Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sankelo: Turve­maa-asiaan oikean­suun­tai­nen linjaus

Sankelo: Turve­maa-asiaan oikean­suun­tai­nen linjaus

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen suuren valio­kun­nan kantaan hiili­rik­kai­den maiden suoje­lusta.

Suuri valio­kunta toteaa, että komis­sion ehdo­tus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi ongel­mia maati­lo­jen ratio­naa­li­sen kehit­tä­mi­sen näkö­kul­masta monilla alueilla Suomessa. Valio­kunta katsoo, että hiili­rik­kaan maan määrit­te­lyn vaikeu­den vuoksi uuden vaati­muk­sen sovel­ta­mi­nen tulee rajata kosteik­koi­hin ja turve­mai­hin.

- Suuren valio­kun­nan linjaus on oikean­suun­tai­nen ja antaa pohjaa jatko­työlle. Se mahdol­lis­taa suoma­lai­sen maata­lou­den erityis­piir­tei­den huomioon otta­mi­sen EU-neuvot­te­lu­pöy­dissä ja maata­lou­den kehit­tä­mi­sen koko Suomessa myös tule­vai­suu­dessa, Sankelo sanoo.

Sankelo toteaa, että ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta on tärkeää. Sen on kuiten­kin tapah­dut­tava eri maita tasa­puo­li­sesti kohte­le­valla tavalla. Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi on edis­tet­tävä parhaita käytän­töjä ja etsit­tävä kustan­nus­te­hok­kaita ratkai­suja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content