Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sami Paatero minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Sami Paatero minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­mi­nis­te­ri­öön oikeus­tie­teen mais­teri Sami Paate­ron. Hän aloit­taa tehtä­vässä 17.9.2018.

Sami Paate­rolla on pitkä­ai­kai­nen koke­mus valtion­hal­lin­nosta, edus­kun­nasta sekä tekno­lo­gia-alan yrityk­sistä eri asian­tun­tija- ja johto­teh­tä­vistä. Paatero on aiem­min toimi­nut ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä lain­sää­dän­tö­sih­tee­rinä, puolus­tus­mi­nis­te­riössä vanhem­pana halli­tus­sih­tee­rinä sekä liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riössä neuvot­te­le­vana virka­mie­henä. Lisäksi Paatero on toimi­nut usei­den minis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jana ja valtio­sih­tee­rinä sisä­asiain­mi­nis­te­riössä, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riössä ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pääsih­tee­rinä.

Hänen vastuul­laan on erityi­sesti liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön maan­käyttö- ja raken­nus­asioi­den seuranta sekä näiden asioi­den seuranta EU-minis­te­ri­va­lio­kun­nassa. Lisäksi hän vastaa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen seuran­nasta.

Erityi­sa­vus­taja Paate­ron tavoit­taa 17.9. alkaen, sähkö­posti etunimi.sukunimi@om.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content