Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sankelo: Turve­maa-asiaan oikean­suun­tai­nen linjaus

Sankelo: Turve­maa-asiaan oikean­suun­tai­nen linjaus

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen suuren valio­kun­nan kantaan hiili­rik­kai­den maiden suoje­lusta.

Suuri valio­kunta toteaa, että komis­sion ehdo­tus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi ongel­mia maati­lo­jen ratio­naa­li­sen kehit­tä­mi­sen näkö­kul­masta monilla alueilla Suomessa. Valio­kunta katsoo, että hiili­rik­kaan maan määrit­te­lyn vaikeu­den vuoksi uuden vaati­muk­sen sovel­ta­mi­nen tulee rajata kosteik­koi­hin ja turve­mai­hin.

- Suuren valio­kun­nan linjaus on oikean­suun­tai­nen ja antaa pohjaa jatko­työlle. Se mahdol­lis­taa suoma­lai­sen maata­lou­den erityis­piir­tei­den huomioon otta­mi­sen EU-neuvot­te­lu­pöy­dissä ja maata­lou­den kehit­tä­mi­sen koko Suomessa myös tule­vai­suu­dessa, Sankelo sanoo.

Sankelo toteaa, että ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta on tärkeää. Sen on kuiten­kin tapah­dut­tava eri maita tasa­puo­li­sesti kohte­le­valla tavalla. Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi on edis­tet­tävä parhaita käytän­töjä ja etsit­tävä kustan­nus­te­hok­kaita ratkai­suja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content