Sami Paatero minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 10.09.2018

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­mi­nis­te­ri­öön oikeus­tie­teen mais­teri Sami Paate­ron. Hän aloit­taa tehtä­vässä 17.9.2018.

Sami Paate­rolla on pitkä­ai­kai­nen koke­mus valtion­hal­lin­nosta, edus­kun­nasta sekä tekno­lo­gia-alan yrityk­sistä eri asian­tun­tija- ja johto­teh­tä­vistä. Paatero on aiem­min toimi­nut ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä lain­sää­dän­tö­sih­tee­rinä, puolus­tus­mi­nis­te­riössä vanhem­pana halli­tus­sih­tee­rinä sekä liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riössä neuvot­te­le­vana virka­mie­henä. Lisäksi Paatero on toimi­nut usei­den minis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jana ja valtio­sih­tee­rinä sisä­asiain­mi­nis­te­riössä, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riössä ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pääsih­tee­rinä.

Hänen vastuul­laan on erityi­sesti liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön maan­käyttö- ja raken­nus­asioi­den seuranta sekä näiden asioi­den seuranta EU-minis­te­ri­va­lio­kun­nassa. Lisäksi hän vastaa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen seuran­nasta.

Erityi­sa­vus­taja Paate­ron tavoit­taa 17.9. alkaen, sähkö­posti etunimi.sukunimi@om.fi