Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sami Paatero minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Sami Paatero minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­mi­nis­te­ri­öön oikeus­tie­teen mais­teri Sami Paate­ron. Hän aloit­taa tehtä­vässä 17.9.2018.

Sami Paate­rolla on pitkä­ai­kai­nen koke­mus valtion­hal­lin­nosta, edus­kun­nasta sekä tekno­lo­gia-alan yrityk­sistä eri asian­tun­tija- ja johto­teh­tä­vistä. Paatero on aiem­min toimi­nut ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä lain­sää­dän­tö­sih­tee­rinä, puolus­tus­mi­nis­te­riössä vanhem­pana halli­tus­sih­tee­rinä sekä liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riössä neuvot­te­le­vana virka­mie­henä. Lisäksi Paatero on toimi­nut usei­den minis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jana ja valtio­sih­tee­rinä sisä­asiain­mi­nis­te­riössä, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riössä ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pääsih­tee­rinä.

Hänen vastuul­laan on erityi­sesti liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön maan­käyttö- ja raken­nus­asioi­den seuranta sekä näiden asioi­den seuranta EU-minis­te­ri­va­lio­kun­nassa. Lisäksi hän vastaa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen seuran­nasta.

Erityi­sa­vus­taja Paate­ron tavoit­taa 17.9. alkaen, sähkö­posti etunimi.sukunimi@om.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content