: 30.11.2012 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo on tyyty­väinen suuren valio­kunnan kantaan hiili­rik­kaiden maiden suoje­lusta.

Suuri valio­kunta toteaa, että komission ehdotus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi ongelmia maati­lojen ratio­naa­lisen kehit­tä­misen näkökul­masta monilla alueilla Suomessa. Valio­kunta katsoo, että hiili­rikkaan maan määrit­telyn vaikeuden vuoksi uuden vaati­muksen sovel­ta­minen tulee rajata kosteik­koihin ja turve­maihin.

- Suuren valio­kunnan linjaus on oikean­suun­tainen ja antaa pohjaa jatko­työlle. Se mahdol­listaa suoma­laisen maata­louden erityis­piir­teiden huomioon ottamisen EU-neuvot­te­lu­pöy­dissä ja maata­louden kehit­tä­misen koko Suomessa myös tulevai­suu­dessa, Sankelo sanoo.

Sankelo toteaa, että ilmas­ton­muu­toksen torjunta on tärkeää. Sen on kuitenkin tapah­duttava eri maita tasapuo­li­sesti kohte­le­valla tavalla. Päästöjen vähen­tä­mi­seksi on edistettävä parhaita käytäntöjä ja etsittävä kustan­nus­te­hok­kaita ratkaisuja.


Kokoomus.fi